جدول تست های آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جدول تست های آزمایشگاه

شما می توانید برای مشاهده و جستجوی لیست تست های آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی، و مشاهده جزئیاتی چون متد انجام تست،کاربرد بالینی، تفسیر آزمایش و آمادگی های احتمالی لازم برای مراجعه کننده قبل از نمونه گیری و انجام آزمایش، به این قسمت مراجعه بفرمایید.

ردیفنام آزمایش   
11.25 (OH)2 Vit. D
1.25 (OH)2 D / Calcitriol
(1.25- Dihydroxycholecalciferol)

نام تست
نمونه گیری در هنگام صبح و در حالت ناشتا. در بیماران تحت درمان دیالیز، نمونه گیری قبل از دیالیز انجام شود.آماده سازی بيمار
بررسی هیپرکالسمی در:
- سارکوئیدوز، توبرکولوز و سایر بیماریهای گرانولوماتوز
- کنترل درمان با ویتامین D
- احتمال مسمومیت با ویتامین D
- هیپرکالسی اوری بدون علت معلوم
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش:
نارسائی کلیه، سندرم نفروتیک، راشیتیسم وابسته به ویتامین D، هیپوپاراتیروئیدیسم، پسودوهیپوپاراتیروئیدیسم، پرکاری تیروئید، مسمومیت با کادمیوم، اوستئوپوروز.
افزایش:
حاملگی، سنین رشد، هیپرپاراتیروئیدیسم، سارکوئیدوز، توبرکولوز، پس از پیوند کلیه
تفسير
217- OH Progesterone17-Hydroxyprogesterone نام تست
بعلت نوسانات زياد در طی روز و همچنين سيکل ماهانه ، لازم است که خون گيری در حدود 8 صبح و طی فاز فوليکولار انجام شود.آماده سازی بيمار
احتمال کمبود h 21-hydoxylase (سندرم آدرنوژنيتال)کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شود .ارزشهای طبيعی
افزايش ‎ 17 - OH Progesterone در هيپرپلازی ادرنال ارثی، کمبود ‎ 21-hydoxylase (سندرم ادرنوژنيتال) و Late onset 21-hydoxylase deficiency مشاهده می شود.تفسیر
325 (OH)D – Vit. D (total)

F 25-Hydroxycalciferol/Calcidiolنام تست
تشخيص کمبود ويتامين D بخصوص در فصول کاهش نور خورشيد (پائيز و زمستان) اهميت بيشتری دارد.نمونه گیری در حالت ناشتا صورت گیرد. نمونه گیری در بیماران تحت درمان دیالیز قبل از دیالیز انجام شود.

آماده سازی بيمار

کمبود جذب روده ای
- افزايش متابوليسم ( باربيتوراتها و داروهای ديگر)
- افزايش هدر رفتن (دياليز)
- اختلال در متابوليسم کلسيم
- کاهش تراکم استخوان
- هیپوکالسمی، هیپو فسفاتمی، هیپوکالسی اوری، بالا بودن میزان فسفاتاز قلیائی
- کمبود میزان املاح استخوان
- احتمالمسمومیت با ویتامین D
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم و یا پلاسمانوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شود ارزشهای طبيعی
کاهش ‎25‏ OH D :
- در موارد : کمبود نور خورشيد،
- کمبود جذب روده ای( سندرم بدی جذب، سيروز صفراوی ، نارسائی پانکرآس)،
- افزايش متابوليسم ويتامين D ( باربيتوراتها، داروهای ضد صرع) ،
- هدر رفتن ويتامين D ( نارسائی کليه ، دياليز ، سندرم نفروتيک ).
تفسیر
45-HIAA,Screening

5HIAA
5-Hydroxyindoleacetic acid
نام تست
نمونه ادرار 24 ساعته با نگه دارنده اسید كلريدريك. 3 روز قبل از جمع آوری ادرار از مواد زير استفاده نشود : آناناس ، بادمجان، آوکادو، موز، انواع هندوانه و خربزه، گوجه، گوجه فرنگی،گردو، انواع آلو. قطع داروهای زیر با موافقت پزشک معالج :
Chlorpromazin,Mephenesincarbonate Methocarbamol,Paracetamol,ASS
آماده سازی بيمار
تشخيص کارسينوئيدکاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار 24 ساعتهنوع و حجم نمونه
Qualitativeمتد
به جواب آزمايش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
از تست ‎ 5 HIAA جهت تشخيص کارسينوئيد استفاده می شود.تفسير
5ABO Blood Group, RH and DU factorنام تست
برای تعیین گروه خون به یک لوله خون جداگانه مورد نیاز است که با نام ، نام خانواده گی و تاریخ تولد مشخص شده باشد.آماده سازی بيمار
- آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
- آماده سازی بیمار قبل از انتقال خون
- آماده سازی بیمار قبل از ترانسپلانتاسیون
- در رابطه با بار داری

کاربرد بالينی
3 میلی لیتر لخته نوع و حجم نمونه
Cell typing and Sero Typingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
6Abscessمتد:Direct Smear+ Culture
7ACE Angiotensin- Converting Enzymeنام تست
جهت انجام آزمايش می توان از سرم و يا هپارين پلاسما استفاده کرد .
EDTA -پلاسما قابل استفاده نيست. داروهای ACE-Inhibitor نظير Captopril و Enalapril بايستی با نظر پزشک معالج چهار هفته قبل قطع شوند. در غير اين صورت نتايج آزمايش کمتر از ميزان حقيقی .خواهد بود
آماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند سارکوئيدوزکاربرد بالينی
0.5میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه نمونه
Enzymatic( FAPGG)متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش ACE از گرانولومها نظير Interstitial pneumonitis, Sarcoidosis Berylliosis و Histiocytosis X که حامل ماکروفازهای فعال شده می باشند، ناشی می شود .تفسير
8ACE-CSFAngiotensin-Converting Enzyme- CSFنام تست
مایع نخاع و سرم بایستی همواره بطور همزمان آزمایش شوند.آماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند سارکوئیدوزکاربرد بالينی
هر مقدار ترجیحاً 10-5 میلی لیتر مایع نخاعنوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
9Acid PhosphataseAcid Phosphatase( total and prostatic)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
احتمال تومور استخوان و یا متاستاز بيماری گوشهکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Photometry ( PNPP IFCC)متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
فسفاتاز اسيدی شامل عموم فسفاتازهائی می شود که حد اکثر فعاليت آنزيمی آنها در pH<7 قرار دارد. بنابراين فسفاتاز اسيدی اندازه گيری شده در سرم مخلوطی از انزيمها است که بيشتر در پلاکت ها، گلبولهای قرمز، استخوان، سلولهای رتيکولو آندوتل و پروستات يافت می شوند. از بين اين گروه از فسفاتازهای اسيدی 2 دسته آنزيم يعنی فسفاتاز پلاکت ها و فسفاتاز پروستات از قابليت خنثی شدن توسط تارتارات بر خوردار می باشند.
افزايش فسفاتاز اسيدی (تارتارات) از انديکاتورهای کارسينوم پروستات و بيماريهای سيستم اسکلت و سيستم رتيکولوآندوتليال محسوب می شوند.
تفسير
10Actinomycetنام متد:Direct Smear+ Culture
11ACTH

Adrenocorticotropic Hormone
نام تست
- در شرايط استرس و عادت ماهانه ترشح ACTH افزايش پيدا می کند.
- نمونه برداری ساعت 8 صبح و ناشتا صورت گیرد.
آماده سازی بيمار
- بررسی عملکرد غده فوق کليوی ( M.Addison, M Cushing)
- (bronchial carcinoma)Ectopic ACTH production
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر EDTA پلاسما نوع و حجم نمونه
ECL متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در موارد نارسائی غده فوق کليوی (M.Addison)
کاهش در M.Cushing
توجه: افزايش در شرايط بارداری، عادت ماهانه و استرس .
تفسير
12Addis count.12 hrsنام تست
نداردآماده سازی بیمار
احتمال بیماریهای التهابی کلیه و مجاری ادرار، بخصوص در صورت نرمال بودن تعداد سلول در سدیمان ادرار.کاربرد بالینی
ادرار 12 ساعت ( به طرز جمع آوری و در ظرف مخصوص توجه شود)نوع و حجم نمونه
مشاهده با لام نئوبارمتد:
به جواب آزمایش مراجعه شودارزشهای طبیعی
از این تست بمنظور انداز گیری کمی میکروهماتوری استفاده می شودتفسیر
13Addis count randomبه Addis count. h 12 h hrs مراجعه شود.
14Albumin نام تست
نداردآماده سازی بيمار
کنترل روند بيماريهای حاد کبد
کنترل روند سيروز کبد
بررسی علل ادم و تورم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
(Bromcresol Green)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
علل کاهش ميزان آلبومين :
کاهش سنتز در موارد اختلال در عمل کبد
تغذيه بدون پروتئين
سپسی و شوک
هدر رفتن آلبومين (ادم، آسيت، سندرم نفروتيک، سوختگی، انتروپانی های اکسودائی، واکنش فاز حاد)
حاملگی و اختلال مادر زادی در سنتز آلبومين
تفسير
15Albumin CSFAlbumin CSF(Microalbumin)نام تست
مایع نخاع و سرم بایستی همواره بطور همزمان آزمایش شوند.آماده سازی بيمار
بررسی سد خون/مایع نخاعکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع نخاعنوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبیعی
تفسیر نتیجه آزمایش باید همواره با توجه به میزان آلبومین در سرم صورت گیرد. تفسیر
16Aldolaseنام تست
ن داردآماده سازی بيمار
تشخيص افتراقی بيماريهای ماهيچهکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
F – 1,6 – DP Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش ميزان آلدولاز در موارد زير مشاهده می شود :
ديستروفی ماهيچه
رابدوميوليز
درماتوميوزيت، پلی ميوزيت
تريشينوز
هپاتيت حاد و بيماريهای ديگر کبد
انفارکتوس ميوکارد
کارسينوم پروستات
پانکرآتيت هموراژيک
تفسير
17Aldosterone, serumنام تست
نمونه گيری قبل از ظهر و تقريبا 2 ساعت پس از برخواستن از خواب ( و یا بنا به دستور پزشک) و پس از 5 تا 15 دقيقه آرامش ، انجام شود. در صورت امکان و با نظر پزشک معالج :
8 ساعت قبل از نمونه گيری دارو های ضد فشار خون قطع شوند.
4 هفته قبل از نمونه گيری داروهای Aldosterone antagonists قطع شوند
آماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند Hyper- and Hypoaldosteronism . در موارد احتمال Hypoaldosteronism پيشنهاد می شود که نسبت آلدوسترون به رنين ( Aldosterone-Renin-Ratio/ARR) تعيين شود.کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIA/EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش آلدوسترون در موارد زير مشاهده می شود:
- Hyperaldosteronism
- تومورهای توليد کننده آلدوسترون
هيپرپلازی قشری غده فوق کليوی
تومورهای توليد کننده رنين
هيپرتونی بدخيم
بارداری
کاهش آلدوسترون در موارد زير مشاهده می شود:
Hypoaldosteronism
Hypopituitarism
تفسير
18Aldosterone, Urine (24h) نام تست
در صورت امکان و با نظر پزشک معالج :
8 ساعت قبل از نمونه گيری دارو های ضد فشار خون قطع شوند.
4 هفته قبل از نمونه گيری داروهای Aldosterone antagonists قطع شوند
در طی جمع آوری ادرار زمان کافی برای استراحت در نظر گرفته شود.
آماده سازی بيمار
Hyperaldosteronismکاربرد بالينی
ادرار 24 ساعتهنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش دفع آلدوسترون در ادرار در Hyperaldosteronism مشاهده می شود.تفسير
19Alkaline phosphatase
Alkaline phosphatase(total and Heat stable )نام تست
نمونه گيری پس از حدود 12 ساعت ناشتائی گرفته شود.آماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند بيماريهای کبد، مجاری صفرا و استخوانکاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Photometry IFCCمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش الکالن فسفاتاز در موارد زير مشاهده می شود:
- کلستاز
- کلانژيو کارسينوما
- کارسينوم سلولهای کبدی
- متاستازهای استخوان و کبد
- Ostitis deformans(M.Paget)
- هيپرپاراتيروئيديسم
- هپاتيت حاد و مزمن
- هپاتيت الکلی
- primary biliary cirrhosis (pbc)
- شکستگی استخوان
- کمبود ويتامين D
- ديابت
- پرکاری تيروئيد
- بيماری کرون ( M.Crohn)
- اثر برخی داروها)
کاهش الکالن فسفاتاز در موارد زير مشاهده می شود:
- تغذيه ناکافی
- کم کاری تيروئيد
- کم خونی های سخت
- بيماری ويلسن ( M.Wilson)
- هيپوفسفاتمی
طول نيمه عمر الکالن فسفاتاز حدود 3 تا 7 روز است.

تفسير
20Allergy test, (quantitative ) Allergy test, (quantitative ) Food, Respiratory, pediatric And mixed panels نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص آلرژی: Food, Respiratory, pediatric And mixed panelsکاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
( Immuno blot )RIDA q- lineمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
21Alpha 1- Antitrypsinα 1- Antitrypsinنام تست
ن داردآماده سازی بيمار
کمبود مادر زادی Alpha 1- Antitrypsin
هپاتيت با علت نامعلوم در کودکان / شيرخواران
آمفيزم ريه در بزرگسالان
هپاتيت/سيروز کبدی بدون علت معلوم در بزرگسالان
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Nephelometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در صورت وجود علائم بالینی دال بر کمبود Alpha 1- Antitrypsin و نرمال بودن جواب آزمايش، لازم است که نسبت به انجام تستهای ژنتيک مولکولی اقدام شود. اين مسئله از آن جهت اهميت دارد که اين آنزيم يکی از پروتئين های فاز حاد است و توليد آن در موارد وجود واکنشهای التهابی افزايش پيدا می کند . اين امر سبب نتيجه نرمال کاذب می شود.تفسير
22Alpha-1- Fetoprotein α -1-Fetoprotein نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص کارسينوم هپاتوسلولار
تومورهای ژرمينال (بيضه ، تخمدان و تومورهای اکسترا گونادال)
بطور محدود در سيروز کبد
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
ب ه جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در بيماريهای بد خيم:
- تومورهای معده و روده
- کارسينوم هپاتوسلولار
- تومورهای ژرمينال
افزايش در بيماريهای خوش خيم:
- بيماريهای کبد و مجاری صفرا مانند هپاتيت حاد و مزمن، سيروز کبد
طول نيمه عمر AFP حدود 5 روز است.
تفسير
23Alpha Heavy Chain,Qualitativeα-HCD
Seligmann's disease
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
اسهال مزمن همراه با درد شکم، کم شدن وزن، بدی جذب و انتروپاتی ناشی از هدر رفتن پروتئین ( digestive form of α-HCD)
Respiratory form of α-HCD
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Immunoelectrophoresis متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
موارد مشکوک به α-HCD باید توسط immunohistochemistry مورد تایید قرار گیرند.تفسير
24Amino Acids, plasma نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص بيماريهای متابوليکی و اختلال در متابوليسم اسيدهای آمينهکاربرد بالينی
3 میلی لیترترجیحا پلاسمای هپارینه یا سرمنوع و حجم نمونه
HPLCمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بر اساس هر يک از اختلالات متابوليکی ، افزايش يک اسيد آمينه و يا گروهی از آنها در سرم و يا ادرار مشاهده می شود.تفسير
25Amino Acids, Urine,Qualitativeنام تست
نمونه باید در حالت ناشتا گرفته شود. مدت زمان ناشتایی با هماهنگی بخش با توجه به سن بیمار تعیین می گردد. آماده سازی بيمار
اختلالات ژنتيکی در متابوليسم اسيدهای آمينه ، ذخيره اسيدهای آمينه و يا ترانسپورت اسيدهای آمينهکاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار رندومنوع و حجم نمونه
TLCمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بر اساس هر يک از اختلالات متابوليکی ، افزايش يک اسيد آمينه و يا گروهی از آنها در ادرار مشاهده می شود.تفسير
26Ammonia, Plasma نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بررسی اختلالات نورو ماسکولار و مغزی در:
هپاتوپاتی ها( سيروز کبد، آسيب شديد سلولهای کبد)
شيمی درمانی
درمان با والپروئيک اسيد
بررسی تشنج بعلل نامعلوم و يا کما
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسما با ضد انعقاد EDTA بدون همولیزنوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ا فزايش آمونياک در موارد زير مشاهده می شود:
- انسفالوپاتی هپاتيک در موارد آسيب پارانشيم کبد به علل مختلف
- شيمی درمانی های دوز
- مولتيپل ميلوما
- سندرم Reye
- درمان با والپروئيک اسيد
- عفونت مجاری ادرار در رابطه با آنومالی مجاری ادرار
- هيپرآمونمی مادر زادی
- عفونت ها
- هيپوکالمی
- اوردوز ديئورتيک ها
تفسير
27Amniotic Fluid bilirubinLiley-Test نام تست
نمونه گرفته شده باید از پرتو نور محافظت شده و در حرارت 2 تا8 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه ارائه شود.آماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند Erythroblastosis fetalis در موارد ناسازگاری خونی مادر با جنین ( ناسازگاری Rh ) و تخمین شدت بیماری .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع آمونیوتیکنوع و حجم نمونه
Spectrophotometryمتد
ب ه جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
حدود 96% از موارد ناسازگاری خونی بین مادر و جنین ( Erythroblastosis) مربوط به ناسازگاری Rh و حدود 2 در صد مربوط به آنتی ژنهای دیگر نظیر سیستم ABO می شود.تفسير
28Amoeba, Stoolنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص (trophozoite)Entamoeba histolytica . انتقال از طریق دهان توسط مواد غذائی آلوده، آب آشامیدنی و تماس مستقیم با فرد بیمار. دوره کمون چند روز تا چند سال است ( اغلب 2 تا 4 هفته)کاربرد بالينی
5 گرم مدفوعنوع و حجم نمونه
Wet mountمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
29Amylase, serum α-Amylaseنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند پانکرآتيت و پاروتيد
بررسی اختلالات بالای شکم
کارسينوم پانکرآس
کنترل Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography
ERCP
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
(IFCC)Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کمال مطلوب حساسيت تشخيصی پانکرآتيت حاد توسط اين تست حدود 5 تا 10 ساعت پس از شروع علائم حاد در ناحيه بالای شکم است.اندازه گيری ليپاز به افزايش حساسيت تشخيصی کمک می کند. در موارد پانکرآتيت مزمن ، افزايش آميلاز نشانگر يک بازگشت است.
افزايش آميلاز در موارد زير مشاهده می شود:
- پانکرآتيت
- پاروتيت
- نارسائی کليه
- هپاتيت
- ايدز
- ماکروآميلاز
طول نيمه عمر آميلاز حدود 9 تا 18 ساعت است.
تفسير
30Amylase, urine ( Random ) α-Amylase (urine) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
هيپر آميلازمی مزمن
احتمال ماکروآميلازمی
نارسائی کليه
نفروپاتی ديابتيک
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر ادرار رندومنوع و حجم نمونه
(IFCC)Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
پانکرآتيت حاد و مزمن
ماکروآميلازمی: طبيعی بودن آميلاز در ادرار و بالا بودن آن در سرم.
پاروتيت
تفسير
31Anaerobic Direct Smear+ Cultureمتد
32Anal SwabDirect Smear+ Cultureمتد
33Androstenedioneنام تست
نمونه گيری در زنان يک هفته قبل و يا بعد از عادت ماهانهآماده سازی بيمار
Androstendione یک آندروژن است که بعنوان یک ترکیب بینابینی در تخمدانها و بخش قشری غده فوق کلیوی تولید می شودکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش Androstenedione در موارد زير مشاهده می شود:
- هيرزوتيسم و ويريليسم در زنان
- تخمدان پلی کيستيک
- تومورهای غده فوق کيه توليد کننده آندروژن
- هيپرپلازی مادرزادی بخش قشری غده فوق کليه
- سندرم آدرنوژنيتال
- سندرم کوشينگ ( ناشی از ACTH )
کاهش Androstenedione در موارد زير مشاهده می شود:
- نارسائی بخش قشری غده فوق کليوی
- نارسائی تخمدانها
- بعد از منوپوز
- آنمی داسی شکل
- درمان با کورتيکواسترئيدها
- درمان با Clomifen
تفسير
34Anti - Acetylcholin Receptor
(ACRA) IgG
Anti - Acetylcholin Receptor (ACRA) IgGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص مياستنی گراو و کنترل روند آنکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
حساسيت اين تست در تشخيص مياستنی گراو 95% استتفسير
35Anti-Aquaporin-4 Antibody
Anti Aqp-4(NMO)IgGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
نوروميليت اپتيکا ( NMO)
تشخيص افتراقی اسکلروز مولتيپل
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
36Anti - B2- Glycoprotein (IgG)Anti - ß 2- Glycoprotein (IgG)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
انسداد عروق ( وريدی و شريانی، سندرم آنتی فسفوليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(IgG)Anti - B2- Glycoprotein I در موارد زير مشاهده می شود:
- آننی فسفوليپيد اوليه
- آنتی فسفولپپيد ثانويه ( در کلاژنوزها)
تفسير
37Anti-B2-Glycoprotein (IgM)Anti - ß 2- Glycoprotein I( IgM)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
انسداد عروق ( وريدی و شريانی، سندرم آنتی فسفوليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(IgM) Anti - B2- Glycoprotein I در موارد زير مشاهده می شود:
- آننی فسفوليپيد اوليه
- آنتی فسفولپپيد ثانويه ( در کلاژنوزها)
تفسير
38Anti - Borrelia IgG نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند عفونت بورليا در مراحل مختلف بيماری:
مرحله 1(چند روز تا چند هفته):
- اريتم ميگرانس، فلج فاسيال
مرحله 2 (چند هفته تا چند ماه):
- اريتم مولتيل
- لنفوسيتوم
- کارديت
- مننزيت
- مننژوانسفاليت ويا راديکوليت
مرحله 3 (بعد از چند سال):
- آرتريت
- آکرودرماتيت مزمن آتروفيک
- آنسفالوميليت مزمن
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتيجه مثبت آنتی بادی بايد توسط IgG-Westernblot تاييد شود.
توليد آنتی بادی وابسته به مرحله بيماری است :
- مرحله 1 : حدود 50%
- مرحله 2: حدود 70%
- مرحله3: حدود 90%
پس از درمان موفق عفونت ممکن است که آنتی بادی تا مدت های طولانی قابل تشخيص بماند .
تفسير
39Anti - Borrelia CSFCSF-Serum antibody-Index
نام تست
آزمایش همزمان مایع نخاع و سرم لازم است. بعلاوه نسبت آلبومین مایع نخاع/سرم و همچنین IgG مایع نخاع/ سرم مورد نیاز است. پنجره تشخیصی درموارد بیماریهای حاد سلسله اعصاب مرکزی و در رابطه با تشخیص Intrathecal IgG حدود 7 تا 14 روز است.آماده سازی بيمار
تشخیص سنتز Intrathecal IgG در رابطه با Neuroborreliosisکاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم و 1 میلی لیتر مایع نخاعنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش اندکس نشانگر سنتز اختصاصی آنتی بادی Intrathecal IgG محسوب می شود. سنتز آنتی بادی Intrathecal ممکن است که پس از درمان کامل عفونت نیز بمدت چندین ماه تا چندین سال باقی بماند.تفسير
40Anti – Borrelia (IgM)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند عفونت بورليا در مراحل مختلف بيماری:
مرحله 1(چند روز تا چند هفته):
- اريتم ميگرانس، فلج فاسيال
مرحله 2 (چند هفته تا چند ماه):
- اريتم مولتيل
- لنفوسيتوم
- کارديت
- مننزيت
- مننژوانسفاليت ويا راديکوليت
مرحله 3 (بعد از چند سال):
- آرتريت
- آکرودرماتيت مزمن آتروفيک
آنسفالوميليت مزمن
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتيجه مثبت تست بايد توسط IgM-Westernblot تاييد شود.
- آنتی بادی از کلاس IgM در شروع بيماری (حدود 50% در مرحله 1 ) مشاهده می شود.
- در موارد عفونت سفليس فعال ممکن است که نتيجه تست مذکور بطور کاذب مثبت باشد ( cross reaction)
- پس از درمان موفق، ممکن است که آنتی بادی برای مدت طولانی مثبت بماند.
تفسير
41Anti – Brucella (IgG)M.Bang,Malta fever
نام تست
زمان انکوباسيون عفونت بسيار متغيير و بطور متوسط 2 تا 3 هفته استآماده سازی بيمار
احتمال ابتلاء با بيماری Bang يا بروسلوز بر اساس شرح حال بيمار:
- پس از مسافرت
- استفاده از شير و لبنيات خام
- ريسک شغلی
علائم بالينی:
- سرفه خشک
- عرق شبانه
- آلترالژی
- کم شدن وزن
- درد ماهيچه
- تب مواج
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی با تيتر بالا، سروکانورژن و يا افزايش قابل توجه تيتر آنتی بادی نشانگر يک عفونت فعال است. cross reaction با Yercinia و E.Coli ممکن است. انجام همزمان آنتی بادی از کلاس IgM و IgG ، بخصوص در موارديکه تيتر آنتی بادی پائين است ، به تشخيص عفونت تازه و يا در گذشته کمک می کند.تفسير
42Anti – Brucella (IgM)M.Bang,Malta fever
نام تست
زمان انکوباسيون عفونت بسيار متغيير و بطور متوسط 2 تا 3 هفته استآماده سازی بيمار
احتمال ابتلاء با بيماری Bang يا بروسلوز بر اساس شرح حال بيمار:
- پس از مسافرت
- استفاده از شير و لبنيات خام
- ريسک شغلی
علائم بالينی:
- سرفه خشک
- عرق شبانه
- آلترالژی
- کم شدن وزن
- درد ماهيچه
تب مواج
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی با تيتر بالا، سروکانورژن و يا افزايش قابل توجه تيتر آنتی بادی نشانگر يک عفونت فعال است. cross reaction با Yercinia و E.Coli ممکن است. انجام همزمان آنتی بادی از کلاس IgM و IgG ، بخصوص در موارديکه تيتر آنتی بادی پائين است ، به تشخيص عفونت تازه و يا در گذشته کمک می کند.تفسير
43Anti -C1q AntibodyC1q Ab
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
C1q Ab در رابطه با بيماريهای اتو ايمون و بيماری های کليوی مشاهده می شود.کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Hypocomplementemic Urticarial Vasculitis Syndrome (100%)
- SLE (up to 60%)
- Lupus nephritis (up to 80%)
- اندازه گيری سريال در رابطه با درمان سرکوبگر لوپوس
- حد اکثر تيتر آنتی بادی در Lupus nephritis فعال مشاهده می شود
- C1q Ab ارزش پيشگوئی کننده گی در رابطه با عود Lupus nephriti s دارد.
تفسير
44Anti – Cardiolipin( IgG)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
انسداد وريدی و يا شريانی ( سندرم آنتی فسفوليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بيماريهای اتو ايميون
بيماريهای کلاژن
ترومبوفيلی/ سندرم آنتی فسفوليپيد( + Lupusantiquagulant )
ترمبوز وريدی و شريانی
سقط جنين مکرر
Anti - Cardiolipin IgG ممکن است که بندرت در افراد سالم ديده شود.
تفسير
45Anti - Cardiolipin (IgM)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
انسداد وريدی و يا شريانی ( سندرم آنتی فسفو ليپيد)
ترومبوسيتوپنی
سقط جنين مکرر
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بيماريهای اتو ايميون
بيماريهای کلاژن
ترومبوفيلی/ سندرم آنتی فسفوليپيد ( + Lupusantiquagulant )
ترمبوز وريدی و شريانی
سقط جنين مکرر
Anti - Cardiolipin IgG ممکن است که بندرت در افراد سالم ديده شود
تفسير
46Anti-CCP (IgG)Anti - Cyclic Citrullinated Peptide
Anti-citrullinated protein/peptide antibobies (ACPA´s)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص آرتريت روماتوئيد (RA)
تشخيص افتراقی کلاژنوزها ، همراه با آرتريت (SLE,Sjögren-syndrome)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
حساسيت تشخيصی برای RA حدود 80% و ويزه گی آن حدود 90% است.
در صورت مثبت بودن همزمان روماتوئيد فاکتور (RF) ، ارزش پيشگويانه تست حدود 91% است
تفسير
47Anti-Centromere Antibodies

ACA IgGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
اسکلرودرمی
سندرم CREST
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم

نوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
اتو آنتی بادی از کلاس IgG در موارد زير مشاهده می شود:
- سندرم CREST در حدود 80% از موارد
- اسکلرودرمی در 40- 25% از موارد
تفسير
48Anti - Chlamydia trachomatis
( IgA)
نام تست
زمان انکوباسيون عفونت حدود 2 تا 25 روز است .آماده سازی بيمار
احتمال عفونت کلاميديا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظير Urethritis,Adnexitis,Prostatitis,Cervicitis,Salpingitis, reactive Arthritis,atypical pneumonia,Trachom, Conjunctivitis,M.Reiterکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(IgA) Anti - Chlamydia trachomatis با تيتر قابل توجه در موارد عفونت فعال مشاهده می شود
آنتی بادی از کلاس IgA ممکن است که تا چند ماه پس از عفونت قابل تشخيص بماند.
عفونتهای موضعی ممکن است که سبب ضهور آنتی بادی در سرم نشوند. در صورت لزوم بهتر است که از روش کشت ميکرواورگانيسم و يا PCR استفاده شود.
تفسير
49Anti - Chlamydia trachomatis
( IgG)
نام تست
زمان انکوباسيون عفونت حدود 2 تا 25 روز است .آماده سازی بيمار
احتمال عفونت کلاميديا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظير Urethritis,Adnexitis,Prostatitis,Cervicitis,Salpingitis and reactive Arthritis,atypical pneumonia,Trachom, Conjunctivitis,M.Reiterکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تیتر قابل توجه آنتی بادی از کلاس IgG بعلت فرا گیر بودن عفونت در بسیاری از موارد مشاهده میشود
عفونت های موضعی معمولا سبب افزایش تیتر آنتی بادی نمی شوند.
در صورت نیاز بهتر است که از روش تشخیص مستقیم میکرواورگانیسم توسط PCR استفاده شود.
تفسير
50Anti - Chlamydia trachomatis
( IgM)
نام تست
زمان انکوباسيون عفونت حدود 2 تا 25 روز است آماده سازی بيمار
احتمال عفونت کلاميديا، خصوصا در عفونت های تناسلی – ادراری نظير Urethritis,Adnexitis,Prostatitis,Cervicitis,Salpingitis, reactive Arthritis,atypical pneumonia,Trachom, Conjunctivitis,M.Reiterکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در عفونت های اولیه آنتی بادی از کلاس IgM طی 2 تا 4 هفته ظاهر می شود، آنتی بادی های کلاس IgG و IgA پس از 6 تا 8 هفته قابل تشخیص می باشند.
پس از فاز حاد عفونت، بتدریج از تیتر IgM کاسته شده و پس از 2 تا 6 ماه قابل تشخیص نخواهند بود.
تیتر IgG به آرامی کاهش پیدا می کند در حالیکه IgA آنتی بادی سریعا محو می شوند.
در عفونت های مزمن عدم تشخیص IgM آنتی بادی بمعنی رد عفونت نیست.
تفسير
51Anti – CMV (IgG)نام تست
دوره پنجره تشخيصی حدود 20 تا 30 روز استآماده سازی بيمار
تشخيص وکنترل روند عفونت سيتومگالی (عفونت اوليه) و فعال شدن مجدد آن بخصوص در موارد سرکوب ايمنی
بررسی وضعيت سرولوژيکی سيتومگالی در رابطه با ترانسپلانتاسيون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
آنتی بادی از کلاس IgG با تيتر بالا، بخصوص به همراه آنتی بادی از کلاس IgM يک عفونت تازه و يا فعال شدن مجدد يک عفونت قديمی را مطرح می سازد.
در مورد بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی ، اهميت تست سرولوژيکی محدود است و بايد از روشهای تشخيص مستقيم عامل عفونی استفاده کرد .
تفسير
52Anti – CMV CSFAnti-CMV CSF-Serum-antibody index
نام تست
مایع نخاع و سرم همواره همزمان آزمایش شوند.
در بیماریهای حاد سلسله اعصاب مرکزی پنجره تشخیصی Intrathecal IgG حدود 7تا 14 روز است.
آماده سازی بيمار
تشخیص سنتز Intrathecal IgG بر علیه ویروس سیتومگالیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع نخاع و 0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- نشانگر سنتز اختصاصی Intrathecal IgG در سلسله اعصاب مرکزی است.
- سنتز Intrathecal IgG ممکن است که پس از درمان کامل عفونت نیز بمدت چندین ماه تا چندین سال مشاهده شود .
تفسير
53Anti -CMV ( IgG avidity) نام تست
دوره پنجره تشخيصی حدود 20 تا 30 روز استآماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند عفونت اوليه سيتومگالی
تشخيص فعال شدن مجدد عفونت سيتومگالی، بخصوص در رابطه با بيمارانی که تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی قرار دارند.
بررسی وضعيت سرولوژيکی سيتومگالی در رابطه با ترانسپلانتاسيون
با انجام تست avidity می توان محدوده زمان ابتلاء به عفونت را مشخص نمود.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
آنتی بادی از کلاس IgG با تيتر D382 بخصوص به همراه آنتی بادی از کلاس IgM يک عفونت تازه و يا فعال شدن مجدد يک عفونت قديمی را مطرح می سازد.
در مورد بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی ، اهميت تست سرولوژيکی محدود است و بايد از روشهای تشخيص مستقيم عامل عفونی استفاده کرد .
با انجام تست avidity می توان محدوده زمان ابتلاء به عفونت را مشخص نمود. هر چه عفونت بيشتر بطول انجامد، avidity آنتی بادی بالا تر خواهد بود
تفسير
54Anti – CMV( IgM)نام تست
دوره پنجره تشخيصی حدود 20 تا 30 روز است.آماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند عفونت تازه سيتومگالی و يا فعال شدن يک عفونت قديمی، بخصوص در بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
آنتی بادی از کلاس IgM ، بخصوص در صورت افزايش تيتر آنتی بادی از کلاس IgG ، يک عفونت تازه و يا فعال شدن مجدد يک عفونت قديمی را مطرح می سازد.
در مورد بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی ، اهميت تست سرولوژيکی محدود است و بايد از روشهای تشخيص مستقيم عامل عفونی استفاده کرد .
تفسير
55Anti - ds DNA - NCX ( IgG) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- ادامه تشخيص در مواردی که ANA مثبت باشد.
- لوپوس اريتماتو
- کنترل روند و درمان SLE
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIA
در اين متد ، آنتی ژن dsDNA بجای protamine sulphate با nucleosomes NcX لينک شده است که عاری از Scl- 70 و پروتئينهای غير هيستونی ديگر است .بعلاوه استفاده از نوکلئوزوم بجای پروتامين فسفات از واکنشهای غير اختصاصی جلوگيری می کند .
متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
اتو آنتی بادی بر عليه dsDNA در 40تا 90% از بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتو مشاهده می شود. اغلب اين بيماران دچار گرفتاری کليه می شوند.تفسير
56Anti - EBV VCA (IgG) Viral capsid antigen
نام تست
پنجره تشخيصی بين 10-7 روز و 7-4 هفته است .آماده سازی بيمار
عفونت همراه با تب، آنژين يا فارينژيت کاتارال ، لنف آدنيت ، هپاتيت و بندرت آگزانتمکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
VCA-IgG-Ab در عفونت های اوليه و يا فعال شدن مجدد بيماری مشاهده می شود. در تشخيص عفونت با EBV از اين تست بهمراه پارامترهای ديگر در سرولوژی EBV استفاده می گردد.تفسير
57Anti - EBV VCA ( IgM)
Viral capsid antigen
نام تست
پنجره تشخيصی بين 7 تا 10 روز است .آماده سازی بيمار
عفونت همراه با تب، آنژين يا فارينژيت کاتارال ، لنف آدنيت ، هپاتيت و بندرت آگزانتم
بندرت در کارسينوم نازوفارنکس
فعال شدن مجدد عفونت در بيماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ايمنی.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
( Anti - EBV VCA (IgM نشانی از يک عفونت اوليه بشمار می رود (نتيجه اين تست در حدود 10% از عفونت های اوليه منفی است) .
فعال شدن مجدد يک عفونت قديمی.
واکنش غير اختصاصی و cross reaction ممکن است.
از اين تست بايد به همراه ديگر تستهای تشخيصی EBV استفاده کرد.
تفسير
58Anti-EBV VCA CSFAnti-EBV VCA/ CSF-Serum-antibody Index
نام تست
مایع نخاع و سرم همواره بطور همزمان آزمایش شوند.
پنجره تشخیصی سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG در بیماریهای از سلسله اعصاب مرکزی حدود 7 تا 14 روز است.
آماده سازی بيمار
تشخیص سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG بر علیه ویروس EBV در بیماریهای حاد و مزمن سلسله اعصاب مرکزیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع نخاع و 0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- نشانگر سنتز اختصاصی آنتی بادی Intrathecal IgG است.
- سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG ممکن است که ماهها تا سالها پس از درمان کامل عفونت نیز مشاهده شود.
تفسير
59Anti–Echinococcus (IgG)Hydatid cyst
Hydatid cyst
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
احتمال وجود کيست اکينوکوک(کيست هيداتيک) در کبد، ريه و به ندرت در مغز .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
حساسيت و ويژه گی تشخيصی اين تست حدود 90% است . نتيجه مثبت تست ممکن است که پس از جراحی موفق به مدت چندين ماه مثبت بماند.تفسير
60Anti Endomysial Antibodies
IgG & IgA
EMA

نام تست
نداردآماده سازی بيمار
آنتروپای های حساس به گلوتن ( GSE)
در کودکان : بيماری سلياک،
در بزرگسالان : non- tropical sprue
(Duhring) Dermatitis herpetiformis

کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
اين آنتی بادی فقط در موارد فعال بيماری سلياک قابل تشخيص است و تيتر آنتی بادی ارتباط مستقيمی با آتروفی ويلوسهای بافت مخاطی روده دارد. در صورت استفاده از رژيم بدون گلوتن ، آنتی بادی مذبور بعد از 1 تا 2 ماه ديگر قابل تشخيص نخواهد بود 0
اندازه گيری تيتر آنتی بادی از کلاس IgA در IgA-competent individuals
تفسير
61Anti-Fasciola Hepatica (IgG)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
احتمال عفونت با Fasciola Hepatica در موارد کولانزيت، کلستاز و يرقان مزمن بدون علت معلوم
بعد از سفر به مناطق تحت حاره
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
عفونت از راه بلع metacercariae صورت گرفته و از نشخوارکننده گان به انسان سرايت میکند.تفسير
62Anti-GAD
Anti-Glutamat-Decarboxylase
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
ديابت تيپ I
افراد فاميل درجه 1
سندرم Stiff man
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در جه شيوع anti-GAD در ديابت تيپ 1 که تازه آشکار و تشخيص داده شده است حدود 75% می باشد. اين آنتی بادی ممکن است که ماهها تا سالها قبل از آشکار شدن بيماری مثبت باشد.
تشخيص اين آنتی بادی در فاميل درجه يک بيمار اهميت دارد . بنا بر اطلاعات موجود حدود 65% از اين افراد ظرف 10 سال دچار بيماری ديابت می شوند.
حساسيت بالينی اين تست در رابطه با سندرم Stiff-man ‏ 100% است.
تفسير
63Anti-GBM(IgG)
Anti glomerular basement membraneنام تست
نداردآماده سازی بيمار
سندرم Goodpasture
گلومرولونفريت Anti-GBM
گلومرولونفريت پيشرونده سريع
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
گلومرولونفريت Anti- GBM (60% با ويژه گی بالا)
سندرم Goodpasture ( 85%)
گلومرولونفريت پيشرونده سريع
تفسير
64Anti - Gliadin (IgA)
(Deamidated gliadin peptide)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص بيماری سلياک
کنترل روند بيماری سلياک و رزيم غذائی
تشخيص سرولوژيکی بيماريهای با ريسک بالا نسبت به سلياک
آتروفی ويلوس های روده بدون علت معلوم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(IgA)Anti - Gliadin بهمراه (IgA)anti-Transglutaminase دارای بالا ترين ارزش تشخيصی در رابطه با بيماری سلياک است..
در صورت اجرای کامل رزيم بدون گلوتن ، تيتر آنتی بادی گاهش پيدا میکند.
در موارد کمبود IgA بهتر است که جهت تشخيص از روشهای ديگر استفاده شود.
Deamidated gliadin peptide از gliadin peptide اختصاصی ترند.
تفسير
65Anti - Gliadin (IgG)
(Deamidated gliadin peptide)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص بيماری سلياک
تشخيص سرولوژيکی بيماريهای با ريسک بالا نسبت به سلياک
آتروفی ويلوس های روده بدون علت معلوم
تشخيص سلياک در موارد کمبود IgA
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(IgG) Anti - Gliadin بهمراه Anti-Gliadin IgA و anti-Transglutaminase دارای بالا ترين ارزش تشخيصی در رابطه با بيماری سلياک است..
اين تست جهت کنترل روند بيماری و رژيم غذائی مناسب نيست.
Deamidated gliadin peptide از gliadin peptide اختصاصی ترند.
تفسير
66Anti – HAV (IgM)Hepatitis- A-Ab. (IgM)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص هپاتيت A حادکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص هپاتيت A حاد ( در طی چند ماه ممکن است)
نتيجه مثبت غير اختصاصی در رابطه با عفونت EBV و عفونت های ويروسی ديگر ممکن است.
پس از واکسيناسين بر عليه ويروس هپاتيت A
تفسير
67Anti - HAV IgG +IgMHepatitis A virus(IgG+IgM)نام تست
پنجره تشخيصی حدود 12 تا 40 روز است.آماده سازی بيمار
تشخيص هپاتيت A
کنترل اثر بخش بودن واکسيناسيون بر عليه هپاتيت A
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
هپاتيت A حاد ( باضافه anti-HAV-IgM )
وضعيت بعد از هپاتيت A
واکسيناسيون
تفسير
68Anti – HBc (Total )IgG+IgMHepatitis- B-core-Ab.(IgG+IgM)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
پارامتر غربالگری هپاتيت B
بررسی ابتلاء به هپاتيت B در گذشته ( مثلا در رابطه با برنامه ريزی برای واکسيناسيون)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص(IgG+IgM) Anti – HBc تماس با عامل عفونی هپاتيت B در گذشته را مطرح می سازد. بمنظور بررسی کامل بايد حداقل تستهای Anti-HBc (IgM) و HBs-Antigen نيز انجام شوند .تفسير
69Anti-HBc (IgM)Hepatitis -B -core -Ab.(IgM)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
ادامه تشخيص در صورت مثبت بودن ( IgG+IgM)Anti – HBc کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(IgM)Anti-HBc در موارد هپاتيت B حاد و مزمن مشاهده می شود.تفسير
70Anti – HBe (Total )IgG+IgMHepatitis- B-e-Ab.(IgG+IgM) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص عفونت هپاتيت B حاد و مزمنکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Anti – Hbe در موارد هپاتيت B حاد و مزمن مشاهده می شود
موارد سرو کانورژن از Hbe-Antigen به Anti-Hbe ا غلب با کاهش replication ويروس همراه است.
توجه : در موارد عفونت با HBV-Escape-Mutants که نادر است، Anti – Hbe توليد نمی شود .
تفسير
71Anti – HBs IgGHepatitis B-surface-Ab.(IgG)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند هپاتيت B
کنترل اثر بخشی واکسيناسيون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
سروکانورژن و آشکار شدن Anti-HBs معمولا به معنی ايمنیدر مقابل ويروس هپاتيت B است .
ارزيابی واکسيناسيون 1 تا 2 ماه پس از ايمونيزيشن پايه : • 10IE/l > : ايمنی حاصل نشده است، تکرار واکسيناسيون و کنترل مجدد.
• 10-100IE/l : اطمنی احتمالا حاصل شده است، کنترل در 3 تا 6 ماه آينده ، در صورت نياز واکسيناسيون مجدد و کنترل نتيجه آن .
• 100IE/l< : ايمنی حاصل شده است ، کنترل و واکسيناسيون مجدد حدود10 سال بعد .

تفسير
72Anti - HCVHepatitis -C- virus Ab.نام تست
پنجره تشخيصی حدود 7 تا 140 روز است ( بطور متوسط50 روز)آماده سازی بيمار
احتمال عفونت هپاتيت Cکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتيجه مثبت تست بايد توسط HCV-Immunoblot تاييد شود.
بمنظور بررسی عفونی بودن و تشخيص عفونت فعال لازمست که HCV-PCR انجام شود .
تفسير
73Anti - HCV IgG (RIBA)Hepatitis-C-Virus RIBA
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تاييد Anti - HCV مثبتکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
RIBA
Western blot
متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتيجه مثبت Immunoblot عفونت HCV را تاييد می کند.
بمنظور بررسی عفونی بودن و تشخيص عفونت فعال لازمست که HCV-PCR انجام شود .
تفسير
74Anti - HDV IgGHepatitis -D -Virus Ab.
نام تست
Anti-HDV حدود 4 تا 6 هفته پس از شروع عفونت مثبت است .آماده سازی بيمار
احتمال عفونت همزمان و يا يک سوپر اينفکشن ( بر پايه هپاتيت B)
انجام تست Anti-HDV تنها در موارد مثبت بودن HBs-Antigen
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Anti-HDV در موارد زير مشاهده می شود:
عفونت حاد HDV (simultaneous-/Super Infection)
عفونت مزمن، اغلب با تيتر بالا
عفونت در گذشته
-جهت تشخيص ويروس رپليکاسيون انجام تست HDV-RNA لازم است. ويروس جهت Replication به HbsAg نياز دارد.
تفسير
75Anti-Helicobacter pylori(IgA)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بررسی گاستريت مزمن تيپ B (ناشی از عفونت باکتريائی)
زخم معده و زخم دوازدهه
در عفونتهای مزمن امکان بروز لنفوم MALT ( Mucosa Associated Lymphoid Tissue) وجود دارد.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgA بمعنی تماس با Helicobacter pylori است.
تستهای سرولوژيکی بمنظور کنترل درمان مناسب نمی باشند . در اين موارد لازمست که از روشهای تشخيص مستقيم ميکرواورگانيسم نظير تست تنفسی ، تشخيص آنتی ژن در مدفوع و يا بيوپسی استفاده شود.
تفسير
76Anti-Helicobacter pylori(IgG)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بررسی گاستريت مزمن تيپ B (ناشی از عفونت باکتريائی)
زخم معده و زخم دوازدهه
در عفونتهای مزمن امکان بروز لنفوم MALT( Mucosa Associated Lymphoid Tissue ) وجود دارد.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG بمعنی تماس با Helicobacter pylori است و ممکن است که با تيترهای مختلف و طی چندين سال قابل تشخيص بماند.
تستهای سرولوژيکی بمنظور کنترل درمان مناسب نمی باشند . در اين موارد لازمست که از روشهای تشخيص مستقيم ميکرواورگانيسم نظير تست تنفسی ، تشخيص آنتی ژن در مدفوع و يا بيوپسی استفاده شود.
تفسير
77Anti-Helicobacter pylori(IgM)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بررسی گاستريت مزمن تيپ B (ناشی از عفونت باکتريائی)
زخم معده و زخم دوازدهه
در عفونتهای مزمن امکان بروز لنفوم MALT( Mucosa Associated Lymphoid Tissue) وجود دارد.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
آنتی بادی از کلاس IgM ، بهمراه آنتی بادی از کلاس IgA در فاز حاد عفونت ظاهر می شوند.
تستهای سرولوژيکی بمنظور کنترل درمان مناسب نمی باشند . در اين موارد لازمست که از روشهای تشخيص مستقيم ميکرواورگانيسم نظير تست تنفسی ، تشخيص آنتی ژن در مدفوع و يا بيوپسی استفاده شود.
تفسير
78Anti – HEV(Total)
Anti – Hepatitis- E virus Ab.(IgG+IgM+IgA)نام تست
پنجره تشخيصی حدود 10 تا 60 روز است.آماده سازی بيمار
تشخيص هپاتيت E بخصوص پس از رد هپاتيت A و علل ديگر هپاتيت.
هپاتيت پس از سفر.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
پس از رد علل ديگر هپاتيت ، تشخيص آنتی بادی نشانه ای از عفونت هپاتيت E -محسوب می شود.
جوابهای مثبت بايستی توسط تست Hepatitis E-Virus-RNA مورد تاييد قرار گيرند.
تفسير
79Anti- Histone (IgG)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تست تاييد کننده در موارد مثبت بودن تست غربالگری ANA
لوپوس اريتماتو ، بخصوص در موارد القاء شده توسط برخی داروها
آرتريت روماتوئيد
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
SLE القاء شده توسط ( 95% ).
ساير موارد SLE (30-70%)
آرتريت روماتوئيد (15%)
به ندرت در Felty-syndrom
تفسير
80Anti-HIV

Anti-HIV(Antigen and total antibodies to HIV-I & II)نام تست
پنجره تشخیصی تا تشخیص آنتی بادی حدود 4 تا 7 هفته و در برخی موارد 12 تا 26 هفته است.آماده سازی بيمار
ترکیب HIV-Ab و HIV-p24 آنتی ژن می تواند پنجره تشخیصی را تا چند روز کاهش دهد. در صورت نیاز به تشخیص در فاز اولیه عفونت ، تشخیص مستقیم توسط HIV-1-RNA پیشنهاد می شود.کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
واکنش مثبت در تست HIV-Antigen/Antibody باید توسط
HIV-Antibody Westernblot و HIV-p24 مورد تایید قرار گیرد. در صورت تایید شدن نتیجه مثبت، لازم است که کل تست با استفاده از یک نمونه جدید تکرار گردد.
تفسير
81Anti – HIV- IgG ( Western blot)
نام تست
پنجره تشخيصی تا تشخيص آنتی بادی حدود 4 تا 7 هفته است.در موارد نادر ممکن است که به 12 تا26 هفته برسد .آماده سازی بيمار
تست تاييد کننده مواردی که در تست آنتی بادی reactive گزارش شده اند.کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
WBمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در طی seroconversion آنتی باديهای مختلفی بر عليه آنتی ژنهای HIV ظاهر می گردند. برای هر مورد از سرم آزمايش شده بر اساس نوع آنتی باديها ( که بصورت باندهای متعدد مشخص می شوند) نتيجه آزمايش تفسير می گردد.
در موارديکه برای اولين بار تشخيص آنتی بادی توسط WB مورد تاييد قرار گرفته است ، بايد اين نتيجه با استفاده از يک نمونه تازه جداگانه ، مجددا مورد تاييد قرار گيرد.
در صورتيکه نتيجه WB مشکوک باشد، بايد آزمايش را با توجه به شرح حال بيمار، پس از گذشت زمانی کوتاه ، تکرار کرد.
تفسير
82Anti – HSV1 (IgG) نام تست
پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز استآماده سازی بيمار
Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد .
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG تنها در موارد سروکانورژن و تيتر های بسيار بالا دلالت بر يک عفونت اوليه / فعال شدن مجدد دارد.
عفونت های مو ضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند و بنابراين يک نتيجه منفی در تست سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
تفسير
83Anti - HSV1(gC1) (IgM)gC1: specific glycoprotein C1
نام تست
پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز استآماده سازی بيمار
Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد .
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM نشانی از عفونت اوليه/ فعال شدن مجدد محسوب می شود.
عفونت های مو ضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند و بنابراين يک نتيجه منفی در تست سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
تفسير
84Anti - HSV2 (IgG)نام تست
پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز استآماده سازی بيمار
Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIA متد

به جواب آزمايش مراجعه شود
ارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG تنها در موارد سروکانورژن و تيتر های بسيار بالا دلالت بر يک عفونت اوليه / فعال شدن مجدد دارد.
عفونت های مو ضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند و بنابراين يک نتيجه منفی در تست سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
تفسير
85Anti - HSV2(gG2) (IgM)gG2: specific glycoprotein G2
نام تست
پنجره تشخيصی حدود 3 تا 7 روز است.آماده سازی بيمار
Herpes labialis, Herpes genitalis
در کودکان و شيرخواران آنسفاليت ، تشنج، هپاتيت و هرپس نوزاد .
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM نشانی از عفونت اوليه/ فعال شدن مجدد محسوب می شود.
عفونت های مو ضعی معمولا پاسخ ايمنی سيستميک را بدنبال ندارند و بنابراين يک نتيجه منفی در تست سرولوژيکی عفونت هرپس را نفی نمی کند.
Cross reaction با ويروسهای ديگر گروه هرپس شايع است.
تفسير
86Anti - HSV1 CSFنام تست
مایع نخاع و سرم همواره بطور همزمان آزمایش شوند.
پنجره تشخیصی سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG در عفونت های سلسله اعصاب مرکزی 7 تا 14 روز است.
آماده سازی بيمار
تشخیص سنتز Intrathecal IgG بر علیه ویروس HSV ، بخصوص در هفته دوم یک بیماری در سلسله اعصاب مرکزیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع نخاعنوع و حجم نمونه
CLIA /ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
نشانگر سنتز اختصاصی آنتی بادی Intrathecal IgG
سنتز Intrathecal IgG ممکن است که ماهها تا سالها پس از درمان کامل عفونت قابل تشخیص باشد.
تفسير
87Anti - HSV2 CSFنام تست
مایع نخاع و سرم همواره بطور همزمان آزمایش شوند.
پنجره تشخیصی سنتز آنتی بادی Intrathecal IgG در عفونت های سلسله اعصاب مرکزی 7 تا 14 روز است.
آماده سازی بيمار
شخیص سنتز Intrathecal IgG بر علیه ویروس HSV، بخصوص در هفته دوم یک بیماری در سلسله اعصاب مرکزیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع نخاعنوع و حجم نمونه
CLIA /ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
نشانگر سنتز اختصاصی آنتی بادی Intrathecal IgG
سنتز Intrathecal IgG ممکن است که ماهها تا سالها پس از درمان کامل عفونت قابل تشخیص باشد.
تفسیر
88Anti - HTLV- & (Total) IgG+IgM

Antibodies to Human T-Cell Lymphotropic Virus Type I&II
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
غربالگری انتقال خون (Blood screening to ensure a safe blood supply)
غربالگری قبل از تولد (to avoid mother to child transmission)
ATLL,HAM/TSP. HTLV-I-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتيجه منفی تست عفونت با ويروس HTLV را رد می کند.
در صورت نا معلوم بودن نتيجه تست، لازمست که تست ظرف 1 تا 2 هفته با استفاده از يک نمونه خون جديد تکرار شود.
نتيجه مثبت تست بايد توسط کيت ديگر مورد تاييد قرار گيرد.
نتايج مثبت دو تست بمعنی ابتلاء به عفونت است.
تفسير
89Anti – Intrinsic factor (IgG) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آنمی وخيم ( pernicious anemia)
- گاستريت مزمن آتروفيک تيپ A
- Vitiligo
- آندوکرينوپاتی های اتو ايميون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(IgG)Anti – Intrinsic factor در موارد زير مشاهده می شود:
- آنمی وخيم (55-75%)
- گاستريت مزمن آتروفيک تيپ A (40-70%)
- Vitiligo
- آندوکرينوپاتی های اتو ايميون
تفسير
90Anti – Insulin antibody
(IAA) IgGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
دیابت تیپ I و تخمین استعداد ابتلاء در فامیل درجه یککاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
میزان شیوع وابستگی شدیدی نسبت به سن دارد. هرچه تیتر آنتی بادی بالاتر باشد بهمان نسبت ریسک ظهور دیابت بالا تر است .تفسير
91Anti – Islet cell (IgG)Anti – Islet cell (ICA) (IgG)
Pancreatic islet cell cytoplasmic antibody
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
ديابت تيپ Iکاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
آنتی بادی بر عليه آنتی ژنهای سلولهای بتا از جزاير پانکرآس(حدود 20 آنتی ژن مختلف) .
اين آنتی بادی در 80 تا 90% از بيماران در بدو تشخيص مثبت است.
آنتی بادی مذکور ممکن است که سالها قبل از ظهور ديابت مثبت باشد.
تفسير
92Anti - jo -1 ( IgG)ENA
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تاييد نتايج مثبت ANA
کنترل روند بيماری
پلی ميوزيت
درماتوميوزيت
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در 25-35% از موارد پلی ميوزيت و درماتوميوزيت
پلی ميوزيت با درگيری ريه ها در 50% از موارد
تفسير
93Anti - Leishmania donovani (IgG)
Kala Azar
نام تست
زمان انکوباسيون بين 10 روز تا 2 سال متغيير استآماده سازی بيمار
احتمال ابتلاء به کالا آزا پس از اقامت در نواحی آندميک. بيماری توسط پشه خاکی منتقل می شود.کاربرد بالينی
1میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتيجه مثبت آنتی بادی مذکور و يا ابتلاء به بيماری است .
Cross reaction در رابطه با مالاريا ، تريپانوزوم و شيستوزوم ممکن است.
تفسير
94Anti - Listeria monocytogenes
(1/2 a , 4b) IgG
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص عفونت مشکوک به ليستريوز
عفونت مشکوکدر زنان بار دار
عفونت مشکوک در افراد تحت درمان سرکوبگر ایمنی
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در صورت مثبت بودن نتيجه تست ، لازمست که تست جهت تاييد ، پس از 2 هفته و با استفده از نمونه جديد مجددا تکرار شود.
تنها افزايش تيتر آنتی بادی عفونت حاد با ليستريا را تاييد می کند .
تفسير
95Anti-LKM 1
Anti liver kidney microsomal antibodies-IgGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
بيماريهای اتو ايميون کبد : Autoimmune Hepatitis (AIH)
Primary biliary cirrhosis
Primary sclerosing cholangitis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
اتو آنتی بادی بر عليه LKM تيپ LKM1 با Cytochrome P450 واکنش نشان داده و اغلب در رابطه با هپاتيت اتوايميون (بخصوص کودکان) و بندرت در هپاتيت C مشاهده می شود.تفسير
96Anti – MCV( IgG)Antibodies against mutated citrulinated Vimentin( IgG)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص آرتريت روماتوئيد (RA)کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تيتر آنتی بادی با فعاليت بيماری همبسته استتفسير
97Anti - Measles (IgG)نام تست
دوره کمون ( Incubation ) بيماری 8 تا 12 روز است .آماده سازی بيمار
تشخيص عفونت ناشی از سرخک، بخصوص در رابطه با تب- سرفه خشک – ورم ملتحمه ( conjunctivitis) - لکه کوپليک در مخاط دهان و راش ( شروع از محل رويش موها در پيشانی و گسترش به سایر نقاط بدن).
کنترل ايمنی پس از واکسيناسيون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG مؤيد تماس با ويروس است.
بمنظور تشخيص يک عفونت حاد می توان با توجه به دوره کمون بيماری، از تست (IgM)Anti - Measles استفاده کرد.
تفسير
98Anti - Measles (IgM)نام تست
دوره کمون (Incubation ) بيماری 8 تا 12 روز است آماده سازی بيمار
تشخيص عفونت ناشی از سرخک، بخصوص در رابطه با تب- سرفه خشک – ورم ملتحمه (conjunctivitis) - لکه کوپليک در مخاط دهان و راش ( شروع از محل رويش موها در پيشانی و گسترش به سایر نقاط بدن).کاربرد بالينی
0.5میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM يک عفونت فعال را تاييد می کند.
پس از واکسيناسيون ممکن است که اين آنتی بادی بصورت گذرا مشاهده شود.
تفسير
99AMA(IgG,IgA,IgM)
Anti Mitochondrial Antibodies نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بيماريهای اتو ايمون کبد: (AIH)Autoimmune Hepatitis
(PBC)Primary biliary cirrhosis
(PSC)Primary sclerosing cholangitis
کولازنوزها
لوپوس اريتماتو
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت در:
-در90% از موارد PBC،
-در 50 % از موارد لوپوس اريتماتو،
-در 100% از موارد سفليس،
-در 50% از موارد اسکلروز سيستميک پيشرونده
-در 50% از موارد سندرم Sjören
- در 20% از موارد هپاتيت مزمن فعال
تفسير
100Anti - MPO(IgG)
Anti - Myeloperoxidase ( IgG)نام تست
انجام هم زمان با تستهای p-ANCA و c-ANCA پيشنهاد می شود.آماده سازی بيمار
(RPGN)Rapid proressive Glomerulonephritis
واسکوليت ها
بيماريهای التهابی مزمن روده
بيماريهای اتوايمون کبد
آرتريت روماتوئيد
گرانولوماتوز وگنر
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIA متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
RPGN
گرانولوماتوز وگنر
microscopic Polyarteriitis
Churg-Strauss-Syndrom
Panarteriitis nodosa
بيماريهای التهابی مزمن روده
بيماريهای اتوايمون کبد
آرتريت روماتوئيد
تفسير
101Anti - Mullerian HormonMullerian-Inhibiting-Substance (MIS)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تخمين سلولهای سرتولی
gonadal dysgenesis
intersexuality
persistent mullerian duct syndrome
polycystic ovary syndrome
پاسخ تخمدان در In-Vitro-Fertilisation
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمايش مراجعه شودتفسير
102Anti – Mumps( IgG)Parotitis epidemicaنام تست
پنجره تشخيصی حدود 16 تا 18 روز است.آماده سازی بيمار
تشخيص بيماری اوريون بخصوص در : Parotitis
Orchitis
Salpingitis
Meningitis
کنترل وضعيت ايمنی پس از واکسيناسيون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در کنترل وضعيت ايمنی پس از واکسيناسيون، نتايج بالای Cut off وجود ايمنی را تاييد می کنند .تفسير
103Anti – Mumps( IgM)Parotitis Epidemicaنام تست
پنجره تشخيصی حدود 16 تا 18 روز است.آماده سازی بيمار
تشخيص بيماری اوريون بخصوص در:
Parotitis
Orchitis
Salpingitis
Meningitis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM عفونت فعال را تاييد می کند.
پس از واکسيناسيون ممکناست که آنتی بادی از کلاس IgM بصورت گذرا مشاهده شود.
تفسير
104Anti – MuSK

Muscle- specific receptor tyrosine kinase antibodies
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بهمراه Acetylcholin-receptor antibodies می توان بيش از 95% از موارد مياستنی گراو را شناسائی کرد.کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مياستنی گراويس نوعی فلج ماهیچه‌ای است که علت آن فعالیت ایمنی بر ضد پروتئین‌های گیرندهٔ استیل کولین در سیناپس عصبی- عضلانی است. اين بيماری اغلب با آنتی بادی بر عليه گيرنده استيل کولين ( AchR) همراه است. در 10 تا 20 در صد از بيماران مبتلا به generalized Myasthenia gravis اين آنتی بادی قابل تشخيص نيست. در حدود 40 تا 70% از اين گروه از بيماران دارای Anti – MuSK می باشند .تفسير
105Anti - Mycoplasma Pneumoniae ( IgG)
نام تست
پنجره تشخيصی حدود 10 تا 14 روز است.آماده سازی بيمار
احتمال عفونت با ميکوپلاسما پنومونيه، بخصوص در پنومونی غير تيپيک و بيماريهای سيستم تنفسی، همينطور در عفونت گوش ميانی، ميوکارديت و پری کارديت .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG مؤيد تماس با ميکرواورگانيسم مربوطه است.ايمنی حاصل از عفونت با ميکرواورگانيسم مذکور دائمی نيست.
از آنجا که ارزش تشخيص روشهای سرولوژيکی محدود است، بهتر است که از روشهای تشخيص مستقيم نظير PC R استفاده شود.
تفسير
106Anti - Mycoplasma Pneumoniae(IgM)
نام تست
پنجره تشخيصی حدود 10 تا 14 روز است.آماده سازی بيمار
احتمال عفونت با ميکوپلاسما پنومونيه، بخصوص در پنومونی غير تيپيک و بيماريهای سيستم تنفسی، همينطور در عفونت گوش ميانی، ميوکارديت و پری کارديت .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM مؤيد يک عفونت فعال است.
در فاز شروع بيماری ممکن است که نتيجه تست منفی باشد.
در صورت نتايج نامعلوم لازمست که آنتی بادی از کلاس های IgG و IgA نيز انجام شوند.
از آنجا که ارزش تشخيص روشهای سرولوژيکی محدود است، بهتر است که از روشهای تشخيص مستقيم نظير PCR استفاده شود.

تفسير
107ANCA (P,C)IgG
Anti - Neutrophil Cytoplamic Antibodies (IgG) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
گرانولوماتوز وگنر
rapid progressive Glomerulonephritis
واسکوليت ها ( Panarteriitis, microscopic Polyarteriitis, Churg-Strauss-Syndrom)
Rheumatoid Arthritis
Colitits ulcerosa
M. Crohn
Primary sclerosing Cholangitis (PSC)
بيماريهای اتوايمون کبد
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
وابسته است به fluorescence pattern در تست IFT و نتايج حاصل از تستهای تاييد کننده مونواسپسيفيک (نظير MPO و PR3 )تفسير
108ANA ( IgG)Anti - Nuclear Antibodiesنام تست
نداردآماده سازی بيمار
بيماريهای کلاژن
Rheumtoid Arthritis
Autoimmune Hepatitis
Primary Biliary Cirrhosis(PBC)
بيماريهای اتو ايمون
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ANA ممکن است در تيترهای پائين ( <1:400) در افراد سالم و بصورت گذرا در بيماريهای مختلف، بخصوص بيماريهای عفونی مشاهده شود.
در صد فرکانس نتايج مثبت در بيماريهای مختلف :
SLE فعال 95-100%
SLE غير فعال 80-100%
LE ناشی از داروها 95%
MCTD 100%
اسکلروز سيستميک 85-95%
Poly-/Dermatomyositis ‎‏ 30-%50
Sjögren syndrom ‏ 70-%80
Rheumatoid Arthritis ‏ %40-20
هپاتيت مزمن فعال 20-40%
تفسير
109APCA ( IgG)Anti - parietal cell antibody ( IgG)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
آنمی وخيم (pernicious Anemia)
Chronic-atrophic Gastritis Typ A
Autoimmune Polyendocrinopathies
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFT متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتايج مثبت در موارد زير مشاهده می شوند:
آنمی وخيم (pernicious Anemia) 90%
idiopathic chronic Pankreatitis 50%
خويشاوندان درجه يک بيماران مبتلا به آنمی وخيم 40%
Atrophic Gastritis Typ A حدود 35%
بيماريهای تيروئيد حدود 33%
تفسير
110Anti PLA2R( IgG)
Anti - phospholipase A2 Receptor antibodies( IgG)

نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند (idiopathic membranous Glomerulonephritis (IMNکاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
آنتی بادی از کلاس IgG بسيار اسپسيفيک و در سرم بيش از 70 درصد از بيماران مبتلا به IMN قابل تشخيص است.
اطن وضعيت در فرمهای ثانويه و در بيماريهای ديگر گلومرولی و يا بيماريهای اتو ايمون صادق نيست.
تفسير
111Anti-Phospholipid-Screen IgGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
ارزيابی ريسک ترومبوز در بيماران مبتلا به SLE
ارزيابی ريسک ترومبوز در بیماران مبتلا به سندرم آنتی فسفوليپيد (APS)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
سندرم فسفو ليپيد
SLE
تفسير
112Anti-Phospholipid-Screen IgM
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
ارزيابی ريسک ترومبوز در بيماران مبتلا به SLE
ارزيابی ريسک ترومبوز در بیماران مبتلا به سندرم آنتی فسفوليپيد (APS )
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIA متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
سندرم فسفو ليپيد
SLE
تفسير
113Anti - PR3 –hn-hr- IgG
( Proteinase 3 ) IgG
The Test substrate is a mixture of human native (hn) and human expressed recombinant (hr) proteinase 3.
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
گرانولوماتوز وگنر
Rapid progressive Glomerulonephritis (RPGN)
Kawasaki-Syndrom
انواع واسکوليتها
Uveitis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بهمراه c-ANCA مثبت در:
گرانولوماتوز وگنر ( تيتر آنتی بادی با روند بيماری متناسب است)
Microscopic Polyarteriitis
(RPGN) Rapidly progressive glomerulonephritis
Kawasaki-Syndrom
Churg-Strauss-Syndrom
Panarteriitis nodosa
Uveitis
تفسير
114Anti-IA2 IgGAnti- tyrosine phosphatase-related islet antigen2(IA2)
Anti insulinoma-asociated antigen (IA2)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص دیابت تیپ 1 / درمان با انسولینکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتایج مثبت تست دلالت دارد بر:
-دیابت تیپ 1
- ریسک بالا نسبت ابتلاء به دیابت تیپ 1 در آینده
-احتمال نیاز به درمان با انسولین در حال و یا آینده
نتایج منفی تست به معنی عدم وجود ریسک ابتلاء به دیابت تیپ 1 در آینده نیست.
تفسير
115Anti - Rubella (IgG ) نام تست
پنجره تشخيصی حدود 14 تا 21 روز است.آماده سازی بيمار
بررسی وضعيت ايمنی پس از واکسيناسيون، عفونت و يا تماس با ويروس
علائم:
راش
لنف آدنوپاتی
آلترالژی
اسپلنومگالی
Rubella embryopathy (عفونت مادر در سه ماه اول بارداری)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIA / ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG ( با لا تر از Cut off ) بمعنی ايمنی است.
در زنان بار دار و در صورت احتمال عفونت حاد ، لازمست که تست avidity نيز انجام شود.
تفسير
116Anti - Rubella (IgM)نام تست
پنجره تشخيصی حدود 14 تا 21 روز است.آماده سازی بيمار
احتمال عفونت حاد پس از تماس مشکوک با ويروس
علائم:
راش
لنف آدنوپاتی
آلترالژی
اسپلنومگالی
Rubella embryopathy (عفونت مادر در سه ماه اول بارداری)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIA / ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM يک عفونت حاد را مطرح مي سازد.
آنتی بادی از کلاس IgM ممکن است که بعد از واکسيناسيون و بصورت گذرا مشاهده شود.
تفسير
117Anti-Saccharomyces cerevisiae (IgG&IgA)
ASCA(IgG&IgA)
M.Crohn
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بيماريهای التهابی روده بخصوص در رابطه با M.Crohnکاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
آنتی بادی از کلاس IgA و IgG بر عليه ASCA در حدود70% از موارد M.Crohn با تيتر بالا مشاهده می شود.تفسير
118Anti - Scl - 70 (IgG) DNS-Topoisomerase 1, ENA
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تاييد نتيجه مثبت تست ANA
progressive systemic sclerosis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIA متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت در 25 تا 75% از موارد progressive systemic sclerosisتفسير
119Anti - Sm - IgG ( Anti smith )Anti smith, ENA
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تاييد نتيجه مثبت تست ANA
- SLE
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIA متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتايج مثبت در 20 تا 40% از موارد SLE مشاهده می شود تفسير
120Anti Smooth Muscle Antibodies
ASMA (IgG,IgA,IgM) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
Autoimmune Hepatitis
Liver Cirrhosis
PBC
Chrinical Virus Hepatitis
Rheumatoid Arthritis
Viral Diseases
Lupus Erythematosus
کاربرد بالينی
1 میلی لیترسرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتايج مثبت در 70% از موارد هپاتيت های اتو ايمون مشاهده می شود.تفسير
121Anti - SS-A ( Ro ) IgG Anti - SS-A ( IgG)
RO
ENA
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تاييد نتايج مثبت تست ANA
Sjögren syndrome
Lupus erythematosus
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتايج مثبت در موارد زير مشاهده میشود :
Sjögren syndrome در حدود 40 تا 80 % از موارد
Lupus erythematosus در حدود 30 تا 40% از موارد
PBC در حدود 20% از موارد
هپاتيت مزمن فعال به ندرت
Neonatal lupus erythematosus در حدود 100% از موارد.اين آنتی بادی ها می توانند از جفت عبور کرده و علاوه بر ايجاد واکنشهای التهابی، سبب congenital cardiac block شوند.
تفسير
122Anti - SS-B ( La ), IgG Anti - SS-B(IgG)
Anti- La ( IgG)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تاييد نتايج مثبت تست ANA
Sjögren syndrome
Lupus erythematosus
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Anti SS-B بيشتر در زنان و موارد زير مشاهده می شود:
Sjögren syndrome در 40 تا 80 در صد از موارد
Lupus erythematosus در 10 تا 20% از موارد.
تفسير
123Anti Thrombin III(activity)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
احتمال کمبود آنتی ترومبین
تشخیص افتراقی بیماریهای ترومبوآمبولیک
تشخیص و کنترل DIC
کنترل Antithrombin-therapy
اختلالات عملکرد کبد
سندرم نفروتیک
سندرم HELLP
HELLP Syndrome is a Life-threatening obstetric complication, an abbreviation of the three main features:
Hemolysis
Elevated liver enyzmes
Low platelet count
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراتهنوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در:
کمبود مادرزادی (اندازه گیری در چند نوبت لازم است)
اختلالات عملکرد کبد
سندرم نفروتیک
کوآگولوپاتی مصرفی
سپسی
پراکلامپسی
بعد از عمل جراحی
درمان باهپارین
درمان با استروژن
افزایش در:
کلستاز (بدون ارزش بالینی)
Oral anticoagulatio (بدون ارزش بالینی)
تفسير
124Anti -Thyroglobulin (TG) IgG نام تست
نداردآماده سازی بيمار
در موارديکه نتيجه تست Anti-TPO منفی است
تيروئيديت اتو ايمون از تيپ Hashimoto
کم کاری تيروئيد بدون علت معلوم
Goiter بدون علت معلوم
Polyglandular Autoimmune diseases
بررسی فاميلی در رابطه با بيماری اتو ايمون غده تيروئيد
احتمال تيروئيديت بارداری و يا بعد از وضع حمل
تشخيص افتراقی پرکاری تيروئيد بدون علت معلوم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL /CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تيروئيديت اتو ايمون Hashimoto) ) در حدود 60 تا 70% ازموارد
Basedow disease در 20 تا 40% از موارد
تفسير
125Anti - Toxo IgG avidityToxoplasmosis
نام تست
دوره کمون بيماری 2 تا 4هفته و پنجره تشخيصی 7تا 21 روز است.آماده سازی بيمار
توکسوپلاسموز فعال
پس از تمای با عامل بيماری (گربه، مدفوع گربه و يا مواد غذائی آلوده)
علائم گريپ ولنف آدنيت
ميوکاريت، آنسفاليت و پنومونی در افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی
در دوران بارداری ( خطر توکسوپلاسموز مادر زادی همراه با Hydrocephalus ، intracranial calcification و Retinochorioiditis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Avidity پائين عفونت طی 3 تا 5 ماه گذشته را مطرح می سازد. از اين تست جهت مشخص کردن زمان عفونت د رموارد عفونت اوليه در طی بارداری استفاده می شود.تفسير
126Anti- Toxocara canis (IgG)نام تست
دوره کمون بيماری ممکن است چند هفته تا چند ماه بطول انجامد.آماده سازی بيمار
احتمال عفونت با توکسوکارا کنيس پس از تماس مشکوک ( مدفوع حيوانات ، محل بازی کودکان)
علائم بالينی نظير : ائوزينوفيلی، هپاتومگالی، آسم، عفونت يکطرفه چشم،درد شکم ، کوريورتينيت.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی با تيتر بالا عفونت با توکسوکارا کنيس را مطرح می سازد.تفسير
127Anti –Toxoplasma( IgG)
Toxoplasma gondii
نام تست
دوره کمون بيماری 2 تا4 هفته و پنجره تشخيصی 7 تا 21 روز است.آماده سازی بيمار
احتمال توکسوپلاسموز پس از تماس ( مواد غذائی آلوده، گربه، مدفوع گربه)
علائم گريپ ولنف آدنيت
ميوکاريت، آنسفاليت و پنومونی در افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی
در دوران بارداری ( خطر توکسوپلاسموز مادر زادی همراه با Hydrocephalus ، intracranial calcification و Retinochorioiditis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL /CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG دلالت بر تماس يا عفونت در گذشته دارد. در صورت احتمال عفونت اوليه می توان با استفاده از تست avidit y محدوده زمان عفونت را تا حدودی مشخص نمود.تفسير
128Anti –Toxoplasma IgM

Toxoplasma gondii
نام تست
دوره کمون بيماری 2 تا4 هفته و پنجره تشخيصی 7 تا 21 روز است.آماده سازی بيمار
احتمال توکسوپلاسموز پس از تماس ( مواد غذائی آلوده، گربه، مدفوع گربه)
علائم گريپ ولنف آدنيت
ميوکاريت، آنسفاليت و پنومونی در افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی
در دوران بارداری ( خطر توکسوپلاسموز مادر زادی همراه با Hydrocephalus ، intracranial calcification و Retinochorioiditis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL /CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM می تواند يک عفونت فعال را مطرح سازد. قابل توجه است که IgM آنتی بادی ممکن است که بمدت نسبتا طولانی قابل تشخيص بماند.تفسير
129Anti –TPO
Anti thyroid peroxidase
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تيروئيديت اتو ايمون (تيپ هاشيموتو)
کم کاری تيروئيد بدون علت معلوم
گواتر بدون علت معلوم
بررسی بيماری اتو ايمون پلی گلاندولار
بررسی بيماری اتوايمون تيروئيد در افراد درجه يک بيمار
احتمال تيروئيديت بارداری ويا پس از وضع حمل
تشخيص افتراقی پرکاری تيروئيد بدون علت معلوم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL /CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش با تيتر کم Anti –TPO( IgG )در موارد زير مشاهده می شود:
گواتر
بيماريهای اتو ايمون ديگر
آفزايش با تيتر بالا در :
تيروئيديت اتوايمون تيپ هاشيموتو (‏‏‎90% <)
ميکسودم اوليه
بيماری بازدو (‏‏‎‏‎70% )
تفسير
130Anti- TSH receptor Abنام تست
نداردآماده سازی بيمار
کم کاری تيروئيد بدون علت معلوم
احتمال basedow disease
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در 40 تا 80 در صد از موارد basedow disease
تيروئيديت اتو ايمون ( Hashimoto) در کمتر از 10 درصد ازموارد
تفسير
131Anti - tTG IgA
Anti-tissue transglutaminase antibodies (IgA)
نام تست
بعلاوه ،اندازه گيری ميزان IgA در سرم ، نيز پيشنهاد می شود.آماده سازی بيمار
تشخيص بيماری سلياک
کنترل روند بيماری و کنترل رژيم غذائی
بررسی villous atrophy بعلت نامعلوم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Anti-tTG(IgA) antibodies بهمراه (IgA) Anti Endomysial antibodies از حد اکثر ارزش تشخيصی در رابطه با بيماری سلياک برخوردارند
در صورت اجرای دقيق رژيم غذائی تيتر آنتی بادی کاهش پيدا میکند.
در صورت کمبود IgA لازمست که جهت اطمينان از تستهای تشخيصی ديگر استفاده شود.
تفسير
132Anti - tTG IgG
Anti-tissue transglutaminase antibodiesنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص بيماری سلياککاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در صورت کمبود IgA در سرم ، لازمست که (IgG) Anti - tTG نيز اندازه گيری گردد.تفسير
133Anti-U1-sn RNP
Anti -Small nuclear ribonucleoprotein particles antibodies ENA
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تاييد ANA مثبت
( MCTD,Sharp-Syndrom) Mixed connective tissue disease
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
MCTD ( 95-100% ) که با مرحله بيماری مطابقت دارد.
SLE (30-40%)
تفسير
134Anti -VZV (IgG)Varicella Zoster antibodiesَAnti
نام تست
دوره کمون بيماری/پنجره تشخيصی حدود 8 تا 21 روز است.آماده سازی بيمار
مشخص کردن وضعيت ايمنی در موارد مشکوک به عفونت اوليه، بخصوص در زمان بارداری( خطر سندرم VZV مادر زادی)
راش و احتمال فعال شدن مجدد عفونت (هرپس زوستر، فلج فاسيال، نوريت، بيماری سلسله اعصاب مرکزی)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG قابليت ابتلاء به عفونت اوليه VZV را رد می کند.
در صورت منفی بودن تست، بايد دادن ايمونوگلوبولين (بخصوص در دوران حاملگی) را مطرح نمود.
تيتر قابل توجه آنتی بادی می تواند فعال شدن مجدد ويروس را مطرح سازد.
تفسير
135Anti –VZV( IgM )Anti-Varicella Zoster antibodies
نام تست
دوره کمون بيماری/پنجره تشخيصی حدود 8 تا 21 روز است.آماده سازی بيمار
احتمال عفونت اوليه VZV ، بخصوص در دوران حاملگی ( خطر سندرم مادر زادی VZV )
در موارد راش بارز
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM می تواند يک عفونت فعال را مطرح کند.تفسير
136APC - R (Factor V leiden)APC - R (Factor V leiden)
Activated Protein C Resistance
نام تست
آزمايش انعقادی. هپارين، لوپوس آنتی کوآگولانس و آنتاگونيست های ويتامين K سبب اختلال در اندازه گيری می شوند.آماده سازی بيمار
بررسی ترومبوفيلی مادرزادی
بررسی علت ترومبوآبولی
قبل از تجويز داروهای ضد حاملگی خوراکی در زنانی که از جهت فاميلیدارای سابقه مثبت هستند .
بررسی سقط جنين مکرر
افراد فاميل درجه يک از افرادی که مبتلا به Activated Protein C Resistance
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندرادنوع و حجم نمونه
Coagulationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
علت اصلی، موتاسيون در Factor V-Gen- Mutation است.
وضعيت اکتسابی از جمله در سندرم آنتی فسفوليپيد و افزايش شديد فاکتور VIII .
تفسير
137Apolipoprotein A1APO A1
نام تست
نمونه گيری پس از 10 تا 14 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
هيپر ليپوپروتئينمی فاميلی
تخمين ريسک آرتريواسکلروز
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در رابطه با بيماريهای کبد ، ديابت و اختلالات متابوليسم جربيها
افزايش در هيپر ليپوپروتئينمی فاميلی
تفسير
138Apolipoprotein B APO B
نام تست
نمونه گيری پس از 10 تا 14 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
هيپرليپوپروتئينمی فاميلی
تخمين ريسک آرتريواسکلروز
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در موارد کمبود ليپوپروتئين، هيپرليپوپردتئينمی تيپ 1
افزايش در موارد هيپرليپوپروتئينمی II,III,V
انفارکتوس ميوکارد
(Peripheral Artry Occlusive Diseases)PAOD
تفسير
139APTT( Activated PTT )Activated partial thromboplastin time
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تست غربالگری در موارد خونريزی(قبل از عمل جراحی)
- احتمال هموفيلی
- کنترل درمان با هپارين (unfractionated heparin)
- احتمال وجود inhibitors نظير lupus anticoagulants
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استانداردنوع و حجم نمونه
Coagulationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- APTT تنها تست غربالگری است که کاهش ملايم فاکتورهای VIII:C ، IX ، prephase factors XI and XII,prekallikrein و high-molecular-weight kininogen (HMWK ) را نشان می دهد.
-کاهش فاکتورهای VIII:C و IX به کم تر از 30 تا 50 درصد از ارزش نرمال، با افزايش ريسک خونريزی در عمل جراحی همراه است .
تفسير
140Aqueous, vitreous fluidمتد : Direct Smear+ Culture
141 ARRARR (Aldosterone- Renin - ratio)نام تست
در صورت ظن بر هیپرآلدوسترونیسم باید در مرحله نخست به آزمایش آلدوسترون، رنین و تعین Ratio مبادرت ورزید. قبل از آزمایش لازمست که 4 هفته قبل از انجام آزمایش، داروهای Spironolacton ، Eplerenon ، داروهای ضد حاملگی حامل Drospirenon و داروهای Triamteren و Amelorid قطع شوند، زیرا این داروها ARR را بمدت طولانی تحت تاثیر قرار می دهند. بعلاوه باید قبل از آزمایش و از طریق اجرای رژیم خاص غذایی، ورود نمک به بدن را تحت کنترل در آورده و بخصوص سطح پتاسیم در خون را به حدود طبیعی رساند. نمونه گیری باید در ساعات قبل از ظهر، 2 ساعت پس از برخواستن از خواب، در حالت نشسته و پس از حدود 15 دقیقه آرامش، گرفته شود.آماده سازی بیمار
رد و تشخیص افتراقی هیپرآلدوسترونیسم ( سندروم Conn )کاربرد بالینی
1 میلی لیتر EDTA - پلاسما فریز شدهنوع و حجم نمونه
محاسبهمتد
20>ارزشهای طبیعی
افزایش ratio دلالت بر هیپرآلدوسترونیسم دارد. در صورتیکه تعیین ratio نتیجه بخش نباشد، لازمست است که داروهای ضد فشار خون مورد استفاده بیمار تغییر داده شده وتست تکرار شود، زیرا برخی از این داروها( نظیر دیئورتیک ها، مهار کنندگان ACE م هار کنندگان AT1 ، مهار کنندگان گیرنده بتا، آگونیستهای مرکزی آلفا 2 مهار کنندگان رنین) بر ARR اثر گذارند.تفسیر
142 Armpit Swabمتد: Direct Smear+ Culture
143Ascitic Fluid Or peritoneal fluidمتد: Direct Smear+ Culture
144ASOTASOT
Antistreptolysin O titer
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- عفونت با GAS ( group A streptococcus )
- بررسی عفونت با GAS در گذشته، بخصوص در رابطه با
- Acute rheumatic fever
- Chorea minor
- Acute glomerulonephritis
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- نتيجه مثبت تيتر ASO پس از حدود 1 تا 3 هفته قابل انتظار است.
- بالاترين تيتر معمولا 3 تا 6 هفته بعد از عفونت مشاهده می شود
- در صورتيکه تيتر ASO بالا مانده و يا حتی افزايش پيدا کند( مثلا پس از rheumatoid fever ، بايد عود بيماری را مد نظر قرار داد.
- بيماران مبتلا به تب روماتيسمی تا زمانيکه تيتر ASO آنها بصورت پايدار به تيتر پائين باز نگردد، تحت ريسک قرار دارند.
تفسير
145Aspergillus speciesDirect Smear+ Culture :متد
146( culture)Aspirated fluidمتد:Direct Smear+ Culture
147Autohemolysis Autohemolysis نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص:
- hereditary spherocytosis
کاربرد بالينی
8 میلی لیتر خون تام2 عدد لوله پرل دارنوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در hereditary spherocytosis ، در تست Autohemolysis ، گلوکز سبب القاء هموليز می شود .تفسير
148B – CrossLaps (CTX)beta – CrossLaps (CTX)

نام تست
نمونه گيری در حالت ناشتا (12 ساعت ناشتائی) ، بين 7.30 تا 8.30آماده سازی بيمار
- بررسی متابوليسم استخوان
- غربالگری و تشخيص استئوپوروز
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
(CTX) B – CrossLaps مطمئن ترين مارکر افزايش تحليل استخوان (اوستئوپوروز) ، بخصوص پس از منوپوز ، محسوب می شود. . جهت تفسير صحيح بايد نمونه گيری حتما در حالت ناشتا (12 ساعت ناشتائی) و بعلت ريتم قابل توجه، حد اکثر تا ساعت 8.30 انجام شود.تفسير
149B2 – Microglobulin beta2 – Microglobulin نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کنترل روند Hodgkin/Non Hodgkin-Lymphoma ، Plasmocytoma
- Tubulo-interstitial renal
- کنترل روند ترانسپلانتاسيون کليه
- کنترل واکنش دفع پيوند مغز استخوان
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIA متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در موارد:
- نارسائی کليه
- بيماری های گلومرولی و Tubulo-interstitial کليه
- عفونت CMV بعد از ترانسپلانتاسيون کليه
- بيماريهای لنفاتيک بدخيم ( NHL,M.Hodgkin,plasmocytoma)
- واکنش دفع پيوند مغز استخوان
- عفونت HIV
تفسير
150B2 – Microglobulin CSFbeta2 – Microglobulin CSFنام تست
نداردآماده سازی بيمار
بررسی فعال شدن سیستم ماکروفاژهای سلسله اعصاب مرکزی، بخصوص در رابطه با عفونت HIVکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
95% از B2-Microglobulin موجود در مایع نخاع از سلسله اعصاب مرکزی سرچشمه می گیرد. در طی واکنشهای التهابی مزمن در رابطه با فعال شدن سیستم ماکروفاژها میزان B2-Microglobulin در مایع نخاع افزایش پیدا می کند. در صورت رد عفونتهای فرصت طلب در سلسله اعصاب مرکزی، میزان B2 - Microglobulin
با میزان انتشار HIV در سلسله اعصاب مرکزی مطابقت دارد.
تفسير
151Bacillus anthrasisمتد: Direct Smear+ Culture
152BAP OSTASEBone Alkaline Phosphatase (BAP)
نام تست
12 ساعت ناشتائی قبل از نمونه گيریآماده سازی بيمار
- بررسی متابوليسم استخوان (اوستئوپوروز)
- بيماران مبتلا به تومور
- بيماران تحت درمان دياليز
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در موارد زير :
- پر کاری پاراتيروئيد
- متاستاز استخوان
- M.Paget
- اوستئوديستروفی کليه
- اوستئوپوروز
- بصورت گذرا پس از ترانسپلانتاسيون کليه
تفسير
153BCR-ABL (RNA), Qualitative and Quantitative.
Mbcr-abl ( p 190 )
Mbcr-abl(p210) Philadelphia chromosome
Mbcr-abl ( p 190 & p 210 ) Philadelphia chromosome
Minor Breakpoint Clustering : mbcr-abl
Major Breakpoint Clustering : Mbcr-abl
نام تست
- EDTA-Blood
- انتقال تا یک ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎ 2-8 ° c . سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و کاربرد هر نوع anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- در CML بعنوان پارامتر تشخيصی زود مناسب است
- اندازه گيری کمی جهت کنترل روند بيماری/کنترل بهبود
- (Remission) .
- این ترانس لوکاسیون در 95 درصد بیماران مبتلا به CML دیده شده و در موارد کمتر در ALL و به ندرت در AML گزارش شده است.
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون EDTA- Bloodنوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- تشخيص BCR/ABL Translocation لوسمی را تاييد می کند.
- مثبت بودن این تست نشانه وجود ترانس لوکاسیون L t (9;22) (q34.1; q11.2) L
می باشد که به پزشک در تشخیص نوع لوسمی و روند درمان کمک میکند. در صورتی که تست مثبت و بیمار تحت درمان باشد برای ایشان (Minimal Residual Disease) MRD گزارش خواهد شد که درصدی از تعداد سلولهای باقیمانده از بیماری را بیان میکند.
- در موارد مشکوک به CML جهت تشخيص Aberration های ديگر (بخصوص عود بيماری)، انجام Karyotyping الزامی است
تفسير
154Bilirubin (Direct)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخيص و تشخيص افتراقی و کنترل روند يرقان (در مواردی که مقدار بيلی روبين تام بيش از 1.1 ميلی گرم در دسی ليتر باشد).کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
(DPD)Diazoمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش بيلی روبين مستقيم يا بيلی روبين کنژوگه در :
- هپاتيت(حاد، مزمن و اتوايمون)
- هپاتيت الکلی
- آسيب های سمی کبد
- سيروز کبدی
-PBC
-کارسينوم هپاتوسلولار
- کلستاز خارج کبدی
تفسير
155Bilirubin (Total)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخيص و تشخيص افتراقی و کنترل روند يرقان.کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
(DPD)Diazoمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
جهت تشخيص افتراقی يرقان اندازه گيری بيلی روبين مستقيم لازم است.تفسير
156Bleeding , Clothing Time

Bleeding (Duke) Clothing Timeنام تست
اين تست بايد زمانی انجام شود که بيمار تحت درمان با داروهای مؤثر بر primay hemostasis نباشد.آماده سازی بيمار
- غربالگری و شناسائی اختلال در عملکرد پلاکت ها نظير Willebrand syndromeکاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Lee & whiteمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- طويل بودن Bleeding Time احتمال نقص در primay hemostasis را مطرح می سازد.
- طويل بودن Bleeding Time و نرمال بودن تعداد پلاکت ها دلالت بر نقص در عملکرد پلاکت ها دارد. (Willebrand syndrome )
- طبيعی بودن Bleeding Time نقص در primay hemostasis را نفی نمی کند. در چنين مواردی بررسی Plasma coaggulation لازم خواهد بود .
تفسير
157Blood culture .
Direct Smear+ Culture:متد
158Blood EosinophilBlood Eosinophilنام تست
نداردآماده سازی بيمار
-تشخيص و تشخيص افتراقی آلرژی، پارازيت ها، بيماريهای عفونی، بيماريهای بد خيم کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون EDTAنوع و حجم نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- Allergic diseases
- Skin disorders
- Parasitic infections
- Infectious diseases
- Hyper eosinophilic syndrome
- Malignant diseases
- Treatment with GM-CSF
- C1163 Familial anomaly
تفسير
159Blood GASBlood GAS (ABG),(VBG)نام تست
روش استاندارد:
- pH, pCO2, pO2 و محاسبه cHCO - 3 ، BE ، استاندارد بيکربنات
روش روتين :
- فقط pH , pCO2 , pO2
آماده سازی بيمار
- اسيدوز و آلکالوزکاربرد بالينی
2 میلی لیتر خون تام هپارینه نوع و حجم نمونه
GASTAT 1820 متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Metabolic acidosis-
Metabolic alkalosis-
Respiratory acidosis-
Respiratory alkalosis-
تفسير
160Body Fluid
Glucose
Protein
نام تست
نداردآماده سازی بیمار
وابسته به نوع سئوال بالینیکاربرد بالینی
Body Fluid برحسب نوع آزمایشنوع و حجم نمونه
photometryمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
به جواب آزمایش مراجعه شود.تفسیر
161 Bone marrowمتد:Direct Smear+ Culture
162Borrelia ( peripheral blood smear ) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص بورلیوز ( به تستهای سرولوژیکی نیز مراجعه نمایید)کاربرد بالينی
تهیه چند لام نازک و ضخیم از خون EDTA و یا تهیه دو عدد لام از نوک انگشت . نوع و حجم نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
به جواب آزمایش مراجعه شود.تفسیر
163Breastمتد:Direct Smear+ Culture
164Bronchial washing (culture) BAL (Lavage) (culture)متد:Direct Smear+ Culture
165Brucella (culture)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص (M.Bang) Brucella abortus توسط کشت خون، مغز استخوان، ادرار ، مایع مفصل و مایع نخاعکاربرد بالينی
5 میلی لیتر کشت خون/ مغز استخوان جهت بررسی بروسلانوع و حجم نمونه
Cultureمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
166Brucella Agglutination test

(wright,coombs wright and 2ME )
نام تست
دوره کمون بيماری بسيار متغير و بطور متوسط حدود 2 تا 3 هفته استآماده سازی بيمار
- احتمال بروسلوز (پس از سفر و تغذيه از شير و لبنيات آلوده) و ظهور علائم بالينی نظير سرفه خشک، عرق ريزی شبانه، آلترالژی، کم کردن وزن، درد ماهيچه و تب مواج (تب مالت).کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Tube Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- در تست Microagglutination تيتر های ‎ 1:160 ≤ ابتلاء به بروسلوز را مطرح می سازدتفسير
167Buttocks Lesionمتد:Direct Smear+ Culture
168C - Peptideنام تست
نمونه گيری پس از 12 ساعت ناشتائی گرفته شود.آماده سازی بيمار
- احتمال Insulinoma و تشخيص افتراقی هيپوگليسمیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در موارد زير مشاهده می شود:
- Insulinoma
- هپيوگليسمی در رابطه با مصرف با sulfonylurea
- ديابت
کاهش در موارد:
- هيپوگليسمی در رابطه با تزريق انسولين
تفسير
169C1- InactivatorC1-Esterase-Inhibitor (C1-INH)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آنزيوادم ارثی ( HAE ) و يا اکتسابی ( AAE)کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Nephelometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در :
- HAE type 1
- AAE type1
- بندرت در AAE type II
افزايش در:
- واکنش فاز حاد ( acute phase reaction)
تفسير
170C1C ( C1q )Circulating immune complexes
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص وکنترل روند بيماريهائی که در آن ايمون کمپلکس نقش پاتوژنتيکی دارند:
- واسکوليت ها
- لوپوس اريتماتو
- آرتريت روماتوئيد
- پلی آرتريت
- پورپورا شوئن لاین
- بيماری ايمون کمپلکس پس از عفونت
- HIV
- آلرژی های تيپ III
- بيماريهای توموری
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتايج مثبت در موارد زير مشاهده می شود:
- لوپوس اريتماتو سيستميک (80%)
- آرتريت روماتوئيد (85%)
- واسکوليت (75%)
- بيماريهای توموری (45%)
- افرادسالم (5%)
کنترل نتايج مثبت با فاصله چند هفته لازم است. افزاطش ادامه دار ايمون کمپلکس دلالت بر يک بيماری مزمن دارد.
تفسير
171C1q AbAnti C1q autoantibodiesنام تست
نداردآماده سازی بیمار
-SLE .
- Hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome
- Lupus nephritis
کاربرد بالینی
0.5 میلی لیتر سرم (نمونه های همولیتیک و لیپمیک قابل استفاده نیستند)نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبیعی
این اتو آنتی بادی ممکن است که در رابطه با بسیاری از بیماریهای اتو ایمون و بیماریهای کلیوی مشاهده شود.تفسير
172C1qc1q complement factor
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
احتمال کمبود کمپلمان
بيماری ايمون کمپلکس
واسکوليت
لوپوس اريتماتو
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
( Radial immunodiffusion) RIDمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- غلظت های 33-209 در موارد SLE فعال
- غلظت های 93-183 در موارد SLE غير فعال مشاهده می شود.
تشخيص و شروع درمان نبايد تنها بر اساس اندازه گيری C1q صورت گيرد. برای اين منظور لازمست که به تصوير بالينی و تست های سرولژيکی ديگر نيز توجه گردد.
تفسير
173C3 ( Complement C3 )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- احتمال کمبود C3
- عفونت های مکرر بخصوص در سنين کودکی
- گلومرولونفريت
-SLE
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کمبود در موارد:
- کمبود کمپلمان
- عفونت های مکرر ، بخصوص در سنين کودکی
- SLE فعال
- گلومرولونفريت مامبرانوپروليفراتيو
C 3 در موارد واکنش فاز حاد افزايش نشان می دهد.بنابراين لازمست که بطور همزمان CRP نيز انجام شود.
تفسير
174C4 C4-Complement factor

نام تست
نداردآماده سازی بيمار
کمبود C 4
بيماری ايمون کمپلکس
بيماری های اتو ايمون ( SLE,Sjögren syndrome)
عفونت های مکرر
گلومرولونفريت
ادم آنژيونوروتيگ مادرزادی
آنمی هموليتيک اتو ايمون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در موارد :
- بيماريهای ايمون کمپلکس
- SLE
- Glomerulonephritis
- کمبود C4
- عفونت های مکرر
- ادم انژيو نوروتيک مادرزادی
- آنمی هموليتيک اتو ايمون
C4 در موارد واکنش فاز حاد افزايش نشان می دهد.بنابراين لازمست که بطور همزمان CRP نيز انجام شود.
تفسير
175CA 125 نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص و کنترل روند سرطان تخمدانکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
حساسيت تشخيصی افزايش CA 125 در بيماری های بدخيم :
- متاستاز کارسينوم در تخمدان 30% ، اوليه 80%
- کارسينوم پستان 12%
- کارسينوم سرويکس 13%
- کارسينوم پانکرآس 59 تا 79%
- کارسينوم کولورکتال 20 تا 40%
- کارسينوم معده 40%
- کارسينوم برونشها 30 تا57%
طول نيمه عمر بيولوژيکی اين مارکر 5 روز است . ميزان CA125 ممکن است که در بسياری از بيماريهای خوش خيم سيستم های فوق افزايش نشان دهد.
تفسير
176CA 15-3 نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- درمان و کنترل روند بيماری در کارسينوم پستانکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- از CA 15-3 بيشتر بمنظور کنترل روند کارسينوم پستان و متاستاز آن استفاده می شود.
- افزايش اين مارکر در کارسينوم تخمدان، اندومتر، رحم، معده، ريه، پانکرآس، کبد نيز مشاهده می شود.
تفسير
177CA 19-9 CA 19-9 نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخيص و کنترل روند کارسينوم پانکرآس، مجاری صفرا و معدهکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EC Lمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
حساسيت تشخيصی CA 19-9 در بيماريهای بد خيم :
- کارسينوم پانکرآس %‎72-90
- کارسينوم مجاری صفرا ‎ 55-79%
- کارسينوم کولورکتال ‎ 18-58%
- کارسينوم معده ‎ 30-70%
- کارسينوم اوليه کبد ‎ 22-49%
طول نيمه عمر بيولوژيکی 4 تا 8 روز است.
تفسير
178CA 242نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص کارسينوم معده – روده و پانکرآسکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
از اين مارکر نمی توان به تنهائی جهت تشخيص و غربالگری بيماريهای بد خيم استفاده کرد، بلکه همواره بهمراه مارکر های ديگر. تفسير
179CA 72 - 4نام تست
نداردآماده سازی بيمار
درمان و کنترل روند کارسينوم معده کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ارزشهای طبيعی به جواب آزمايش مراجعه شود
تفسير حساسيت تشخيصی افزايش CA 72-4 در بيماريهای بدخيم:
- کارسينوم معده ‎ 40-46%
- کارسينوم تخمدان ‎ 47-80%
- کارسينوم مجاری صفرا ‎ 35-52%
- کارسينوم پانکرآس ‎ 17-35%
- کارسينوم مری ‎ 4-25%
طول نيمه عمر بيولوژيکی CA 72-4 ‏ 3 تا 7 روز است.
تفسير
180Calcitonin Thyreocalcitonin
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخيص و کنترل روندکارسينوم مدولار تيروئيد و افراد فاميل درجه يک
- فئو کروموسيتوم فاميلی
- (MEN2)Multiple endocrine neoplasia type 2
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- ميزان کالسيتونين درکارسينوم مدولار تيروئيد ممکن است که قبل از عمل تا 10.000 برابر افزايش پيدا کند. بعد از عمل و طی چند ساعت کاهش پيدا میکند.تفسير
181Calcium, Serum
(Total and Ionized )
نام تست
نمونه گيری پس از 12 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
- سندرم تتانی
- احساس ضعف و خستگی ( adynamie )
- بيماريهای استخوان (شکستگی ناگهانی، پوکی استخوان، اختلالات رشد)
- بيماريهای کليوی (سنگ های ادراری) ، پلی اوری، نارسائی مزمن کليه
- احتمال پرکاری ويا کم گاری غده پاراتيروئيد
- M.Boeck ، توبرکولوز، تومورها
- مصرف برخی داروها(ويتامين D ، داروهای ضد صرع، کورتيکوئيدها، تيازيدها و ديزيتاليس
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Photometry NM-BAPTA متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بايد به ظرفيت بالای پيوند با پروتئين توجه شود ( کاهش آلبومين به ميزان 10 گرم در ليتر، برابر با کاهش کلسيم به ميزان 0.25 mmol/l است).
هيپرکالسمی در موارد زير:
- افزايش ترکيب با پروتئين (Hyperproteinemia)
- پرکاری پاراتيروئيد
- تومورها
- تجويز زياد ويتامين D
- تجويز زياد ويتامين A
- Milk Alkali syndrome
- پرکاری تيروئيد
- تجويز تيازيد
- بيماری آديسون
- Immobilisation
هيپوکالسمی در :
- اختلالات جذب
- کم کاری پاراتيروئيد
- پسودو هيپوپاراتيروئيديسم، نارسائی مزمن کليه، سيروز کبد، متاستازهای استئوبلاستيک
- پانکرآتيت
- هيپرپلازی بخش قشری غده فوق کليوی
- درمان با استروئيدها
- داروها
تفسير
182Calcium, urine
(Random and 24 h. )
Calcium, urine (Random and 24 h. ) نام تست
جمع آوری ادرار 24 ساعت طبق دستورالعمل لازم است.آماده سازی بيمار
- بررسی تشخيصی متابوليسم کلسيمکاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار24 ساعته نوع و حجم نمونه
(NM-BAPTA) Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تفسير به همراه فسفات و کرآتينين در ادرار.
هيپرکالسی اوری:
- هيپرکالسمی
- پارانئوپلاستيک
- هيپرپاراتيروئيديسم
- پرکاری تيروئيد
- سنگ کليه، سنگ های ادراری
هيپوکالسی اوری:
- کم کاری گاراتيروئيد
- نارسائی کليه
تفسير
183Calprotectinنام تست
در نمونه گيری از ورود آب به نمونه مدفوع جلوگيری شود.آماده سازی بيمار
- تشخيص وکنترل روند بيماريهای التهابی مزمن روده (M.Crohn,Colitis ulcerosa)
- تشخيص زود کارسينوم کلورکتال
کاربرد بالينی
stool نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Calprotectin مدفوع بعنوان يک کمپلکس کلسيم - پروتئين توسط گرانولوسيتهای نوتروفيل و منوسيت ها توليد می شودو بنابراين می توان از آن بعنوان يک مارکر حساس در تشخيص بيماريهای التهابی و نئوپلاستيک روده ( بخصوص در رابطه با پوليپ هائی که خونريزی نمی دهند و همچنين کارسينوم کولورکتال) استفاده کرد. تفسير
184Candida species Direct smear + Culture:متد
185Carbamazepine نام تست
- اندازه گيری حد اکثر سطح دارو: حدود 6 تا 18 ساعت بعد ازمديکاسيون
- اندازه گيری سطح روزانه دارو: قبل از مديکاسيون بعدی
آماده سازی بيمار
ديده بانی (Monitoring) درمان با Carbamazepinکاربرد بالينی
0.5 میل لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Fluorescence polarizationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بعلت تفاوت های فردی بسيار متفاوت نمی توان طول نيمه عمر بيولوژيکی خاصی را مطرح کرد. دوز های توکسيک می توانند سبب بروز حمله صرع شود.تفسير
186 (Brucella)Castanedaمتد:Culture
187Catheter/ pins, prosthetic valvesمتد:Direct Smear+ Culture
188Catheterized urineمتد:( UA/UC)Urine Analysis + Culture
189CBC(Complete Blood Count)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آنمی
- عفونت ها
- بيماريهای کلاژن
- لوسمی و بيماريهای هماتولوژيک سيستميک ديگر
- تومورهای بدخيم
- کنترل درمان
- دپرشن مغز استخوان ( بعد از پرتو درمانی C1337 شيمی درمانی و درمانهای سرکوبگر ايمنی)
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون تام EDTA نوع و حجم نمونه
Electronic Counterمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
پارامتر های :
- لکوسيت ها
- گرانولوسيتهای نوتروفيل، ائوزينوفيل و بازوفيل
- لنفوسيت ها
- منوسيت ها
- اريتروسيت ها
- پارامترهای اريتروسيت ها
- پلاکت ها
تفسير
190CEACarcinoembryonal Antigen
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخيص و کنترل روند کارسينوم های معدی - روده ای
- تشخيص افتراقی تومورهای کبد
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در بيماريهای بدخيم:
- کارسينوم های کولورکتال، وابسته به مرحله بيماری ( Dukes )
- کارسينومهای پانکرآس، معده، برونشها ، تخمدان، سرويکس و تيروئيد
تفسير
191CEA-CSFCEA-CSFنام تست
همواره سرو و مایع نخاع بطور همزمان آزمایش شوند.آماده سازی بيمار
- تشخیص سنتز Intrathecal CEA و تعیین نسبت مایع نخاع به سرمکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
192Ceruloplasminنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به M.Wilson
- بررسی اختلالات عمل کبد
- آنمی هيپوکروم، ميکروسيتر مقاوم به آهن
- کمبود مس ناشی از تغذيه
- علائم نورودژنراتيو بيماری بافت پيوندی در شيرخواران وکودکان M.Menkes))
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در :
- M.Wilson
- Menkes-syndrome
- هدر رفتن پروتئين ( بيماريهای روده، سندرم نفروتيک، سندرم بدی جذب.
افزايش در:
- واکنش فاز حاد
- کلستاز
- حاملگی
- داروهای ضد حاملگی خوراکی
تفسير
193Cervical dischargeمتد:Culture
194Cervical discharge for candida
(monilia)
متد:Direct Smear+ Culture
195Cervical discharge for GCمتد: Direct Smear+ Culture
196Cervical discharge for Listeriaمتد:Culture
197Cervical discharge for Mycoplasmaمتد:Culture
198Cervical discharge for ureaplasma متد: Culture
199Cervical mucus contact TestSperm-cervical mucus contact tes tنام تست
1- چهار روز نزدیکی نداسته باشد.
2- همسر بیمار باید در آزمایشگاه قبل از نمونه برداری، اسپرم بدهد.
آماده سازی بيمار
ارزیابی ناباروری، تشخیص آنتی بادی ضد اسپرمکاربرد بالينی
دو قطره ترشحات سرویکس ، اسپرم

نوع و حجم نمونه
Microscopicمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
وجود آنتی بادی زمانی مطرح می شود که اسپرم ها پس از نفوإ به موکوس به سرعت بی حرکت شده و یا دارای حرکت لرزشی می شوند.تفسیر
200CH50 نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تست غربالگری در موارد مشکوک به اختلال در سيستم کمپلمان ( کمبود ارثی ويا اکتسابی گمپلمان)کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- بطور کلی تشخيص سطح غيرطبيعی کمپلمان ( بدون توان تشخيص کمپلمان فاکتور)تفسير
201Chlamydia trachomatis (DNA)Chlamydia trachomatis-PCR
نام تست
در مورد بانوان : Vaginal swab، Endocervical swab، FDU
Liquid based medium
در مورد آقایان: FDU، Urethral swab، ، Semen
در مورد نمونه هاي FDU حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری، ادرار نکرده باشد. در مورد نمونه هاي Vaginal swab و Endocervical swab بانوان تا 48 ساعت قبل از ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده و از 24 ساعت قبل نزدیکی نکرده باشد. در دوران قاعدگی نباشد.
درمورد آقایان و نمونه های سواب از مجرای پیشاب ( Urethra ) حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری ادرار نکرده باشند .
آماده سازی بيمار
- تشخيص عفونت کلاميديا در Cervicitis,Urethritis, Adnexitis,Conjunctiviti
- پيشگيری دوران بارداری
- نازائی
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- تشخيص مستقيم C. trachomatis-DNA بالاترين ويژه گی وحساسيت تشخيصی را دارا است. نتيجه مثبت يک عفونت فعال را تاييد می کند، وليکن ممکن است که نتيجه تست مدتی پس از درمان نيز مثبت بماند.تفسير
202Chloride-CSFChloride-CSFنام تست
نداردآماده سازی بيمار
کار برد بالینی این تست محدود است.غلظت کلراید در مایع نخاع منعکس کننده غلظت سیستمیک آن در خون است.کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع نخاعنوع و حجم نمونه
(Ion-Selective Electrode)ISEمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
203Chloride, serumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- اختلالات اسيد – باز
- اختلالات بيلان سديم و آب
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
( Ion – selective electrode )ISEمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در:
- هدر رفتن HCl از طريق روده
- ديئورتيک ها
- هيپرآلذوسترونيسم
- سندرم کوشينگ
- تومورهای توليد کننده ACTH
- نارسائی تنفسی
- آلکالوز متابوليکی
- هيپرليپيدمی
افزايش در:
- اسيدوز کليوی توبولی
- تنفس بسيار مزمن يا هيپرفنتيلاسيون
- هدر رفتن بيکربنات از طريق روده
- درمان با Bromid
تفسير
204Chloride, urine(Random and 24 h.)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی تغييرات پاتولوژيکی کلرايد در سرم کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته ، 1 میلی لیتر ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
( Ion – selective electrode )ISEمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش دفع کلرايد:
- ديئورز شديد
- بحرانهای هدر رفتن نمک ( Salt wasting syndrome )
- هيپرآلدوسترونيسم اوليه
کاهش دفع در :
- استفراغ
- اسهال
- تعريق شديد
تفسير
205Cholesterol نام تست
نمونه گيری پس از 12 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
- غربالگری ريسک آترورسکلروز
- اختلالت متابوليسم چربی ها
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Enzymatic PAP متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ريسک بيماری عروق کرونر در سنين 20 تا 30 سالگی:
- ريسک ملايم ‎ >200 mg/dl
- ريسک بالا ‎ >220 mg/dl
ريسک بيماری عروق کرونر در سنين 30 تا 40 سالگی
- ريسک ملايم ‎ >220 mg/dl
- ريسک بالا ‎ >240 mg/dl
ريسک بيماری عروق کرونر در سنين 40240 mg/dl
- ريسک بالا ‎ >260 mg/dl
تفسير
206Cholesterol / HDLمتد : Calculation
207Cholinesterase CHE
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بررسی عملکرد سلولهای کبد، تشخيص و کنترل روند بيماری :
- آسيب های شديد کبد (سيروز)
- هپاتيت حاد/مزمن
- قبل از تجويز muscle relaxant و احتمال CHE-Variant
- طويل شدن apnoea پس از بيهوشی
- مسموميت با pesticide
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Photometry متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در :
- هپاتيت حاد(روند های سخت) و هپاتيت مزمن
- سيروز کبد
- نارسائی کبد
- آسيب های سمی کبد
- عفونت ها
- لوسمی
- آنمی های شديد
- احتقان مزمن کبد
- ديستروفی پيشرونده ماهيچه
- بيماريهای مزمن روده
- انفارکتوس ميوکارد
- داروها
افزايش در:
- ديابت
- هيپر ليپوپروتئنمی تيپ IV
- کبد چرب
- بيماری عروق کرونر
- سندرم نفروتيک
- پرکاری تيروئيد
- چاقی مفرط
تفسير
208CIC C1qCIC C1qنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص وکنترل روند بیماریهای:
- واسکولیت ها
- لوپوس اریتماتو
- آرتریت روماتوئید
- پلی آرتریت
- پورپورا شونلین هنوخ
- بیماریهای ایمون کمپلکس بعد از عفونت
- عفونت HIV و ایدز
- آلرزی های تیپ III
- بیماریهای توموری
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Direct immunoenzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتایج مثبت CIC C1q در موارد:
- لوپوس اریتماتو سیستمیک ( 80%)
- آرتریت روماتوئید ( 85%)
- واسکولیت (75%)
- بیماریهای توموری (45%)
- افراد سالم (حدود 5%)
تیترهای پائین وگذرا ممکن است که در رابطه با واکنشهای فاز حاد مشاهده شود که از اهمیت بالینی برخوردار نیستند. در موارد تیترهای بالا لازمست که روند تیتر پس از چندین هفته کنترل شود. افزایش مستمر CIC نشانگر یک بیماری مزمن است
تفسير
209Citrate, urine (Random and 24 h.)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
سنگ کليه (Nephrolitiasis)کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار24 ساعته، 5 میلی لیتر ادرار رندومنوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
سيترات از توليد کريستال در ادرار جلوگيری می کند . کاهش غلظت سيترات در ادرار ايجاد سنگ را تسهيل می کند. غلظت های کمتر از ‎ 480 mg/24h بمعنی هيپوسيتراتمی است .تفسير
210CK-MBCreatinkinase-Isoenzyme MB
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص آسیب حاد میوکارد در موارد غیر طبیعی بودن میزان CPKکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- در موارد افزایش افزایش CK-MB حدود 6 تا 12 درصد نشانگر آسیب میوکارد است.
- طول نیمه عمر CK-MB حدود 12 ساعت است.
- بالا تر بودن میزان CK-MB از حدود 25% نشانگر ماکرو CK است.
تفسير
211Clot Retractionنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی عملکرد پلاکت ها
- بررسی ترومبوسیتوپنی بعلل نامعلوم
- بررسی Glanzmann's disease
- بررسی غیر طبیعی بودن فیبرینوژن و یا فعالیت فیبرینولیز
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر لخته


نوع و حجم نمونه
Clotting Timeمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش:
- آنمی های شدید
- هیپوفیبرینوژنمی، دیس فیبرینوژنمی، انعقاد درون رگی منتشر( DIC)
- مصرف آسپرین
کاهش:
- Glanzmann's thrombasthenia
- Polycythemia
- Thrombocytopenia
- Von Willebrand disease
- Waldenström's macroglobulinemia
تفسير
212CMV (DNA), Qualitative Cytomegalovirus-DNA
نام تست
دوره کمون بيماری حدود 3 تا 12 هفته است .
ETDA-Blood/CSF/Cervicovaginal swab and brush/semen/ Liquid based medium
انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
در مورد نمونه هاي Cervicovaginal Brush/ Swab بانوان تا 48 ساعت قبل از ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده و از 24 ساعت قبل نزدیکی نکرده باشد. در دوران قاعدگی نباشد.
آماده سازی بيمار
- تشخيص عفونت اوليه CMV (بخصوص در دوران بار داری و در نوزادان)
- فعال شدن مجدد CMV ( افراد تحت درمان سرکوبگر ايمنی)
- Retinitis
- Hepatitis
- پنومونی
- کنترل روند درمان عفونت CMV
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- تشخيص همزمان CMV-DNA در لکوسيت ها و پلاسما ، يک عفونت فعال را تاييد می کند. تـشخيص تنهای CMV-DNA در پلاسما ومنفی بودن آن در لکوسيت ها معمولا مؤيد عفونت فعال نيست.
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار و تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد
تفسير
213CMV (DNA),Quantitativeنام تست
در مورد نمونه خون، عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداریآماده سازی بیمار
ت شخیص عفونت اولیه CMV ( بخصوص در طی حاملگی، نوزاد، عود عفونت CMV ريا، بخصوص در بیماران تحت درمان سرکوبگر ایمنی، هپاتیت، پنومونی و غیرهکاربرد بالینی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCR متد
ب ه جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمايش مراجعه شود تفسیر
214CO2 (bicarbonate)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی تعادل اسید- باز
- در موارد اسهال و استفراغ طولانی
- اختلالات تنفسی
- اختلالات الکترولیت ها
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
215Cold Agglutinin Cold autoantibodies
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بيماری آگلوتينين سرد حاد
- آنمی هموليتيک
- آنمی هيپرکروم
- بيماريهای لنفو پروليفراتيو
- عفونت
کاربرد بالينی
2.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Hemagglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- عفونت ميکوپلاسما
- ايديوپاتيک
- سمپتوماتيک در رابطه با لنفوم، گاموپاتی مونوکلونال
- در رابطه با عفونت هائی نظير HIV,HCV
- بيماريهای کلاژن
- بيماريهای اتوايمون
تفسير
216Cold HemolysinDonath-Landsteiner test
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
آنمی همراه با گلبولهای قرمز تغيير فرم يافته و فراگمانته در اسمير خون محيطی و مشکوک به هموليز :
- افزايش تعداد رتيکولوسيت ها
- افزايش LDH وبيلی روبين
- کاهش هاپتوگلوبين
کاربرد بالينی
5 میلی لیتر سرم و 5 میلی لیتر خون EDTA نوع و حجم نمونه
(Donath-Landstriner Test)Hemolysisمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت بودن تست بمعنی تشخيص biphasic antibody(Donath-Landsteiner antibody) است.,علائم بالينی :
- رنگ پريده گی و زردی
- هموگلوبين اوری
- زردی
اغلب بيماران تاريخچه عفونت ويروسی اخير دارند.
تفسير
217Coombs test ( Direct and indirect )
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی واکنش انتقال خون (حاد و يا تاخيری)
- هموليز اتو ايمون
- بيماری هموليتيک نوزادان
- ايمون هموليز القاء شده توسط داروها.
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر خون تام با ضد انعقاد EDTAنوع و حجم نمونه
Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کومبس مستقيم بمنظور تشخيص آنتی بادی و یا کمپلمان در سطح گلبولهای قرمز انجام میشود. در صورت مثبت بودن لازمست که تست با استفاده از آنتی سرم های مونواسپسفیک ( C3d,IgG,IgA,IgM ) تکمیل شود.
ک.مبس غير مستقيم بمنظور تشخيص آنتی بادی آزاد در سرم صورت می گیرد .
تفسير
218Coombs Wright Agg. Testنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص آنتی بادی از کلاس IgG در بروسلوز مزمنکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Tube Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
219Copper, serumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به M.Wilson
- موارد مشکوک به Menkes-Syndrome
- کمبود مس (آنمی های مقاوم به آهن)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در :
- سيروز کبد
- هموکروماتوز
- تومورها
- سه ماهه سوم بارداری
- آنمی آپلاستيک
- تيروتوکسیکوز
- اوستروژن
- واکنش فاز حاد
کاهش در:
- بيماری ويلسون
- سندرم Menkes
- تغذيه
- فامیلی
تفسير
220Copper, urine ( 24 h. )Copper, urine ( 24 h. )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به M.Wilson
- موارد مشکوک به Menkes Syndrome
- کمبود مس ( آنمی های مقاوم به آهن)
کاربرد بالينی
40 میلی لیتر ادرار24 ساعته نوع و حجم نمونه
Photometry متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- افزايش دفع مس ‎(>100µg/24h ) در بیماری ويلسون.تفسير
221Cortisol, Free, Urine (24h)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص هیپرکورتیزولیسم (بیماری کوشینگ)کاربرد بالينی
ادرار24 ساعتهنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- سندرم کوشینگ
تفسير
222Cortisol,salivaنام تست
نمونه گیری: صبح (ساعت 10-6)
بعدازظهر(ساعت 20-14)
شب (00:30 - 22:30)
آماده سازی بیمار
تشخیص و کنترل روند بیماری در هیپو و هیپر کورتیزولیسمکاربرد بالینی
0.5 میلی لیتر مایع بزاقنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمایش مراجعه شودارزشهای طبیعی
افزایش در:
- سندرم کوشینگ
- الکلیسم
- Endogenic Depression
- Anorexia nervosa
- بیماری های حاد و مزمن
- Adipositas
- بالا بودن غلظت اوستروژن
کاهش در موارد:
- نارسائی اولیه و ثانویه غده فوق کلیوی
تفسیر
223Cortisol, serum نام تست
از استرس جلوگیری شود.آماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند هیپو- و هیپرکورتیزولیسمکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- سندرم کوشینگ
- الکلیسم
- Endogenic Depression
- Anorexia nervosa
- بیماری های حاد و مزمن
- Adipositas
- بالا بودن غلظت اوستروژن
کاهش در موارد:
- نارسائی اولیه و ثانویه غده فوق کلیوی
تفسير
224CPK CPK(Creatine phosphokinase)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند بیماریهای ماهیچه قلب وماهیچه اسکلت
- کنترل درمان انفارکتوس قلب
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
( DGKC-IFCC)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
پس از آسیب حاد ماهیچه، میزان CK در 50% از بیمارا ن ظرف 4 تا 5 ساعت افزايش پیدا کرده و طی 8 تا 24 ساعت به حدود طبیعی باز می گردد . طول نیمه عمر CK حدود 10 ساعت است.
افزايش در :
- انفارکتوس حاد قلب
- میوکاردیت
- دیستروفی پیشرونده ماهیچه
- میوزیت
- درماتومیوزیت
- بعد از عمل جراحی
- مسمومیت با الکل
- کارهای سخت بدنی
- نکروز ماهیچه
- بحران کرامپ
- هیپوتیروئیدیسم
تفسير
225Creatinine clearance نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- ارزیابی میزان قابلیت دفع کلیه از کرآتینین ( glomerular filtration rate)
- کنترل عملکرد کلیه در بیماران تحت درمان با داروهای نفروتوکسیک
کاربرد بالينی
ادرار 24 ساعتنوع و حجم نمونه
(Jaffe) فتومتری متد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
کاهش در موارد زیر مشاهده میشود:
- بیماریهای حاد و مزمن کلیه
- درمان با داروهای نفروتوکسیک
- دیابت
- حاملگی
- نارسائی قلب
تفسیر
226Creatinine, serum نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص محدوديت ميزان فیلتراسیون گلومرولی در:
- بالا بودن فشار خون
- بيماری های حاد و مزمن کليه
- غربالگری
- دیابت
- هیپراوریسمی
- آنتریت
- هدر رفتن حاد آب بدن
- بارداری
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Compensated Jaffe - Kinetic

متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در:
- نارسائی حاد ومزمن کلیه
- بالا بودن فشار خون
- دیابت
- تجزیه حاد ماهیچه اسکلت
- آکرومگالی
- داروها
- استفاده زياد از مواد پروتئینی
- حجم بالای ماهیچه اسکلت
کاهش در:
- کاهش ماهیچه اسکلت
- بارداری
- داروها
تفسير
227Creatinine, urine
Creatinine, urine (Random, 12 h. and 24 h.) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخيص محدودیت میزان فیلتراسیون گلومرولی در :
- بالا بودن فشار خون
- بیماریهای حاد و مزمن کلیه
- غربالگری
- دیابت
- هیپراوریسمی
- آنتریت
- هدر رفتن حاد آب بدن
- بارداری
کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار24 ساعته یا 12 ساعته نوع و حجم نمونه
( Jaffe)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- Crush Kidney
- تجزیه حاد ماهیچه اسکلت
- میوپاتی مزمن
کاهش در:
- نارسائی کلیه
- کاهش حجم ماهیچه
تفسير
228CRP and High sensitivity CRP Hs-CRP
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخيص اوليه در بيماران مشکوک به آترواسکلروز/بیماری عروق کرونر
- پیشگیری اولیه و در رابطه با فاکتورهای ریسک کلاسیک نظیر استعمال دخانیات ، فشارخون، دیابت و اختلالات متابولیسم چربی ها
- کنترل موارد بیماری عروق کرونر.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
از hs-CRP می توان( در صورت عدم وجود عفونت و با انجام کنترل در فاصله 2 تا 3 هفته) جهت تخمین ریسک نسبی (Relative Risk=RR) فردی در رابطه با بیماری عروق کرونر استفاده کرد :
hs-CRP3.00 RR 2-3 fold increased
تفسير
229Cryofibrinogenنام تست
نداردآماده سازی بيمار
ایسکمی پوست (پورپورا)
- Lividoreticularis
- Ecchymosis
- Ulceration
- ischemic necrosis and gangrene
کاربرد بالينی
4 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
Precipitationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Chronic Inflammation در رابطه با :
- بیماریهای بدخیم
- دیابت
- بیماری کلاژن
- عفونت فعال
تفسير
230Cryoglobulinنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- لوپوس اریتماتو سیستمیک
- Sjögren syndrome,Siccs syndrome
- پدیده‌ و بیماری‌ رینود( raynaud's phenomenon)
- بیماریهای لنفوپرولیفراتیو ( Plasmocytoma)
- هپاتیت C مزمن
- پورپورا
- آلترالژی و آرتریت
- گلومرولونفریت
- نورومیلوپاتی ناشی از واسکولیت
- بیماریهای اتوایمون

کاربرد بالينی
5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Precipitationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در صورت مثبت بود نتيجه تست لازم است که جهت تعيين تیپ کرایوگلوبولین ( تیپ های I,II,III ) نسبت به انجام تست ایمونوتیپینگ اقدام شود.تفسير
231Cryptococcus species
(Cryptococcus neaformans)
Direct smear + Culture:متد
232CSF(Culture)متد:Direct Smear+ Culture
233CSF CountCSF Cellsنام تست
نداردآماده سازی بيمار
آزمایش مایع نخاع بر اساس نیاز و تشخیص افتراقی شامل:
- عفونت های مننژ
- خونریزی ساب آراکنوئید
- بدخیمی های CNS
- بیماریهای Demyelinating
کاربرد بالينی
مقدار ارسالی CSFنوع و حجم نمونه
Chamberمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
سلولهایی که گزارش آنها اهمیت تشخیصی دارند:
1- سلولهای توموری (pimary and secondary tumors)
2- لکوسیتهای ائوزینوفیل (CNS parasitoses)
3- اریترو- و زیدروفاژها (Hemorrages)
4- پلاسما سل ها و سلولهای لنفوئیدی (Inflammatory diseases)
تفسیر
234CyclosporineCyA
نام تست
نمونه گیری 12 ساعت پس از آخرين تجویز و یا 2 ساعت پس از آخرین تجویز.
قيد زمان مذکور الزامی است .
آماده سازی بيمار
Monitoring of Cyclosporin-Therapyکاربرد بالينی
2 میلی لیترخون تامEDTA نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- پیش گیری از دفع ترانسپلانت
طول نیمه عمر بیولوژیکی:
- پیوند کلیه ‎4.3-53.4 h
- سیروز کبد ‎‎‎ 10.8-48.0 h
- افراد نرمال ‎4.7-9.5h
تفسير
235Cystatin - Cنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- احتمال محدودیت Glomerular filtration rate(GFR)
- کنترل درمان
- کنترل پس از پیوند کلیه

کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Particle enhanced Immunoturbidimetric assayمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
غلظت Cystatin C مستقل از جنس، حجم ماهیچه اسکلت ، میزان ورود پروتئین به بدن، سن بیمار (بعد از یک سالگی) و متابولیتها/داروهائی که بر اندازه گیری کرآتینین اثر گذار هستند ، می باشد.تفسير
236Cystine, urine ( Random )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- Urolithiasis
- سنگ حاوی سیستسن
- سیستسن اوری
- سندرم فانکونی
کاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار رندومنوع و حجم نمونه
Nitroprusside Testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- Nephro-/Urplithiasis
- سندرم فانکونی
- سیستینوز
تفسير
237D - Dimerنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص حاد ترومبوز وریدی
- کنترل درمان Lyse therapy
- اندیکاتور Hypercoagulability
- بارداری تحت ریسک
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیمنوع و حجم نمونه
Latex agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- رد ترومبوز با حساسیت بالا ( حدود 97% )
- رد ترومبوآمبولی در بیماران سرپائی
افزايش در :
- ترومبوآمبولی وریدی
- عفونتهای حاد
- بیماریهای مزمن
- بعد از عمل جراحی
تفسير
238Demodex folliculorumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
در انسان دو گونه دمودکس فولیکولاروم و برویس شناخته شده اند و می توانند سبب:
- درماتیت
- جوش
- زردزخم واگیردار ( ورم پلک ) شوند.
کاربرد بالينی
هر مقدار برداشت از ضایعات پوستی نوع و حجم نمونه
Direct smearمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
239Dermatophyton speciesDirect smear + Culture:متد
240DHEA Sulfate Dehydroxyepiandrosterone Sulfate
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- هيرزوتيسم
- علایم مردانگی در زنان ( virilization)
- نارسائی تخمدان در رابطه با آندروزن ها
- تومور بخش قشری غده فوق کلیوی
- سندرم آدرنوژنیتال
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در:
- هيرزوتیسم و علائم مردانگی در زنان
- تخمدان پلی کیستسک
- تومورهای تولید کننده آندروژن ( تومور بخش قشری غده فوق کلیوی)
- سندرم آدرنوژنیتال
- Central Cushing syndrome
کاهش در :
- نارسائی بخش قشری غده فوق کلیوی
تفسير
241DHT Dihydrotestosterone
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- اختلال در عملکرد بیضه ها
- کمبود آندروژن
- کنترل درمان با تستوسترون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در :
- هیپوگنادیسم
- کمبود 5- α-reductase
- Klinefelter-Syndrome
- اختلال در توانائی جنسی
- سیروز کبد
- درمان با استروژن ها
افزايش در :
- بلوغ زود رس (ظهور علائم جنسی در پسران قبل از 9 سالگی و در دختران قبل از 8 سالگی)
- هیپرپلازی مادر زادی بخش قشری غده فوق کلیوی
- تومورهای بخش قشری غده فوق کلیوی
- تومورهای بیضه و تخمدان
- هیرزوتیسم
- تخمدان پلی کیستیک
تفسير
242Digoxinنام تست
نمونه گيری حدود 8 تا 24 ساعت بعد از آخرين تجویزآماده سازی بيمار
- کنترل درمان با Digoxinکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
elimination half-life 1-2 days
تفسير سطح Digoxin فقط با توجه به علائم بالینی بیمار مقدور است.
تفسير
243DU Factorبه ABO Blood Group,RH,Du Factor مراجعه شود. نام تست
244Direct Reninنام تست
نمونه گیری باید قبل از ظهر 2 ساعت پس از برخواستن از خواب و در حالت نشسته و پس از 5 تا 15 دقیقه حفظ آرامش گرفته شود.آماده سازی بيمار
تشخیص هیپر و هیپو آلدوسترونیسم، تولید اکتوپیک رنین و پرفشاری خون.کاربرد بالينی
1 میلی لیتر EDTA پلاسما


نوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
افزایش در موارد زیر مشاهده می شود:
- هیپرآلدوسترونیسم ثانویه
- هیپوآلدوسترونیسم اولیه ( بیماری Addson)
- کمبود 21- هیدروکسیلاز
- تومورهای تولید کننده رنین
- هیپرتونی رنوواسکولار
- هیپرتونی بدخیم
توجه: در صورت ظن بر هیپرآلدوسترونیسم باید نخست نسبت آلدوسترون به رنین (Aldosteron-Renin Ratio = ARR) را اندازگیری کرد. قبل از آزمایش باید با نظر پزشک از 4 هفته قبل داروهای Spirolacton, Eplerenon, داروهای ضد حاملگی حاوی drospirenon ، Triamteren و Amilorid قطع شوند. بعلاوه باید قبل از هر آزمایش به میزان پتاسیم خون توجه کرد و سطح آنرا به حدود طبیعی رسانید . بیمار باید تحت رژیم غذائی خاص از جهت مصرف نمک قرار داشته باشد.
تفسير
_
245Dysmorphic RBC microscopic:متد
246(Direct &Culture)Ear swab for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
247EBV ( DNA ), QualitativeEpstein-Barr-Virus-DNA
نام تست
ETDA-Blood/CSF
انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- تشخیص EBV ( DNA) در موارد فعال شدن مجدد ویروس در بیماران تحت درمان سرکوبگر ایمنی
- تشخیص آلودگی با ویروس اپشتین بار در افراد مشکوک به منو نوکلئوز عفونی و درگیری گره های لنفاوی
- در تست کمی بررسی روند بیماری و تاثیر درمان
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمایش توجه شودارزشهای طبیعی
- تشخیص ( EBV (DNA بمعنی رپلیکاسیون فعال ویروس است و یک عفونت اولیه ویا فعال شدن مجدد ویروس را مطرح میسازد.
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار و تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد
تفسير
248EBV DNA Quantitativeنام تست
در مورد نمونه خون، عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز
قبل از نمونه برداری
آماده سازی بیمار
تشخیص عود عفونت EBV ( مثلا در موارد درمان سرکوبگر ایمنی)کاربرد بالینی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمایش مراجعه شودارزشهای طبیعی
تشخیص( EBV(DNA بمعنی رپلیکاسیون فعال ویروس است و یک عفونت اولیه ویا فعال شدن مجدد ویروس را مطرح می کند.تفسیر
249Enterobius Vermicularis Oxyuriasis یا کرمک
نام تست
نمونه گیری با اسکاچ بايد صبح زود انجام شود .آماده سازی بيمار
- خارش مقعدکاربرد بالينی
نمونه گیری بوسیله نوار اسکاچ طبق دستور داده شده انجام می شود.نوع و حجم نمونه
Scotch tape Testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- تشخیص تخم کرم وجود پارازیت را با حساسیت بالا تایید می کند.تفسير
250Enteropathogenic E.ColiDirect Smear+ Cultureمتد
251Enterovirus ( RNA ),Qualitative
نام تست
ETDA-Blood/CSF
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- Serous meningitis
- موارد پری کاردیت و میوکاردیت نامشخص
- کاردیومیوپاتی حاد و مزمن
- آنتریت
- فلج اطفال و بیماری‌های با علت غیرمشخص که با تب و نیزگاهی با سردرد، بدن درد، گلودرد، دردهای معده و روده همراه هستند.
- مننژیت کودکان . پلورزی: درد سینه و پهلو(گاه همراه با تب و سردرد و تهوع)
- پریکاردیت هرپانژین ، سندروم دست- پا - دهان( HFMD) ،آنسفالیت، سندرم خستگی مزمن
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر مایع نخاع/ EDTA-Blood نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
گزارش مثبت این تست با در نظر گرفتن علائم بیماری، شاهد عفونت بیمار توسط پولیوویروس می باشدتفسير
252Eosinophils

Eosinophils (Blood ,Nasal ,Stool ,Sputum , urine )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
Blood :
Allergic disorders -
Drug reactions -
Infectious diseases -
Hematologic disorders -
immunologic disorders -
Skin disorders -
Pulmonary conditions -
Gastrointestinal disorders -
Neurologic disorders -
Rheumatologic disorders -
Cardiac conditions -
Renal disease -
Nasal:
Allergic rhinitis -
Stool:
Eosinophilic gastroenteritis/Colitis -
Sputum:
Asthma -
Urine:
(AIN) Acute interstitial nephritis -
Eosinophilic cystitis-
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون EDTA ، تهیه 2 لام از مخاط بینی، 5 گرم مدفوع، 0.5 میلی لیتر خلط و 10 میلی لیتر ادرار راندومنوع و حجم نمونه
Writgh stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
253Epinephrine Plasma Adrenalin
Catecholamine
نام تست
قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود.
- داروها ، در صورت امکان و پس از تایید پزشک معالج ، قطع شوند
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز،پنیر، انواع بادام، شکلات،تخم مرغ اجتناب شود.
- نمونه گیری پس از نیم ساعت استراحت(خوابیده) گرفته شود.
آماده سازی بيمار
- تومورهای سیستم sympathoadrenal
- نوروبلاستو ما
- هیپرتونی مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر پلاسما EDTAنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- فئوکروموسیتوما
- نوروبلاستوما
- کارسینوئید
- سندرم کوشینگ
- انفارکتوس حاد قلب
تفسير
254Epinephrine, UrineEpinephrine, Urine (24 h.)
Adrenalin,Urine
Catecholamine
نام تست
- داروها ، در صورت امکان و پس از تایید پزشک معالج ، قطع شوند
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز،پنیر، انواع بادام، شکلات،تخم مرغ اجتناب شود.
آماده سازی بيمار
- تومورهای سیستم sympathoadrenal
- نوروبلاستو ما
- هیپرتونی مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
ادرار24 ساعتهنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- فئوکروموسیتوما
- نوروبلاستوما
- کارسینوئید
- سندرم کوشینگ
- هیپرتونی مقاوم به درمان
- انفارکتوس حاد قلب
تفسير
255EPOErythropoietin
نام تست
نمونه گیری با توجه به تغيير سطح EPO ، بین ساعت 8تا 10 صبح گرفته شود.آماده سازی بيمار
- آنمی نورموسیتر
- موارد مشکوک به آنمی کلیوی
- کنترل درمان به EPO
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- آنمی غیر کلیوی
- خونریزی حاد
- پلی گلوبولی
- کارسینوم کلیه
- کارسینوم کبد
- بارداری
کاهش در:
- آنمی کلیوی
- تومور آنمی
- ایدز
- پلی سیتمی ورا
تفسير
256Erythrasma
(corynebacterium minutissimum )
Direct smear:متد
257ESR (1hr.&2hrs)Erythrocyte sedimentation rate
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- عفونت
- التهاب
- بیماری‌های کلاژن
- کنترل نتایج قبلی
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر خون سیتراته نوع و حجم نمونه
Westergrenمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در موارد عفونت و التهاب، سرعت رسوب گلبولی بعد از حدود 24 ساعت افزایش پیدا میکند و پس از پایان بیماری طی حدود 4 روز بحد طبیعی باز می گردد.
عوامل تاثیر گذار بر سرعت رسوب گلبولی:
- بار داری
- هیپرلیپوپروتئنمی
- پلی گلوبولی
- ماکروسیتوز
- آنمی
- غیر طبیعی بودن گلبول های قرمز
تفسير
258Estradiol 17-β- Estradiol
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
کنترل درمان هورمونی ناباروری (sterility)
بررسی عملکرد تخمدان
تشخیص تومور
کنترل درمان
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/ CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزايش در:
- تجویز زیاد هورمون ( over sbstitution)
- Granulosa cell tumor
- متابولیسم تاخیری هورمون
- چاقی مفرط
- سیروز کبدی (در مردان)
کاهش در:
- نارسائی تخمدانها
- سیکل های بدون تخمک گذاری
- نارسائی Corpus luteum
تفسير
259Estriol
Free Estiol
Estriol (Unconjugated) Free Estiolنام تست
نداردآماده سازی بيمار
کنترل وضعیت جنین طی دوران بارداری (بخصوص سه ماهه سوم )
( Intact maternal-placental-fetal circulation and functional fetal metabolism)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
پائین بودن سطح Estriol در زن بار دار ممکن است دلالت بر اشکال در تکامل جنین داشته باشد.تفسير
260Eye(Culture)متد:Direct Smear+ Culture
261Free Androgen indexFAIنام تست
نداردآماده سازی بیمار
مردان: Hypogonadism، Crytorchidism، Erectil dysfunction، تومور بیضه و کنترل درمان
زنان : تومور تخمدان ، ویریلیسم
کاربرد بالینی
1 میلی لیتر سرم (تستوسترون و SHBG )نوع و حجم نمونه
Testesterone/SHBG(calculated)متد
W:
50 years : 0.19 – 3.63%
M:
50 years : 24 – 72%
ارزشهای طبیعی
محاسبه FAI از Testosteron و SHBG بهتر می تواند میزان فراهمی زیستی یا bioavailability را مشخص نماید. این روش در موارد اختلال در ترکیب پروتئین-تستوسترون، هیپرتیروئیدی و مصرف داروهای ضد صرع کاربرد دارد.تفسیر
262Factor V Leiden ( G1691A ) ( DNA )
Factor V Leiden ( G1691A ) ( DNA )
Factor V-Gen-Mutation
Leiden-Mutation
Thrombophilie
نام تست
ETDA-Blood
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎ 2-8°c. نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
تشخیص ترومبوآمبولی در موارد:
- غیر طبیعی بودن Activated Protein C Resistance
- تاریخچه مثبت فامیلی
- ترومبوزهای مکرر
- ترومبوز در بیماران جوان ( جوانتر از 45 سال)
- درمانهای هورمونی
- جهش Factor V Leiden G1691A منجر به افـزايش خطـر سقط جنين در افراد حامل نسبت به افراد سالم ميشـود.
فاكتور 5 انعقادي، نقـشي اساسـي در تنظـيم هموسـتاز مــسيرهاي انعقــادي بــر عهــده دارد. جهــش نقطــه اي G1691A در ژن فــــاكتور5 انعقــــادي كــــه فــــاكتور ترومبوفیلیک لیدن ( FVL ) ناميده ميشود و باعث حذف يـك جايگـاه شكـست در فـاكتور 5 انعقـادي شـده و در نتيجـه بـا اثـر بـر عملكـرد كمـپلكس ترومبينـاز، باعـث مقاومت فـاكتور 5 انعقـادي بـه پـروتئين C فعـال شـده( APCR ) مـيشـود.
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Factor V-Leiden-Mutation شایع ترین علت ترومبوفیلی و زمینه مونوزن ترومبوآمبولی محسوب می شود. زمينه مذکور در حدود 20% از بیماران مبتلا به ترومبوز زیر 70 سال مشاهده می شود. در صورت مثبت بودن تاریخچه فامیلی اين میزان به بیش از 50% افزایش پیدا می کند. ریسک ترومبوز وریدی در حاملین هتروزیگوت موتاسیون به حدود 5 تا 8 برابر می رسد ، در حالی که این رسک در حاملین هوموزیگوجواب منفی به معنی سالم بودن و عدم جهش می باشد به عبارتی جواب منفی در این تست Wild type می باشد
جواب مثبت به دو فرم هتروزایگوت (صرفا در یکی از آلل ها جهش رخ داده و الل دیگر طبیعی است) و مثبت همو زایگوت که هر دو الل دارای جهش مذکور هستند، گزارش می گردد. افراد هموزیگوت دارای ریسک بالاتری هستندت حتی بالغ بر 80 برابر است
حدود 5 تا 10% از بیمارانی که دارای Activated Protein C Resistance غیر طبیعی هستند، حامل موتاسيون مورد بحث نمی باشند .
تفسير
263Factor XIIIنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- خونریزی بعد از عمل جراحی بدئن علت معلوم
- اختلال در التیام زخم با ایجاد اسکار
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
(Clot solubility test )CSTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Factor XIII جهت پایدار سازی فیبرین لخته شده مورد نیاز است. کمبود آن را نمی توان توسط تست های کلی نظیر PTT تشخیص داد .
کمبود اولیه/مادرزادی Factor XIII نادر است.
کمبود ثانویه Factor XIII در موارد زیر مشاهده می شود:
- اختلالات عملکردی کبد
- کوآگولوپاتی مصرفی
- بیماریهای التهابی مزمن روده
تفسير
264FDP
FDP (Fibrin degradation product )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
هیپرفیبرینولیز در:
- عمل جراحی ارگانهای دارای پتانسیل بالای plasminogen activator
- طی extracorporal circulation و عمل bypass
- پانکرآتیت حاد
- خونریزی شدید طی وضع حمل
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
Latex Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش غلظت FDP علامت هیپرفیبرینولیز اولیه است ، در:
- عمل جراحی بخصوص در تماس با سطوح غیر خودی نظیر Bypass و extracorporal circulation
- نکروز بافت های سرشار از فعال کننده گان پلاسمینوژن نظیر پانکرآس، ریه،پروستات و رحم .
- تجویز داروهای حامل مواد vasoactive ( نظیر کاتکول آمین ها ، مشتقات vasopressin ، Nicotinic acid)
- Furosemid
FDP اندیکاتور مهمی در رابطه با خطر خونریزی محسوب می شود و بهمراه با لا بودن غلظت D-Dimer علامت زود در ایجاد Defibrination syndrome و ِ Disseminated intravascular coagulation است .
تفسير
265 ( Monilia)FDU For Candidaمتد:Direct Smear+ Culture
266FDU For Gardnerellaمتد:Direct Smear+ Culture
267FDU For GCمتد:Direct Smear+ Culture
268FDU For Listeriaمتد:Culture
269FDU For Mycoplasmaمتد:Culture
270FDU For ureaplasmaمتد:Culture
271Ferritin نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند بیماری های متابولیکی آهن ( کمبود آهن، فزونی آهن و هموکروماتوز)کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
فریتین یک پروتئین فاز حاد است و بنابراین باید همواره بهمراه CRP انجام شود.
- کاهش در کمبود آهن
- افزايش در فزونی آهن. در مواردی که میزان آهن با لاتر از 300 نانوگرم در میلی لیتر است بايد هموکروماتوز اولیه و ثانویه را مد نظر قرار داد
تفسير
272Fibrinogenنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- DIC
- تشخیص هیپرفیبرینولیز
- تشخیص افتراقی Hypo/dysfibrinogenemia
- تشخيص کمبود مادر زادی و یا اکتسابی
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
Coagulationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- واکنش فاز حاد
افزایش ثابت فیبرینوژن یک فاکتور ریسک ترومبوآمبولی است.
کاهش در :
- Hypo/dysfibrinogenemia ، اختلال در عملکرد کبد، افزايش مصرف ( مثلا DIC و درمان فیبرینولیز)
- هدر رفتن زیاد ( آسیت، سوختگی های شدید، خونریزی)
تفسير
273First Few Drops of Urineمتد :Direct Smear+ Culture
274First few drops of urine after Prostatic massageمتد :Direct Smear+ Culture
275First few drops of urine after Prostatic massage for candidaمتد :Direct Smear+ Culture
276First few drops of urine after Prostatic massage for GC متد :Direct Smear+ Culture
277First few drops of urine after Prostatic massage for Gardnerellaمتد :Direct Smear+ Culture
278First few drops of urine after Prostatic massage for Listeriaمتد :Culture
279First few drops of urine after Prostatic massage for Mycoplasmaمتد: Culture
280 First few drops of urine after Prostatic massage for Ureaplasma
متد : Culture
281First portion of Urineمتد:(UA/UC)
282First portion of Urineمتد:(UA)
283(Culture )Fistulaمتد:Direct Smear+ Culture
284FLT3( ITD, D835)- DNAنام تست
- EDTA-Blood
- انتقال تا 6 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎ 2-8°c .
- سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و کاربرد هر نوع anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
آماده سازی بيمار
پیش آگهی AMLکاربرد بالينی
10 میلی لیتر خون EDTA نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مهمترين جهش هاي ژن FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) شامل جهش FLT3- ITD يا دو برابر شدن بخشی از توالي DNA و جهش نقطه اي D835 كه خود از شايع ترين ناهنجاريهاي ژنتيكي در لوسمي ميلوئيدي حاد بوده و رشد بي رويه سلولهاي سرطاني را افزايش مي دهد، می باشند.
موارد FLT 3 ( ITD )مثبت دارای پیش آگهی بد می باشند.
تفسير
285Folic Acid Folateنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آنمی مگالوبلاستیک
- تغذیه نامناسب
- سندرم بدی جذب (بیماری سلیاک ، اسپرو)
- قطع ژژونوم
- درمان طولانی با فنی توئین، فنوباربیتال و داراپریم
- مصرف طولانی سولفون آمید
- بیماریهای سیستمیک هماتولوزیکی
- تشدید اریتروپوئیز(همولیز مزمن)
- بیمارانتحت درمان دیالیز
- پسوریازیس
- کمبود ویتامین C
- هیپرهوموسیستئنمی
- کمبود ویتامین B12

کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در عموم موارد ذکر شده در کار برد بالینیتفسير
286Four glasstests stamey’s tests (VB1+VB2+EPS+VB3)Wet mount+ Culture+ Direct Smearمتد
287Fragility test Osmotic fragility test
Fragility test
Osmotic fragility test
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
موارد مشکوک به:
- Thalassemia
- hereditary spherocytosis.
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر خون هپارینه نوع و حجم نمونه
Exposure of Erythrocytes to increasingly hypotonic solutionsمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتیجه مثبت تست امکان ابتلاء به تالاسمی و اسفروسیتوز ارثی را مطرح میسازدتفسير
288Free BHCGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند بارداری (سقط جنین، بارداری خارج رحمی)
- تشخیص و کنترل روند تومورهای تروفوبلاستیک (تومور بیضه)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخیص حاملگی تفسير
289Free Kappa&LambdaFree Kappa & Lambda,(light chains), serum, quantitativeنام تست
نداردآماده سازی بیمار
تشخیص و کنترل روند بیماری در موارد زیر:
- بنس جونز میلوم ( LCMM)
- میلوم های غیر مترشحه ( NSM )
- آمیلوئیدوز زنجیره سبک ( AL)
- میلوم مولتیپل همراه با زنجیره سبک ( MM)
- گاموپاتی مونوکلونال ( MGUS)
کاربرد بالینی
2 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
Turbidimetryمتد
در مقایسه با immunotyping، حساسیت تشخیصی اندازگیری میزان زنجیره های سبک کاپا و لامبدا در سرم بالا تر است. اندازگیری همزمان هر دو زنجیره سبک باید بطور همزمان انجام شده و نسبت این دو بهم ( ratio) محاسبه شود.ارزشهای طبیعی
تفسیر
290Free PSA /Total PSAمتد : محاسبه نسبت F.PSA به T.PSA
291(Free Thyroxin index)FTIمتد: محاسبه T4 uptake
292Fructosamine نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کنترل بازنگرانه ( retrospective) متابولیسم کربوهیدراتها در دیابت، بخصوص در مواردیکه اندازه گیری HbA1C دچار اختلال باشد .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
با استفاده از اندازه گیری فروکتوز آمین می توان وضعيت متابولیکی کربوهیدراتها را تا سه هفته قبل از نمونه گیری تخمین زد .تفسير
293FSH Follitropin, follicle stimulating hormone
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و بررسی روند اختلالات عملکرد تخمدان( اختلالات سیکل، تشخیص ناباروری، درمان هورمونی)
- بررسی عملکرد بیضه ها (غیر طبیعی بودن سطح تستوسترون)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در مردان:
- نشان غیر مستقیم از اسپرماتوزنز ، بهمراه سطح LH و تستوسترون و در صورت لزوم انجام Function test بمنظور تشخیص اختلالات اولیه و یا ثانویه ( از ناحیه هیپوفیز) .
در زنان :
- تشخیص اختلالات اولیه ( از ناحیه تخمدان) و یا ثانویه (از ناحیه هیپوفیز) بهمراه LH, Estradiol,Progesteron,Testosteron, Prolactin
تفسير
294FTA-ABS ( IgG)Fluorescent treponema antibody absorption test
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تست تایید کننده سفیلیس (confirmatory test)کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- در صورت متبت بودن تست TPHA و تایید آن توسط FTA-ABS test ، لازم است که تست IgM ، بمنظور تعیین لزوم درمان ، انجام شود .تفسير
295G.6.P.D(Qualitative and Quantitative )
G.6.P.D ( Qualitative and Quantitative )
G-6PDH
Favism
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد آنمی همولیتیک مشکوک به کمبود G-6-PDH که بخصوص در رابطه با عفونت، مواد غذائی (باقلا) ، برخی داروها ( Chinin , Primaquin,Chloroquin,Sulfonamid,ASS,etc ) تشدید می شود.کاربرد بالينی
1 میلی لیتر هپارینه یا خون تام EDTA نوع و حجم نمونه
Fluorescent Spot Test/ Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
فاویسم ،پس از دیابت ، شایع ترین بیماری ارثی محسوب می شود. ژن مربوطه بر روی کروموزوم ایکس قرار دارد. تقریبا تمام بیماران مرد هستند. زنان هتروزیگوت معمولا فاقد علائم بیماری هستند ولیکن ممکن است که در موارد خاص (غیرفعال شدن اتفاقی کروموزم X ) علامت دار شوند . در ایران، فراوانی این بیماری ۱۰ تا ۱۴٬۹ درصدگزارش شده است.تفسير
296Gardnerella vaginalis Direct smear+Culture + Whiff test :متد
297Genital lesion for Haemophilus ducreyiمتد:Direct Smear+ Culture
298Gastrin-17-Advanced نام تست
- نمونه گیری در هنگام صبح و پس 12 ساعت ناشتائی گرفته شود.
- از 12ساعت قبل از نمونه گیری از داروهای ضد اسید، H2-Blocker و anticholinergic agent استفاده نشود.
- از 12 ساعت قبل از نمونه گیری از نوشیدن قهوه خودداری شود
آماده سازی بيمار
- زخم پپتیک سخت
- Zollinger-Ellison-Syndrome
- رفلاکس معده
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- غلظت های بسیار بالا در رابطه با Zollinger-Ellison-Syndrome مشاهده می شودتفسير
299GGT
GGT( Gamma - Glutamyl Transferase )نام تست
عدم نوشیدن الکل تا 12 ساعت قبل از نمونه گیریآماده سازی بيمار
- تشخیص وکنترل روند بیماری‌های کبد و مجاری صفراویکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
IFCC-SZASZ متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- آسیب سلولهای کبد (هپاتیت، سیروز، کبد چرب
- القاء شده توسط داروها و الکل
- کلستاز
- پانکرآتیت
- انفارکتوس میوکارد
- نارسائی حاد کلیه
- سندرم نفروتیک
- دیابت
طول نیمه عمر GGT حدود 3 تا 7 روز است .
تفسير
300GFRGlomerular Filtration Rateنام تست
ندارد. جهت محاسبه به سن و جنس بیمار نیاز استآماده سازی بیمار
بیماری های مزمن کلیهکاربرد بالینی
0.5 میلی لیتر سرم جهت اندازگیری کرآتینین در سرمنوع و حجم نمونه
Calculation/CKD-Epiformel( Chronical-Kidney-Disease-Epidemy-
Collaboration)
متد
به جواب آزمایش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتایج GFR بخصوص در موارد نزدیک به نارسایی کلیه اطمینان بخش است.تفسیر
301GlucoseGlucose
Fasting Blood Glucose Test
نام تست
8 ساعت ناشتائی قبل از نمونه گیری لازم است.آماده سازی بيمار
- تشخیص کنترل روند و کنترل درمان دیابت
- تشخیص هیپوگلیسمی در کمای بدون علت معلوم
- پانکرآتیت
- آندوکرینوپاتی ها
- تومور جزایر لانگرهانس
- بیماری آدیسون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
(Photometry (Hexokinase متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بیماریهای همراه با هیپوگلیسمی:
- Overdoses داروهائی که جهت درمان دیابت بکار برده می شوند.
- ناکافی بودن تغذیه
- انسولینوم
- تومورها
- القاء شده توسط تومورها
- اورمی
- پلی سیتمی ورا
- لوسمی
تفسير
302Glucose-CSFنام تست
مایع نخاع و سرم همواره همزمان آزمایش شوند.آماده سازی بيمار
اتمال عفونت حاد سلسله اعصاب مرکزیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر مایع نخاع نوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش:
- گلوکز مایع نخاع کمتر از 50% گلوکز خون در مننژیت باکتریائی، توبرکولوز و نئوبلاستوم مننز مشاهده می شود.
تفسير
303Groin Swabمتد:Direct Smear+ Culture
304Growth Hormone STH (Somatotropin)
نام تست
- قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود.
- نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی حدود 8 صبح
- در صورت امکان و با موافقت پزشک معالج ،داروهای مؤثر بر STH 3 تا 4 روز قبل از نمونه گیری قطع شوند.
آماده سازی بيمار
- تشخیص افتراقی اختلالات رشد
-اختلال در عملکرد بخش قدامی غده هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز (تومور، نارسائی)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- زیگانتیسم
- اکرومگالی
- کوتولگی
- تولید ectopic تولید STH در تومورها(پانکرآس، برونشها، کارسینوئید)
- استرس
- داروها
- دیابت
کاهش در:
- کمبود رشد
- دیر کرد رشد
- نارسائی بخش قدامی هیپوفیز
تفسير
305GTT( Glucose tolerance test )نام تست
- حد اقل 10 تا 16 ساعت ناشتائی و عدم نوشیدن الکل
- حداقل 3 روز تغذیه نرمال( یا ‎ 150g≤ کربوهیدرات در روز)
- در صورت امکان و با موافقت پزشک معالج ، قطع داروهای اختلال زا سه روز قبل از انجام آزمایش
- عدم استعمال دخانیات قبل و طی آزمایش
- در زنان حد اقل سه روز فاصله تا قاعده گی
آماده سازی بيمار
در کودکان :
- دیابت مشکوک ( مثلا هیپوگلیسمی متناوب یا گلوکز اوری
- تشنگی مفرط
- ریسک بالای زنتیکی
در بزرگسالان :
- موارد مشکوک به عدم تحمل گلوکز و تحت ریسک بیماریهای قلبی عروقی (مثلا چاقی، پرفشاری ، هیپرکلسترینمی)
- غلظت های مرزی گلوکز ناشتا، بعد از غذا ( postprandial) ، افزایش اندک HbA1C )
- افراد فامیل تحت ریسک دیابت
- زنان بار دار با گلوکز اوری و یا هیپرگلیسمی بعد از غذا
- گلوکزاوری همراه با نرمال بودن غلطت گلوکز ناشتا
- موارد مشکوک به دیابت کلیوی
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
(HexoKinase)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- عدم تحمل گلوکز
- پیش آگهی عدم تحمل گلوکز
- موارد مشکوک به دیابت بارداری
تفسير
306Gum Swabمتد:Direct Smear+ Culture
307Gum swab for Fungi

متد:Direct Smear+ Culture
308H.pylori - Antigen ( stool )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل درمان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری
مواردد عفونت مزمن ممکن است که به یک Malt-Lymphom
( Mucosa Associated Lymphoid Tissue ) منجر شود.
کاربرد بالينی
مدفوع نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- این روش تشخیص عفونت بخصوص برای کودکان مناسب است.
- تشخیص آنتی ژن هلیکوباکتر در مدفوع با ویژه گی و حساسیت بالائی برخوردار است
تفسير
309Haemophilus ducreyiنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- هموفیلوس دوکره ای عامل شانکروئید نرم است که از طریق خراش‌های پوستی میزبان را آلوده می‌سازد. در ناحیه عفونت، التهاب همراه با تجمع لنفوسیت‌ها، ماکروفاژها و گرانولوسیت‌ها اتفاق می‌افتد. این التهاب چرکی موجب لنفادنیت (تورم غدد انفاوی) در ناحیه عفونت می شود .کاربرد بالينی
هر مقدار گلو، ترشحات تنفسی و ریوی نوع و حجم نمونه
Direct smear + Cultureمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- کشت روش استاندارد جهت تشخیص این میکرواورگانیسم محسوب می شود.تفسير
310Haemophilus influenzaمتد:Direct Smear+ Culture
311Hair for Fungi

متد:Direct Smear+ Culture
312Hams test (Acidified serum test )

Hams test( Acidified serum test )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) کاربرد بالينی
4 میلی لیتر خون تام در لوله استاندارد سیترات سدیم یا EDTA یا هپارینه نوع و حجم نمونه
Hemolysisمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- این تست بعلت حساسیت و ویزه گی کم ، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بهتر است که توسط روش فلوسیتومتری انجام شود.تفسير
313Haptoglobinنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند بیماریهای همولیز دهندهکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimeteryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
از آنجا که هاپتوگلوبین یک پروتئین فاز حاد است، بهتر است که همواره بهمراه CRP انجام شود.تفسير
314HbA1C HbA1C ( Hemoglobin A1C )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
-کنترل بازنگرانه بلند مدت متابولیسم کربوهیدرات در دیابت
- تشخیص دیابت
- شناسائی افراد تحت ریسک دیابت
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر خون تام هپارینه یا EDTA نوع و حجم نمونه
( TINIA )Turbidimetric inhibitionimmunoassayمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
سطح یا میزان هدف باید با توجه به شرایط بیمار و با همکاری بیمار تعیین شود .تفسير
315HBe - AgHepatitis B e-Antigenنام تست
نداردآماده سازی بيمار
پارامتر تشخیص و کنترل روند هپاتیت B حاد ومزمنکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
HBe – Antigen در مواردهپاتیت حاد و مزمن قابل تشخیص است.
تشخیص HBe – Antigen اغلب با عفونت زائی بالا همراه است.
در موارد HBV-Escape-Mutation ، HBe-Antigen قابل تشخیص نیست، لذا باید در چنین مواردی از تست Hepatitis B-Virus-DNA استفاده کرد .
تفسير
316HBs - Ag Hepatitis B Surface Antigen نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کنترل روند بیماری و درمان هپاتیت B مزمن (تحت درمان با اینترفرون) .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- کنترل هپاتیت B حاد و پیش بینی زود در رابطه با بهبودی و یا پایا ماندن آن (persistent)
- کنترل درمان با اینترفرون
تفسير
317HBs – Ag confirmatoryنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تست تایید کننده در مواردیکه تنها HbsAg مثبت باشدکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- در مواردی که تنها HbsAg مثبت است، امکان Immunological cross reactivity وجود دارد، لذا نتیجه مثبت این تست باید توسط HBs – Antigen confirmatory مورد تایید قرار گیرد.تفسير
318HBV(DNA ),Qualitative/ Quantitative
HBV ( DNA ) Qualitative /Quantitative
HBV-PCR Qualitative /quantitative
نام تست
انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- تعیین viral load در بیماران و کنترل درمان تشخیص آلودگی با ویروس هپاتیت
- B ردیابی عامل بیماری در مواردی که بیماری مشکلات کبدی دارد
- پیگیری روند درمان و تاثیر دارو
کاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood و سرم

نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- Viral load > 100.000IU/ml دلالت بر عفونت زائی بالا دارد.
- تعیین زمان شروع درمان دربیمارانی که هنوز تحت درمان قرار نگرفنه اند.
- در موارد درمان anti-viral باید که viral load کاهش معنی دار پیدا کند .
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار اعم از ناقل سالم وناقل بیمارو تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
تفسير
319HCG (Beta subunit), Free نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی ریسک تری زومی 21 ( Down syndrome ) در ترکیب با تستهای دیگر در طی سه ماهه اول حاملگیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتایج آزمایش وابسته به متد متفاوت است. آزمایش باید همواره توسط یک متد انجام شود.تفسير
320HCG (Beta subunit), total HCG (Beta subunit)
Free and total
نام تست
1395/4/1به روز شده در تاريخ
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص وکنترل روند حاملگی( حاملگی خارج از رحم، سقط جنین)
- تشخیص و کنترل روند تومورهای تروفوبلاست (مثلا تومور بیضه)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتایج آزمایش وابسته به متد متفاوت است.بخصوص در رابطه با درمان تومورهای تروفوبلاستیک این مسئله بسیار مهم است که آزمایش همواره توسط یک متد انجام شود.تفسير
321HCV ( RNA) , GenotypingHCV ( RNA) , Genotyping
Hepatitis C virus
نام تست
- انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در2-8 دزجه سانتی گراد،.
- نمونه هپارینه مورد قبول نمی باشد
آماده سازی بيمار
- تعیین روند درمان دارویی وابسته به ژنوتیپ ویروس هپاتیت ث و پیش بینی پاسخ به درمان در بیماران مبتلا و تعیین دز دارو
به عنوان مثال، بیماران مبتلا به ژنوتایپ های 1 و 4 به تکمیل 48 هفته درمان نیاز دارند در صورتی که مبتلایان به ژنوتایپ های 2 و 3 ویروس به 24 هفته درمان دارویی نیازمند هستند.
کاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون

نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در این مرکز تست HCV Genotype قادر به تشخیص تایپ های Type 1 (1a/b) , Type 2 , Type 3 (3a) , Type 4 Type 5a, Type 6 می باشد که می تواند در جهت تعیین روند درمان دارویی مورد استفاده قرار گیرد.تفسير
322HCV ( RNA)/ Qualitative/Quantitative
HCV ( RNA)/ Qualitative /Quantitative نام تست
- انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- تشخیص آلودگی با ویروس هپاتیت C –ردیابی عامل بیماری در مواردی که بیماری مشکلات کبدی و زردی دارد-پیگیری روند درمان و تاثیر دارو
- تست روتین در بیماران هموفیلی که خون دریافت میکنند و در آزمایشات سرولوژیکی آنتی بادی مثبت دارند
- بررسی کمی و تعیین بار ویروس جهت پیش بینی پاسخ به درمان و پیگیری روند درمان و تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد
کاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون

نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروس HCV می باشد
- آزمایش کمی جهت بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار مورد استفاده قرار می گیرد
تفسير
323HE4


HE4
Human Epididymis Protein 4
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تعیین غلظت HE4 جهت کنترل بازگشت کارسینوم اپیتلیال تخمدان کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
با ترکیب HE4 و CA 125 می توان به یک پیش آگهی دقیق تر دست یافت (مثلا تخمین ریسک بد خیمی تخمدان ).تفسير
324Heinz bodyنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بیماریهای ارثی با هموگلوبین ناپایدار (مثلا HbE-Syndrome و سندرم گلبولهای داسی شکل)
- اختلالات متابولیکی ارثی گلبولهای قرمز (مثلا کمبود Met-Hb-reductase و کمبود G6PD)
- داروهائی که بر ترکیب اکسیژن با هموگلوبین تاثیر گذارند ( Dapson )
کاربرد بالينی
3 میلی لیترخون EDTA نوع و حجم نمونه
Supravital Stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- نتیجه مثبت دال بر رسوب هموگلوبین و بیماریهای فوق می باشد .تفسير
325Hematocrit نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص آنمی، پلی سیتمی، پلی گلوبولی
- بررسی تغییرات غلظت و رقت خون
- محاسبه MCV و MCHC
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون EDTAنوع و حجم نمونه
Electronic - Counter ,Microhematocritمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش:
- بارداری
- خونریزی
کاهش هماتوکریت یک معیار تشخیص آنمی است.
کاهش هماتوکریت سبب کم شدن blood viscosity و کاهش platelet adhesion می گردد.
بیماریها و شرایطی که با افزایش هماتوکریت همراه هستند:
- نوزاد
- ریسک دیابت تیپ II
- ریسک عروقی قلبی (stroke)
پلی سیتمی ورا
- Posttransplant erythrocytosis
- Erythrocytosis
تفسير
326Hemoglobinبه CBC مراجعه نماییدنام تست
327Hemoglobin electrophoresisنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آنمی
- تالاسمی
- آنمی داسی شکی و هموگلوبینوپاتی ها
- مت هموگلوبینمی
- همولیز
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون تام+ EDTA نوع و حجم نمونه
(Quantitative)Micro capillary electrophpresis (Qualitative)&Citrate agar gel
electrophoresis
متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تفسیر
328Hemoglobin,Unstable, Qualitativeنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آنمی همولیتیک بدون علت معلوم
- تشخیص Heinz bodies
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون تام + EDTA نوع و حجم نمونه
Heat test + isopropanol tes tمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تفسیر
329Hemosiderineنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- غربالگری آنمی همولیتیک
- حادثه همولیز حاد
کاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار تازهنوع و حجم نمونه
stainingمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
در صورت مثبت بودن تست باید به انجام تستهای آهن، فریتین، LDH و رتیکولوسیتها مبادرت ورزید.تفسیر
330High Density LipoproteinHDL-Cholestrol
نام تست
نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی گرفته شود .آماده سازی بيمار
- تشخیص ، تشخیص افتراقی و کنترل روند اختلالات متابولیسم چربی ها
-کنترل روند درمان با داروهای کاهش دهنده لیپیدها
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Enzymatic Direct HDLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نسبت معکوس بین غلظت HDL و میزان بروز بیماری عروق کرونرتفسير
331High sensitivity CRPنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص اولیه در بیماران مشکوک به آترواسکلروز/بیماری عروق کرونر
- پیشگیری اولیه و در رابطه با فاکتورهای ریسک کلاسیک نظیر استعمال دخانیات، فشار خون، دیابت و اختلالات متابولیسم چربیها
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در واکنشهای فاز حاد( عمل جراحی، تروما،عفونت ها، استرس، تومورها) و تحت القاء توسط انترلویکین 6 و ظرف 6 ساعت میزان CRP بصورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند که پس از حدود 24 ساعت به حد اکثر می رسد. طول نیمه عمر CRP حدود 24 تا 48 ساعت است. میزان CRP تا حدود زیادی با وسعت و شدت بیماری مطابقت دارد. ادامه افزایش و یا افزایش مجدد آن دلالت بر وجود واکنش فاز حاد، عدم تاثیر درمان و پیش آگهی نامناسب تر دارد.تفسير
332HIV Combi PTAnti-HIV (Antigen and total antibodies to HIV-I & II) مراجعه شود به
نام تست
333HIV-1(RNA)Qualitative/Quantitative

نام تست
- انتقال تا 6 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- تشخیص عفونت HIVکاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Bloodنوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
-گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروس HIV -1 می باشد
- آزمایش کمی و تعیین بار ویروسی جهت بررسی روند بیماری مورد استفاده قرار می گیرد
تفسير
334HLA(B5,B7,B8,B51,B52) نام تست
- ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال.
- نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه بردار
آماده سازی بيمار
- بررسی وابستگی و ریسک ابتلاء به بیماریهای خاصکاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
نوع و حجم نمونه
PCR-SSPمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به علت وجود همراهی ( Association) لوکوس HLA-B با بیماری های خود ایمنی همچون Behcet Disease و غیره شناسایی آلل های مذکور در نمونه بیمار می تواند به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.تفسير
335HLA-B* 07نام تست
- ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال.
- نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- کمک به تشخیص و کمک در پیش اگاهی در بیماریهای خود ایمنی نظیر سارکوئیدوز
- Spodyloarthropathy
کاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
نوع و حجم نمونه
PCR-SSPمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت شدن این تست در تشخیص کمک کننده است و همچنین به کمک این تست پزشک پیش اگهی مناسبی از روند و احتمال عود بیماری در بیمار پیدا می کند.تفسير
336HLA-B* 08نام تست
- ETDA Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال.
- نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
کمک به تشخیص و کمک در پیش اگاهی در بیماریهای خود ایمن نظیر Sjogren's Syndrome ،Autoimmune Chronic Active Hepatitis ،Chronic Renal Insufficiency ،Primary Sclerosing Cholangitis ، Granulomatosis With Polyangiitisکاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
نوع و حجم نمونه
PCR-SSPمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت شدن این تست در تشخیص کمک کننده است و همچنین به کمک این تست بزشک پیش اگهی مناسبی از روند و احتمال عود بیماری در بیمار پیدا می کند.تفسير
337HLA B * 27نام تست
- ETDA-Blood
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎ 2-8°c . نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- تعیین ریسک ابتلاء به روماتیسم ستون فقرات (اسپوندیلیت آنکیلوزان)
- کمک به تشخیص و کمک در پیش اگهی در بیماریهای خود ایمن نظیر Psoriatic Arthritis ، Juvenile Rheumatoid Arthritis Syndrome Reiter و التهابات چشمی
کاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
نوع و حجم نمونه
Conventional PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- ریسک ابتلاء به روماتیسم ستون فقرات در حاملین HLA-B27 حدود 90در صد است. طبق آمار جهانی نزدیک به 8 در صد از جمعیت ایران به این بیماری مبتلا هستند .تفسير
338HLA-B* 51نام تست
- ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- کمک به تشخیص و پیش اگهی در بیماریهای خود ایمن نظیر هیداتیدوز و Disease، Takayasu’s arteritis
- در بیماران دچار عوارضی چون آفت دهانی،مشکلات تناسلی،عوارض پوستی،درگیری های چشمی
کاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
نوع و حجم نمونه
PCR-SSPمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
339HLA-B* 52نام تست
- ETDA-Blood
- انتقال تا 8 ساعت در دمای اتاق، تا 72 ساعت در یخچال. نمونه هپارینه و سرم مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
کمک به تشخیص و کمک در پیش اگهی در بیماریهای خود ایمن نظیر بهجت ، هیداتیدوز ،Pulmonary Infection ،Ischemic Heart Disease ، Renal Artery Stenosis ،Cerebrovascular Diseaseکاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood
K2 - EDTA
نوع و حجم نمونه
PCR-SSPمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت شدن این تست در تشخیص کمک کننده است و همچنین به کمک این تست بزشک پیش اگهی مناسبی از روند و احتمال عود بیماری در بیمار پیدا می کند.تفسير
340HOMA-IR
(Homeostasis modell Assessment test)
(Insulin resistance)
نام تست
نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتایی ( انسولین و گلوکز)آماده سازی بيمار
ارزیای مقاومت به انسولین در موارد:
- سندرم متابولیک
- بررسی دیابت
- به همراه GTT 75 گرم
- تعیین ریسک آرتریواسکلروز
- POLYCYSTIC OVARY SYNDROME (PCOS)
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
محاسبهمتد
2.5>ارزشهای طبيعی
محاسبه HOMA-IR از گلوکز و انسولین ناشتا می تواند تا حدود زیادی جایگزین CLAMP بعنوان روش Gold standard گردد. افزایش HOMA-IR افزایش مقاومت به انسولین را در موارد زیر مطرح می سازد:
- polycystic ovary syndrome)PCOS)
- دیابت
- سندرم متابولیک
تفسير
341Homocysteine نام تست
- نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائی .
آماده سازی بيمار
- بررسی ریسک آرتریواسکلروز
- تشخیص ترمبوفیلی
- در موارد کمبود ویتامین B12, B6 و Folic acid
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم بدون لیپمیک شدید نوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- هوموسیستئینمی اکتسابی : کمبود ویتامین های B12, B6 و Folic acid
- هوموسیستئینمی ارثی: موتاسیون ژن MTHFR
هوموسیستئینمی با افزایش ریسک آرتریواسکلروز و ترومبوز شریانی-وریدی توام است.
- در بیماران تحت ریسک لازمست که در غلظت های 12 میکرومول در لیتر به بالا مورد درمان قرار گیرند .
- در افراد سالم لازمست که از غلطت های 15 میکرو مول در لیتر به بالا تحت درمان قرار گیرند .
تفسير
342Homocysteine UrineHomocysteineنام تست
نداردآماده سازی بيمار
غربالگری اختلالات ارثی در متابولیسم Methionine ( Homocystinuria)کاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار تازهنوع و حجم نمونه
Sliver Nitroprusside-Testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمايش مراجعه شودتفسیر
343Homogentisic Acid,
urine (Random)
Homogentisic Acid, urine
Alkaptonuria
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کمبود ارثی homogentisic acid oxidase ( یک اختلال autosomal recessive است)کاربرد بالينی
15 میلی لیتر ادرار رندوم محافظت از نور نوع و حجم نمونه
َAlkaline Reduction & Ferric Chloride Testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
344HPV ( DNA Genotyping )
HPV ( DNA Genotyping ) (32 Types)نام تست
- انتقال نمونه در محیط نگهداری مناسب برای DNA Amplification تا 24 ساعت در دمای محیط، 48 ساعت در ‎ 2-30°c
- در مورد بانوان تا 48 ساعت قبل از نمونه برداری ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده و از 24 ساعت قبل نزدیکی نکرده باشد. در دوران قاعدگی نباشد.
- درمورد آقایان و نمونه های سواب از مجرای پیشاب ( Urethra ) حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری ادرار نکرده باشند
آماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند درمان عفونت دستگاه تناسلی با HPV.
- ردیابی و تشخیص به موقع آلودگی با ژنوتایپ های پر خطر ویروس پاپیلومای انسانی( HPV) که در ایجاد سرطان دهانه رحم دخالت دارند،
- پیگیری کلینیکال در خانم هایی با نتایج غربالگری غیر طبیعی و یا افراد CIN تحت درمان .
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
PCR-Reverse Hybridizationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- تیپ های HPV را می توان با توجه به پتانسیل القاء بیماریهای بدخیم دستگاه تناسلی به دو گروه تقسیم کرد:
- High Risk شامل : ‎16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68
- Low Risk شامل: ‎ 6,11,42,43,44
- گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروس HPV می باشد و در صورتی که تایپ مثبت جزو 32 تایپ قابل تشخیص در تست باشد، تایپ ویروس نیز گزارش میگردد.

تفسير
345HSV 1,2 DNA Qualitativeنام تست
- انتقال در محیط نگهداری مناسب برای DNA Amplification تا 24 ساعت در دمای محیط، 48 ساعت در ‎ 2-30°c
- در مورد بانوان تا 48 ساعت قبل از ژل یا پماد واژینال استفاده نکرده و از 24 ساعت قبل نزدیکی نکرده باشد. در دوران قاعدگی نباشد.
- درمورد آقایان و نمونه های سواب از مجرای پیشاب ( Urethra) حداقل 2 ساعت قبل از نمونه برداری ادرار نکرده باشند
آماده سازی بيمار
- در تعیین سریع عفونت فعال با HSV کمک‌کننده است.
- کمک به تشخیص عامل عفونتهای اولیه دستگاه تناسلی.
- ارزیابی زنان باردار از جهت ابتلا به هرپس سیمپلکس.
- بررسی بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی و بیماران دچار ضایعات برجسته در مخاط دهان یا ناحیه تناسلی، که علائمی مشابه عفونتهای هرپسی دارند
- ارزیابی بیماران دارای تب با علت نامعلوم بویژه در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی، انسفالیت هرپسی درمان نشده و هرپس نوزادی
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروس HSV می باشد و در صورتی که تست به صورت کمی انجام شود قابلیت گزارش تعداد ویروس برای پیگیری روند بیماری و درمان را دارد. در صورت درخواست پزشک معالج نوع تیپ ویروس هم قابل گزارش می باشد.تفسير
346HSV 1,2 DNA Quantitative

HSV 1,2 DNA Quantitative

نام تست
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداریآماده سازی بیمار
تشخیص عفونت HSV بخصوص در بیماری حاد سلسله اعصاب مرکزی.کاربرد بالینی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمایش مراجعه شودارزشهای طبیعی
نتیجه مثبت تست، با توجه به علائم بالینی، عفونت با HSV را با حساسیت و ویژگی حدود 95% تایید می کند.تفسیر
347ID.CoombsIndirect Coombs Testنام تست
برای تعیین گروه خون به یک لوله خون جداگانه مورد نیاز است که با نام ، نام خانواده گی و تاریخ تولد مشخص شده باشد.آماده سازی بیمار
-آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
-آماده سازی بیمار قبل از انتقال خون
-آماده سازی بیمار قبل از ترانسپلانتاسیون
- در رابطه با بار داری
کاربرد بالینی
3 میلی لیتر خون لختهنوع و حجم نمونه
Hemagglutionationمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود ارزشهای طبیعی
به جواب آزمایش مراجعه شودتفسیر
348IgA( Immunoglobulin A )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کمبود IgA
- نقص ایمنی
- IgA plasmocytoma
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IgA plasmocytoma -متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- IgA-Gammopathy
- عفونت مزمن
کاهش در:
- کمبود IgA
- هدر رفتن IgA (سندرم نفروتیک و یا آنتروپاتی)
تفسير
349Immunoglobulin Eنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند بیماری های اتوپی:
- کهیر(اورتیکاریا)
- آنژیو ادم
- گاستروانتریت ائوزینوفیلیک
- اگزانتم مشکوک
- احتمال آلرژی ناشی از دارو
موارد دیگر:
- انفیلتراسیون ائوزینوفیلیک ریه
- آلوئولیت آلرژیک
- گرانولوماتوز وگنر
- سندرم Churg-strauss
- لنفوم
- میلوم
- آسپرژیلوز
- ابتلاء به پارازیت
- نقص ایمنی
- نقص سلولهای T
- سندرم Hyper IgE
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
عدم افزایش IgE بمعنی نبود آلرژی نیست
افزایش در:
- آتوپی
- آلرژی
- Drug fever
- ابتلاء به پارازیت
- نقص ایمنی
- Graft-versus-host-Reaction
- سوختگی های سخت
تفسير
350IGF – 1
Insulin - like growth factor 1

Insulin - like growth factor 1
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص اختلالات رشد در سنین کودکی
- آکرومگالی
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- بلند قامتی در کودکان
- اکرومگالی
کاهش در:
- کوتولگی
- دیر کرد رشد در کودکان
تفسير
351IGF BP -3
IGF BP -3( Insulin - like growth factor binding protein - 3 )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و تشخیص افتراقی اختلالات رشد، بخصوص در کودکان
آکرومگالی
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- IGFBP - 3 در ارتباط خاصی با ترشح هورمون رشد قرار دارد و با توجه به غلظت بیشتر آن نسبت به IgF - 1 ، جهت تشخیص اختلالات رشد در کودکان مناسب تر بنظر می رسد.
- کنترل روند درمان
- IGFBP - 3 وابسته به سن ، سن، تکامل جنسی، تغذیه و همچنین عملکرد کبد و کلیه دارد.
- غلظت IGFBP-3 در کودکی و بلوغ افزایش و در سنین بزرگسالی کاهش پیدا میکند.
- روزه داری، تغذیه نامناسب مزمن،آسیب کبد و دیابت سبب کاهش IGFBP - 3 می شوند.
- اختلالات عملکرد کلیه موجب افزایش IGFBP - 3 میگردد.
تفسير
352IgG 4نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بهمراه IgG2 در عفونت های باکتریائی مکرر در :
- عفونت گوش میانی
- پنومونی
- مننزیت
- برونکتازی
- آسم برونشیال
- آسم بونشیال مقاوم به درمان
- کمبود IgA
- بیماریهای مزمن روده
- بیماریهای اتوایمون
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Nephelometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کمبود سب کلاسهای IgG :
- نقص تنظیم
- اختلال اولیه سنتز
افزایش سب کلاسهای IgG :
- عفونت های مزمن
- تحریک مزمن توسط یک آنتی ژن
از آنجا که کمبود تنهای IgG4 در 6 .5% از افرادسالم مشاهده می شود ، لذا ارزش بالینی آن زیر سئوال است. در مقابل کمبود IgG4 به همراه ساب کلاس های دیگر ، بخصوص IgG2 ارزش تشخیصی دارد .
تفسير
353IgG( Immunoglobulin G )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کمبود IgG
- مونوکلونال گاموپاتی
- احتمال نقص ایمنی( سب کلاسهای IgG )
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- گاموپاتی IgG
- عفونت ها
- هپاتیت اتوایمون
کاهش در:
- کمبود IgG
- نقص ایمنی
- هدر رفتن IgG
تفسير
354IgM( Immunoglobulin M )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کمبود IgM
- گاموپاتی مونوکلونال
- بیماری Waldenström
- عفونت ها
- نقص ایمنی
- بیماری اتو ایمون کبد
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetricمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- گاموپاتی IgM
- Primary Biliary Cirrhosis(PBC)
- عفونت ها
تفسير
355IgG-CSFنام تست
مایع نخاع و سرم همواره همزمان آزمایش شوند.آماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند Intrathecal IgG Synthesisکاربرد بالينی
0/5 میلی لیتر مایع نخاع نوع و حجم نمونه
Turbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تنها نسبت مایع نخاع به سرم دارای ارزش تشخیصی است.تفسير
356Inhibin A نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- (trisomy 21) Down syndrome screeningدر سه ماهه دوم بارداری
-Granulosa cell tumor
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Inhibin A در زنان و خارج از بارداری فقط در corpus luteum تولید می شود( بمقدار کمتر در granulosa cells of ovar). در بارداری جفت بیشترین مقدار از Inhibin A را تولید میکند.
با اضافه کردن Inhibin A به Triple –test می توان میزان تشخیص trisomy 21 را از حدود 69% به حدود 81% ارتقاء داد ( Quadruple-Test ) .
تفسير
357Inhibin Bنام تست
نداردآماده سازی بيمار
در زنان:
- بررسی عملکرد تخمدانها در رابطه با درمان باوری ( fertility therapy)
- بعنوان تومور مارکر ( granulosa cell tumor)
در مردان:
- مارکر عملکرد سلولهای Sertoli
- تشخیص اختلالات ترشح FSH
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- Inhibin B توسط granulosa cells در تخمدان و Sertoli cells در بیضه تولید می شود. Inhibin B آزاد سازی FSH از هیپوفیز را مهار میکند.
- بررسی عملکرد بیضه ها (FSH,LH,Inhibin B)
تفسير
358Insulinنام تست
نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
- انسولینوم
- Hypoglycaemia factitia
- دیابت
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- انسولینوم
- Hyopglycaemia factitia ( تجویز انسولین
کاهش در:
- دیابت
تفسير
359Ironنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند درمان کمبود آهن
- بار اضافی آهن ( overload )
- بررسی جذب آهن
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم یا پلاسمای هپارینه بدون همولیز نوع و حجم نمونه
(Ferrozine)Photometry متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تعیین تنهای میزان آهن بمنظور تشخیص کمبود آن کافی نیست. در صورت لزوم بهتر است که پارامتر های زیر نیز اندازگیری شوند.
- آهن
- CRP
- فریتین
- Transferrin saturation
- CBC
تفسير
360JAK2JAK2 (V617F) Qualitative-DNAنام تست
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎ 2-8°c ‎ .
- سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و یا کاربرد هر نوع Anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- پلی سیتمی ورا
- ترومبوسیتمی ( Essential Thrombocythemia )
- chronic idiopathic myelofibrosis
- Budd-Chiari-Syndrome
- Portal thrombosis
کاربرد بالينی
سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Blood نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- در 90 تا 95% از موارد پلی سیتمی ورا و در 50 تا 60% از موارد Essential Thrombocythemia و یا chronic idiopathic myelofibrosis می توان موتاسیون در ژن Jak2 را تشخیص داد
- مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش V617F می باشد و تشخیص افتراقی قابل اعتمادی را برای سایر انواع اختلالات پلی سیتمیک مادرزادی، اکتسابی و ایدیوپاتیک، افزایش پلاکت غیر قابل توضیح و فیبروز مغزاستخوان با منشاء نامشخص فراهم می کند همچنین آنالیز جهش به عنوان معیار اصلی افتراق میان بیماریهای PV،ET و IMF پیشنهاد شده است و امکان بررسی پیشرفت بیماری را بدست می دهد.
. ژن JAK2 (Janus Kinase 2) واقع در کروموزوم 9 انسانی کد گذار یک تیروزین کیناز سیتوپلاسمی است که نقش مهمی در انتقال پیام های سیاتوکاین ها و هورمون های رشد دارد. در نتیجه موتاسیون V617F، تیروزین کیناز به صورت دائمی فعال شده و موجب رشد مهار نشده سلول در غیاب هورمون های رشد می شود. این موتاسیون در اکثر بیماران دچار اختلالات Myeloprolifereative که BCR-ABL منفی می باشند، مشاهده می شود و به عنوان یکی از ابزار های مهم تشخیصی برای بیماران پلی سیتمی ورا (PV)، Essential Thrombocythemia (ET) و Primitive Myelofibrosis (PMF) محسوب می شود.
تفسير
361Kappa&Lambda,(light chains),
serum,quantitative
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- Bence Jones Myeloma
- non-secretory Myeloma
- light chain amyloidosis
- multiple Myeloma light chain disease
- Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Nephelometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- اندازه گیری زنجیره های سبک بایستی همواره برای هر دو تیپ ( Kappa & Lambda ) انجام شوند.تفسير
362Lactic Acidنام تست
بیمار از 2 ساعت قبل از خونگیری در حالت استراحت کامل باشد.آماده سازی بيمار
- اسیدوز لاکتات
- تشخیص performance در ورزش
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر CSF و پلاسما با ضد انعقاد سدیم فلوراید بدون همولیز نوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- فشار بدنی(ورزش)
- حمله صرع
- Hyperventilation
- بعد از عمل جراحی
- شوک
- سپسی
- SRIS (systemic inflammatory response syndrome)
- اسیدوز لاکتات
- مسمومیت با CO
- مسمومیت الکلی حاد
- کمبود ویتامین B2
- داروها
- تومورها
- عفونت ها(مثلا HIV )
- لاکتات اسیدوز مادرزادی
تفسير
363Last portion of urine متد:(UA/UC)Urine Culture
364Last portion of urineمتد:(UA)
365(culture )Lesionمتد:Direct Smear+ Culture
366LDHLDH( Lactate Dehydrogenase )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص وکنترل روند بیماریهای :
- انفاکتوس میوکارد
- بیماریهای کبد
- آمبولی ریه
- همولیز
- تومورها
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز نوع وحجم نمونه
(IFCC-L→P)Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- فعالیت ماهیچه ها
- انفارکتوس میوکارد
- آمبولی ریه
- بیماریهای کبد
- بیماریهای ماهیچه
- همولیز
- بیماریهای کلیه
- تومورها
تفسير
367LDL/HDLمتد:Calculation
368LE CellsLE Cells( Lupus Erythematosus Cells )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تب بدون علت معلوم
- لکوپنی
- ترومبوپنی
- آنمی همولیتیک بدون علت معلوم
- درد مفصل بدون علت معلوم
- نارسائی کلیه بدون علت معلوم
کاربرد بالينی
5 میلی لیتر خون لخته نوع نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- لوپوس اریتماتو
- سندرم Libman-Saks
- پلی آرتریت اولیه مزمن
- سندرم Sjögren
- درماتومیوزیت
- اسکلرودرمی پیشرونده
- Periarteriitis nodosa
- Immunthyroiditis
- Lupoid hepatitis
تفسير
369Leishmania, skin lesion نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص سالک یا لیشمانیوز پوستیکاربرد بالينی
تهیه چند لام از زخم - برداشت از زخم نوع و حجم نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
370LH LH (Luteinizing hormone)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص وکنترل روند اختلالات عملکرد تخمدان
- تشخیص وکنترل روند اختلالات عملکرد بیضه ها
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در مردان:
- بررسی اختلالات عملکرد اولیه و یا ثانویه بیضه ها بهمراه سطح تستوسترون
در زنان:
- بررسی تشخیص اختلالات اولیه (تخمدانها) و یا ثانویه ( هیپوفیز) عملکرد تخمدانها بهمراه FSH ، استرادیول، پروژسترون، پرولاکتین
تفسير
371Lipaseنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص وکنترل روند پانکرآتیت و یا پاروتید
- کارسینوم پانکرآس
- شکم حاد
- کنترل ‎ endoscopic retrograde cholangiopancreatography) ERCP)
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- در فاصله زمانی 5 تا 8 ساعت پس از پانکرآتیت حاد و یا عود پانکرآتیت سطح لیپاز در سرم بطور معنی دار افزایش پیدا میکند. ارزش تشخیصی این پارامتر نسبت به آمیلاز بالاتر است.
بعلاوه افزایش متوسط آمیلاز در موارد زیر نیز مشاهده می شود:
- نارسائی کلیه
- تزریق هپارین
- هپاتیت ویروسی
- پاروتید اپیدمیک
- سارکوئیدوز
- کتواسیدوز دیابتیک
تفسير
372Listeria Culture:متد
373Listeria monocytogenes(1/2a,4b)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- عفونت مشکوک
- عفونت مشکوک در زنان بار دار
- عفونت مشکوک در افراد تحت درمان سرکوبگر ایمنی
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
IIFTمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
374Lithiumنام تست
نمونه گیری حدود 12 ساعت پس از آخرین بار مصرف داروآماده سازی بيمار
- کنترل درمان توسط لیتیم
بررسی مسمومیت لیتیم:
- علایم مسمومیت خفیف: استفراغ، سرگیجه، نیستاگموس (حرکات غیر ارادی چشم ها)
- علایم در حد متوسط : شامل بی اشتهایی، تاری دید، پرش های اندام ها، اختلال هوشیاری
- علایم در حد شدید: مانند تشنج و کما
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم يا پلاسماي سديم هپارينين يا K2-EDTA نوع و حجم نمونه
Colorometric testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
لیتیم از طریق کلیه دفع می شود. طول نیمه عمر دفع حدود 14 تا 33 ساعت است.
اثر سمی لیتیم از غلظت های 1.5 میلی مول در لیتر ظاهر می شود.
تفسير
375Low Density LipoproteinLDLنام تست
نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
- تشخیص وکنترل روند درمان در اختلالات متابولیسم چربی هاکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Enzymatic Direct LDLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- رابطه مستقیم بین غلظت LDL و شیوع بیماری عروق کرونر و میزان ریسک.
- ریسک کم : ‎ 190 mg/dl
تفسير
376Lp ( a ))Lipoprotein (a)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص فاکتورهای ریسک آرتریواسکلروز و بیماری عروق کرونر
- کنترل درمان توسط LP(a) Aphresis ، حد اقل 50% در هر بار
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- (a) LP وابسته به سایر پارامترهای متابولیسم چربی ها و فاکتورهای خارجی نیست و غلظت آن توسط فاکتورهای زنتیکی مشخص می شود، لذا غلطت های غیر طبیعی، بخصوص در صورتیکه LD L بالا باشد، يک فاکتور ریسک جداگانه در رابطه با آرتریواسکلروز و اسکلروز عروق کرونر محسوب می شود.تفسير
377Lupus Anticoagulant
(Screening)
Lupus Anticoagulant (Screening) (PTT – LA & KCT)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- Antiphospholipid-Antibody-syndromeکاربرد بالینی
1 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
Coagulationمتد
- طویل شدن زمان انعقاد در تست های وابسته به فسفولیپید
- ترومبوز و سقط جنین بدون علت معلوم
ارزشهای طبيعی
- بیماریهای اتوایمون (مثلا لوپوس اریتماتو)تفسير
378M2-PK (Stool test) Tumor M2-PK (Stool test) Pyruvat Kinase M2 نام تست
ندارد.آماده سازی بيمار
( colorectal cancer ) تشخیص زود سرطان کولونکاربرد بالینی
Stoolنوع و حجم نمونه
ELISAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش مقدار M2-pyruvatkinase در مدفوع در موارد کارسینوم کولورکتال مشاهده می شود، ولیکن ممکن است که در بیماریهای التهابی روده و اسهالهای عفونی (Infectious Diarrhea) نیز تشخیص داده شود.تفسير
379Macro prolactineنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص ماکروپرولاکتین در موارد افزایش سطح پرولاکتین کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
CLIA / ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ماکروپرولاکتین متشکل از کمپلکس پرولاکتین و IgG است.از آنجا که طول نیمه عمر ماکروپرولاکتین بالا است، لذا حضور آن سبب افزایش کاذب پرولاکتین می شود . پیشنهاد می شود در موارد بالا بودن سطح پرولاکتین ، تست تشخیصی ماکروپرولاکتین انجام شود.
ماکروپرولاکتین از جهت بیولوژیکی غیر فعال است.
تفسير
380Magnesium, serumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- لرزش و اسپاسم عضله ، تتانی، پرش عضله و حرکات غیر ارادی
- اختلالات قلبی (اختلالات ریتم قلب)
- کنترل درمان با داروهای دیئورتیک
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز نوع و حجم نمونه
( Xylidyl Blue)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کمبود منیزیم ( اغلب همراه با کمبود کلسیم و پتاسیم) :
- هدر رفتن از طریق کلیه ها در رابطه با داروهای دیئورتیک نفرو توکسیک.
- هیپرپاراتیروئیدیسم
- هیپرآلدوسترونیسم
- هپپرتیروئیدیسم
- روزه داری
- الکلیسم
- اسهال مزمن
- اعتیاد به داروهای ملین
- نارسائی خارجی پانکرآس
افزایش منیزیم:
- نارسائی مزمن وحاد کلیه
- درمان با داروهای ضد اسید معده
تفسير
381Magnesium,urine(Random and 24 h.)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی دفع منیزیم در موارد کمبود و یا افزایش منیزیمکاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار24 ساعته و ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
(Xylidyl Blue)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- مصرف دیئورتیک ها، الکل، استرئیدها
- شیمی درمانی (Cisplatin)
کاهش:
- کمبود ورود به بدن ( در صورت عملکرد نرمال کلیه)
تفسير
382Malaria( peripheral blood smear )
Malaria ( peripheral blood smear )نام تست
نمونه باید در مرحله افزایش درجه حرارت بدن/تب صورت گیرد.
دوره کمون :
- فالسیپاروم : 9 تا 14 روز
- ویواکس : 8 تا 17 روز
- مالاریه : 18 تا 40 روز
- اوال : 16 تا 18 روز
آماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به مالاریاکاربرد بالينی
خون EDTA یا مویرگی نوع و حجم نمونه
wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- توجه به کشور محل زندگی و اقامت در خارج از کشور . نتیجه منفی تست ابتلاء به مالاریا را نفی نمی کند . تکرار چند نوبت تست لازم است.تفسير
383Malassezia Furfurمتد:Direct
384mbcr-abl ( p 190) RNA Qualitative/Quantitativeنام تست
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداریآماده سازی بیمار
بررسی پاسخ درمانی و یا میزان پیشرفت بیماری در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن ( CML ) که وجود فیوژن در کروموزومهای L 22q11و L 9q23 ( ترانس لوکاسیون ( t(9;22) (q34;q11 ) تشخیص داده شده است.کاربرد بالینی
سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Bloodنوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمایش مراجعه شودارزشهای طبیعی
به جواب آزمایش مراجعه شود.تفسیر
385Mbcr-abl (p 210) RNA Qualitative/Quantitativeنام تست
عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداریآماده سازی بیمار
بررسی پاسخ درمانی و یا میزان پیشرفت بیماری در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) که وجود فیوژن (b2a2) e13/a2و یا(b3a2) e14/a2 در آنها تشخیص داده شده است.کاربرد بالینی
سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Bloodنوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبیعی
به جواب آزمایش مراجعه شود. تفسیر
تفسیر
386MelaninMelanin نام تست
نداردآماده سازی بیمار
متاستاز ملانومکاربرد بالینی
20 میلی لیتر ادرار تازه رندوم به دور از نور و در ظرف دربسته نوع و حجم نمونه
Ammoniacal Silver Nitrateمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبیعی
به جواب آزمایش مراجعه شود.تفسير
387Metachromatic GranulesVolutin granules
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- معیار تشخیص Corynebacterium diphtheriaeکاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
Stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- گرانولهای فسفات در سیتوپلاسم سلولهاتفسير
388Metanephrine, Free, Plasmaنام تست
- قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود
- داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شوکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
آماده سازی بيمار
- تومور های sympatho-adrenergic system
- نوروبلاستوم
- هیپرنونی مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر EDTA پلاسمانوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- فئوکروموسیتوما
تفسير
389Metanephrine, Urine (24h) نام تست
- داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
آماده سازی بيمار
- تومور های sympatho-adrenergic system
- نوروبلاستوم
- هیپرنونی مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
ادرار 24 ساعته نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- فئوکروموسیتوما
- استرس
- هیپوگلیسمی
- نارسائی کلیه
تفسير
390Methemoglobinنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند مت هموگلوبینمی ارثی و سمیکاربرد بالينی
1 میلی لیتر هپارینه یا خون تام EDTA نوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- مت هموگلوبینمی ارثی( autosomal recessive)
علائم مت هموگلوبینمی سمی :
- کمتر از 15 در صد : معمولا بدون علامت
- 15 تا 20 درصد : سر درد ، سرگیجه وسیانوز
- 20 تا 45 درصد : تهوع و سیانوز
- 45 تا 70 درصد : سیانوز شدید ، گیجی و حمله ناگهانی
- بیشتر از 70 درصد : خطر مرگ
افزایش کاذب در رابطه با هیپرتری گلیسریدمی و هیپربیلی روبینمی
تفسير
391Microalbumin, Urine
( Random, 12h & 24h )
نام تست
در طي مدت جمع آوری ادرار از فعاليت بدني متوسط و شديد پرهيز کنيد و در صورت داشتن تب، آزمايش را به زمان ديگري موکول کنيدآماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند نفروپاتی های دیابتیک و ناشی از پرفشاری خون .کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته ، ادرار 12 ساعته، ادرار رندوم


نوع و حجم نمونه
Immuno Turbidimetricمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- تشخیص آلبومین در ادرار نشانی از اختلال در فیلتراسیون گلومرولی محسوب می شود. در صورت مثبت بودن نتیجه تست، لازمست که به منظور بررسی بیشتر آزمایش الکتروفورز پروتئینهای ادرار انجام شود.تفسير
392Middle Portion of urineمتد:(UA)
393Middle Portion of urine متد:(UC)Urine Culture
394Mono TestMononucleosis
Heterophilic antibodies
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بیمار جوان با تب، سردرد، احساس خستگی و تورم غدد لنفاوی مشکوک به مونونوکلئوزکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Hemaglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتیجه مثبت بمعنی تشخیص آنتی بادی هتروفیل است. در صورت لزوم می توان جهت تایید از تست های سرولوزیکی ( EBV) استفاده کرد.
در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش و ادامه مشکوک بودن بالین بیمار ، تکرار تست و انجام تستهای ( EBV ) .
تفسير
395Mouth Swabمتد:Direct Smear+ Culture
396Mouth swab for Fungi

متد:Direct Smear+ Culture
397MPSMPS ( Mucopolysaccharides , urine )
( Random )
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به mucopolysaccharidosis ( نارسائی آنزیم های تجزیه کننده dermatam sulfate,heparan sulfate,keratan sulfate و chondroitin sulsate)کاربرد بالينی
1 میلی لیتر ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
Spot Testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
موکوپلی ساکاریدوز یک بیماری ارثی است ( autosomal recessive ).
تست تایید کننده برای موارد مثبت : LC-MS/MS
تفسير
398MRSA

MRSA ( Methicillin Resistant staphylococcus aureus )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص Methicillin Resistant staphylococcus aureusکاربرد بالينی
به مقدار کافی نمونه های مختلف از نقاط بدن نوع و حجم نمونه
Cultureمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- نتیجه مثبت بمعنی تایید MRSA colonization استتفسير
399MTHFR (A1298C) DNAMethylenetetrahydrofolate reductase mutation
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص موتاسيون در MTHFR gene که سبب افزایش سطح هوموسیستئین درخون می شود. این تست معمولا در افراد تحت ریسک قلبی و یا قلبی عروقی ( CVD ) قرار و یا ترومبوز قرار دارند، انجام می شود.کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتیجه مثبت تست بمعنی تشخیص موتاسیون مربوطه است.تفسير
400MTHFR ( C677T ) DNA Methylenetetrahydrofolate reductase mutation
نام تست
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎ 2-8°c . نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشدآماده سازی بيمار
- تشخیص موتاسيون در MTHFR gene که سبب افزایش سطح هوموسیستئین در خون می شود
- آنالیز مستقیم موتاسیون MTHFR C677T در بیماران مبتلا به اختلالات شریان کرونری، نقص حاد میوکارد ، بیماری شریان عروق محیطی، سکته مغزی ( stroke ) و ترومبوآمبولیسم سیاهرگی که سطوح افزایش یافته ای از هموسیستئن یا متیونین غیرطبیعی دارند.
- ردیابی جهش MTHFR C677T در خانم هایی با سابقه سقط های مکرر.
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش MTHFR ( C677T ) می باشد و گزارش مثبت آن به دو صورت Heterozygote ( وجود یک الل جهش یافته) و یا Homozygote ( وجود دو الل جهش یافنه) می باشد. و به پزشک در بررسی علت ترومبوز و سکته مغزی و یا سقط های مکرر کمک می کند.تفسير
401Mycoplasma hominisCulture:متد
402Nail scraping for Fungi
متد:Direct Smear+ Culture
403(Culture )Nasalمتد:Direct Smear+ Culture
404Nasal swab for Fungiمتد:Direct Smear+ Culture
405NBT Nitro Blue Tetrazolium test
chronic granulomatous disease (CGD)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
عدم توانائی فاگوسیتها در کشتن باکتری ها که سبب عفونت های مزمن و بر گشت گرا می شود:
- استخوان
- مفاصل
- پوست
- ریه ها و سایر اعضاء بدن
کاربرد بالينی
5 میلی لیترخون تام با ضد انعقاد هپارین


نوع و حجم نمونه
Cytochemistr y متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
406Neisseria gonorrhoeaeDirect smear + Culture:متد
407Neutrophils (Stool)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
در موارد زیر تعداد قابل توجهی از نوتروفیل ها در مدفوع قابل تشخیص است:
- Chronic ulcerative colitis
- Bacillary dysentery
- آبسه موضعی
- فیستول زیگموئید رکتوم و یا مقعد
- شیگلوز
- سلمونلوز
- عفونت یرسینیا
- Invasive e.coli diarrhea
- عفونت کامپیلوباکتر
کاربرد بالينی
5 گرم مدفوع نوع و حجم نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
408NMP22

Nuclear Mitiotic Apparatus protein
Nuclear Matrix Protein 22

نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به سرطان مثانهکاربرد بالينی
Random 1 ml نوع و حجم نمونه
Rapid , qualitativeمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
فاکتور های ریسک:
- اعتیاد به دخانیات
- راننده گان کامیون
- افراد شاغل در پمپ بنزین
- نقاش ها
- افرادشاغل در کارخانجات پلاستیک، رنگ و چرم سازی
- بیماران مبتلا به عفونت های مزمن مثانه
• مثبت بودن نتیجه تست بمعنی تشخیص تومور نیست
• نتیجه منفی تست بمعنی رد تومور نیست.
• این تست نمی تواند جایگزین سیستوسکپی شود
• از این تست می توان بعنوان تست غربالگری استفاده کرد ( FDA ).
تفسير
409Nocardiaمتد : Direct Smear+ Culture
410Norepinephrine plasmaنام تست
- قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود
- داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شوکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
آماده سازی بيمار
- تشخیص وکنترل روند pheochromocytoma
- paraganglioma
- موارد پرفشاری خون مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر پلاسما EDTAنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
411NormetanephrineNormetanephrine, Free, Plasmaنام تست
- قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود.
- از یک هفته قبل ،داروها در صورت امکان و موافقت پزشک معالج قطع شوند.
- از سه روز قبل از نمونه گیری ازمصرف قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام، شکلات و تخم مرغ پرهیز شود.
آماده سازی بيمار
- تومور های سیستم سمپاتو آدرنرژیک
- نوروبلاستوم
- هیپرتونی مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر EDTA پلاسما نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- فئوکروموسیتوما
تفسير
412Normetanephrine, Urine (24h)نام تست
- از یک هفته قبل، داروها در صورت امکان و موافقت پزشک معالج قطع شوند.
از سه روز قبل از نمونه گیری ازمصرف قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام، شکلات و تخم مرغ پرهیز شود.
آماده سازی بيمار
- تومور های سیستم سمپاتو آدرنرژیک
- نوروبلاستوم
- هیپرتونی مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
ادرار 24 ساعته نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- فئوکروموسیتوما
تفسير
413Occult BloodOccult Blood, stool
Fecal occult blood
FOB
Fecal immunochemical test (FIT)
نام تست
دو نمونه جدا از هم .آماده سازی بيمار
- تشخیص هموگلوبین انسانی در مدفوع ( غربالگری کارسینوم کولورکتال)کاربرد بالينی
5 گرم مدفوع نوع و حجم نمونه
Immuno- chromatographyمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در مقایسه با تست گایاک، تست ایمونوکروماتوگرافی کاملا اختصاصی عمل میکندتفسير
414Osteocalcinنام تست
نمونه گیری بین 8 تا 9 صبحآماده سازی بيمار
موارد مشکوک به
- اوستئوپوروز
- کارسینوم با متاستاز استخوان
- هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه
- اوستئوپاتی کلیوی
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- هیپرپاراتیروئیدیسم
- متاستاز استخوان
- اوستئوپوروز ( high turnover)
- اوستئومالاسی
کاهش در:
- اوستئوپوروز ( low turnover)
- آرتریت روماتوئید ( تحت درمان با کورتیکوئید ها)
تفسير
415Ova and parasite, stoolنام تست
جهت تشخیص اکسیور هنگام صبح و از نوار چسب شیشه ای استفاده شود.
انجام این آزمایش باید در دو روز متوالی صورت گیرد .
آماده سازی بيمار
موارد مشکوک به عفونت پارازیت بخصوصدر موارد زیر:
- انفیلتراسیون ائوزینوفیل ریه و پنومونی
- ائوزینوفیلی خون
- انتریت
- خارش در ناحیه مقعد
کاربرد بالينی
5 گرم مدفوعنوع و حجم نمونه
Formalin - Ethyl Acetatemethodمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- تشخیص تخم کرم و یا لارو تشخیص عفونت را با حساسیت و ویزه گی بالا امکان پذیر می سازد .تفسير
416Oxalate,urine(Random and 24 h.)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
Nephro-Urolithiasisکاربرد بالينی
5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Enzymaticمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- هیپراگسال اوری اولیه مادرزادی
- هیپراگسال اوری ثانویه (بیماریهای روده)
تفسير
417PAI-1 4G/5G- DNAPlasminogen Aktivator Inhibitor (PAI)-1-Polymorphismus
نام تست
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎‎ 2-8°c . نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشدآماده سازی بيمار
- بیماری های قلبی عروقی
- ترومبوزهای وریدی شریانی
کاربرد بالينی
یک لوله حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون K2 EDTA / EDTA- Blood تیوب های:
(ACD Solution)Yellow
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- ژنوتیپ ‎ 4G/4G با افزایش سطح PAI-1 و در نتیجه کاهش فعالیت فیبرینولیز همراه است. موارد هوموزیگوتی ‎ 4G-Allel ، بخصوص در صورت وجود فاکتورهای ریسک ارثی دیگر، گرایش به بیماریهای قلبی عروقی وترومبوز را افزایش می دهد .
مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش در ژن PAI-1 می باشد و گزارش مثبت آن به دو صورت Heterozygote ( وجود یک الل جهش یافته ‎ 4G/5G ) و یا Homozygote ( وجود دو الل جهش یافته ‎ 4G/4G ) می باشد.
بررسی جهش های PAI-1 به پزشک در شناسایی ریسک ترومبوز و ایست قلبی کمک می کند.
Plasminogen Activator Inhibitor 1 ( PAI-1) عامل اصلی خنثی شدن و مهار سریع Tissue Plasminogen Activator ( T-PA ) در زمان لیز شدن فیبرین می باشد.
یکی از دلایل افزایش بیش از حد PAI-1 در پلاسما، پلی مرفیسم ‎ 4G/5G در منطقه پروموتری ژن PAI-1 می باشد که به فرم مغلوب به ارث می رسد.
این پلی مرفیسم در اثر حذف یک باز گوانین در مقر 675- ژن PAI-1 صورت می گیرد. آلل ‎ 4G سبب رونویسی بیش از حد ژن PAI-1 می شود. در عوض فرم وحشی ‎ 5G به فاکتور مهاری متصل می گردد. نقص در اتصال فاکتور مهاری در ژنوتیپ ‎ ‎ 4G / 4G سبب افزایش 25 درصدی در غلظت PAI-1 در پلاسما نسبت به افراد دارای ژنوتیپ ‎ 5G/5G می گردد.
تفسير
418PAPP-Apregnancy-associated plasma protein Aنام تست
- انجام تست در هفته های 12 تا 14 بارداریآماده سازی بيمار
- نا به هنجاری کروموزومی و بیماری نقص لوله عصبی یا open neural tube (ONTD) defects .
- ریسک تری زومی 21 (Down syndrome) در سه ماهه نخست بارداری
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
از این تست نمی توان بعنوان تست تشخیصی استفاده نمود. بعبارت دیگر ریسک کم بمعنی عدم وجود اختلال کروموزومی در جنین نیست و بر عکس ریسک بالا لزومأ بمعنی اثبات اختلال کروموزومی نمی باشد. در مورد دوم احتمالا استفاده از روشهای تشخیصی دیگر لازم خواهد بود.تفسير
419PCH
Paroxysmal cold hemoglobinuria
Donath-Landsteiner test
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
آنمی همراه با فراگمانهای گلبولهای قرمز در خون محیطی و مشکوک به همولیز
افزایش رتیکولوسیتها
کاهش هاپتوگلوبین
کاربرد بالينی
20 میلی لیتر خون تام بدون ضد انعقادنوع و حجم نمونه
Hemolysis of Erythrocytes after exposure of coagulated ( ‎ 4°C/37°C)blood to various temprature متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- سفلیس
- بیماری های عفونی دیگر
- PCH ثانویه پس از واکسیناسیون ( small pox vaccination)
تفسير
420PCT PCT (Post coital test)
Sims Huhner Test(PCT)
نام تست
- زمان تست PCT باید قبل از تخمک گذاری و تا حد امکان نزدیک زمان تخمک گذاری باشد.
- از آمیزش جنسی حداقل 2 روز قبل از آزمایش باید خودداری شود.
- زمان ارزیابی موکوس 8 -2 ساعت پس از آمیزش است.
آماده سازی بيمار
- ارزیابی کیفیت اسپرم و میزان پذیرش اسپرم توسط ترشحات دهان رحم
- تشخیص عیب ترشحات دهانه رحمی و یا عیب اسپرم و یا عیب هردو
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
ماکروسکپی و میکروسکپی متد
تست در صورتی مثبت تلقی می شود که تعداد معینی اسپرم زنده طبیعی در حال شنا کردن در موکوس دیده شود. اسپرم باید داراری حرکت سریع و رو به جلو باشد. به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نتایج مثبت:
1- شوهر به اندازه کافی اسپرم تولید می کند.
2- به دنبال نزدیکی، اسپرم به طور صحیح در واژن قرار گرفته است.
3- غدد دهانه رحم طبیعی هستند.
4- استروژن به مقدار کافی قبل از تخمک گذاری تولید شده و در نتیجه تخمک گذاری طبیعی است.
5- آنتی بادی ضد اسپرم در موکوس وجود ندارد.
نتایج منفی:
منفی شدن PCT یعنی عدم وجود اسپرم یا بی حرکت بودن تمام اسپرم ها در موکوس می باشد.
تفسیر
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
421Pericardial fluidمتد:Direct Smear+ Culture
422Perineal Swabمتد:Direct Smear+ Culture
423Peripheral Blood Smearنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آنمی
- عفونت ها
- مسمومیت ها
- بیماریهای کلاژن
- لوسمی
- تومورهاب بدخیم
- کنترل درمان
- نارسائی مغز استخوان (پرتودرمانی،شیمی درمانی ودرمانهای سرکوبگر ایمنی)
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون تامEDTA نوع و حجم نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
424Peritoneal fluidمتد:Direct Smear+ Culture
425PH (Urine)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
بررسی اختلالات اسید- باز در بدن :
- اسیدوز توبولی کلیه
- سنگ کلیه
- آلکالوز هیپوکالمیک همراه با اسیداوری پریودیک
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر ادرار24 ساعته نوع و حجم نمونه
Test Tapeمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمايش مراجعه شودتفسير
426Phenobarbital نام تست
- نمونه گیری قبل از صرف بعدی داروآماده سازی بيمار
کنترل درمان با فنوباربیتالکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Fluorescence polarizationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- طول نیمه عمر فنوباربیتال 50 تا 140 ساعت ( در کودکان 40 تا 70 ساعت)است.
- با توجه به ایجاد تلرانس بررسی بالینی غلظت سرم مشگل است.
- فنوباربیتال متابولیسم وفارماکوکینتیک داروهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد.
تفسير
427PhenytoinPhenytoin
Diphenylhydantoin
نام تست
- نمونه گیری قبل از صرف بعدی داروآماده سازی بيمار
- کنترل درمان با فنی توئینکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Fluorescence polarizationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- طول نیمه عمر فنی توئین وابسته به دوزاژ دارو است.
- سطوح سمی می توانند سبب حمله شوند.
- بیماریهای مزمن کبد متابولیسم دارو را کاهش میدهند
تفسير
428Phosphateنام تست
- نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
- بیماریهای استخوان
- اوستئوپوروز
- بیماریهای کلیه
- پس از عمل تیروئید
- Nephro/Urolithiasis
- هیپو و هیپرپاراتیروئیدیسم
- موارد مشکوک به کمبود ویتامین D
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
( Molybdate UV)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- نارسائی مزمن کلیه
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- اسیدوز حاد متابولیکی
- اکرومگالی
کاهش در:
- ورزشهای سنگین
- هیپرپارتیروئیدیسم
- بدی جذب
- کمبود ویتامین D
- بعد از عمل جراهی
- سوختگی
- الکلیسم
- درمان با آنتاسید ها
- هیپوکلسمی
تفسير
429Phosphate, urine(Random and 24 h.)
Phosphate, urine (Random and 24 h.)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی متابولیسم فسفاتکاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته نوع نمونه
( Molybdate UV)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ارزش تشخیصی اندازه گیری تنهای فسفات در ادرار بعلت وابستگی آن به تغذیه، متابولیسم استخوان، GFR و جذب توبولی آن، محدود است.
افزایش در :
- هیپرپاراتیروئیدیسم
- هیپوکالسمی
- کمبود ویتامین D
کاهش در:
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- نارسائی کلیه
تفسير
430Pilonidal abscessمتد:Direct Smear+ Culture
431pimpleمتد:Direct Smear+ Culture
432PK( Pyruvate Kinase )PK
Pyruvate Kinase
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بحرانهای همولیز و همولیز مزمن همراه با آنمی
- غیر طبیعی بودن پارامترهای همولیز ( بیلی روبین غیر مستقیم، LDH و هاپتوگلوبین) .
- گلبولهای غیر طبیعی در لام خونی محیطی ( آکانتوسیت ها)
کاربرد بالينی
2 لوله استاندارد EDTA هر کدام 3 میلی لیتر خون تام EDTAنوع و حجم نمونه
Fluorescent Spot Testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
پیش آگهی کمبود پیرووات کیناز وابسته به rest activity آن است..تفسير
433PKU, urine ( Random )
Phenylketonuria
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- شایع ترین اختلال در متابولیسم اسید های آمینهکاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
Ferric chloride testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
434Plasma Phenylalanineنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به هیپرآلانیننمی (فنیل کتون اوری) ، بخصوص در رابطه با عملکرد مغز کودک ، کرامپ ، بوی موش (ادرار ، پوست و مو) ، هیپوپیگمانتاسیون، اگزما وپلاگراکاربرد بالينی
3 میلی لیتر ترجیحا پلاسمای هپارینه یا سرم نوع و حجم نمونه
TLC,HPLCمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
موارد گذرای فنیل کتون اوری ( اختلال در بلوغ سیستمهای آنزیماتیک در کبد) را باید از فرم کلاسیک آن (autosomal recessive, mutation of chromosom 12) تشخیص داد.تفسير
435Plasmodium (Malaria)نام تست
زمان انکوباسیون :
- 21 Malaria quartana تا 42 روز
- 10 Malaria tertiana تا 21 روز
- 7 Malaria tropica تا 20 روز


آماده سازی بيمار
تشخیص مالاریاکاربرد بالينی
تهیه چند لام نازک و ضخیم خون EDTA یا مویرگی نوع و حجم نمونه
Direct smearمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
436Pleural Fluid متد:Direct Smear+ Culture
437PML-RARA ( RNA ),
Qualitative/Quantitative
Promyelocytic Leukemia/Retinoic Acid Receptor Alpha
[PML-RARA t(15;17)(q22;q12)]
نام تست
- انتقال تا یک ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در یخچال ‎ 2-8°c .
- سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و کاربرد هر نوع anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.
- عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- تشخیص acute promyelocytic leukemia (APL )توسط
PML-RARA gene sequence
کاربرد بالينی
سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA- Bloodنوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- مثبت بودن این تست نشانه وجود ترانسلوکاسیون( q24;q21)(‎15;17 ) د t می باشد در صورتی که گزارش مثبت و بیمار تحت درمان باشد، MRD (Minimal Residual Disease) گزارش شده که درصد نسخ فیوژن PML-RARA را نسبت به نسخه های نرمال نشان می دهد که می تواند در بررسی روند درمان مورد استفاده قرار گیرد..
لوسمی میلوئید حاد یا AML یک بیماری هتروژن است. مطالعات بالینی AML را بر طبق ناهنجاریهای سایتوژنتیک به سه طبقه Low ,Intermediate ,High-risk طبقه بندی می کنند. زیر گروه Low-risk در AML لوسمی پرومیلوسیتیک حاد ( APL ) است. تقریبا ۹۸% از بیماران با APL دارای translocation کروموزوم ۱۵ و۱۷ هستند که منجر به فیوز شدن محصول ژن RARα(Retinoic Acid Receptor α) که کد کننده گیرنده رتینوئیک اسید می باشد، با پروتئین PML(Promyelocytic Leukemia) می شود.
تفسير
438Porphobilinogen,urine(qualitative)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به مسمومیت با سرب
- پورفیری های حاد کبدی
- مسمومیت با فلزات سنگین
- الکلیسم
- آسیب کبد ناشی از داروها
- پورفیری های مزمن کبدی
کاربرد بالينی
20 میلی لیتر ادرار تازه رندوم نوع و حجم نمونه
Extractionمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- افزایش شدید دفع پورفوبیلی نوزن در پوفیری حاد کبدی
- افزایش دفع پورفوبیلی نوزن در مسمومیت باسرب
- افزایش کم دفع پورفوبیلی نوزن در مسمومیت ناشی از فلزات سنگین، داروها، الکلیسم و پورفیری مزمن کبدی
تفسير
439Porphyrin screeningUroporphyrin and, Coproporphyrin
نام تست
ادرار صبحگاهی و تازهآماده سازی بيمار
- احتمال مسمومیت با سرب
- پورفیری های حاد کبدی
- الکلیسم
- آسیب های ناشی از اثر داروها
- پورفیری مزمن کبدی
کاربرد بالينی
50 میلی لیتر ادرار رندوم تازه بدور از نور نوع و حجم نمونه
Extractionمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمایش توجه شود.تفسير
440Post nasal dischargeمتد:Direct Smear+ Culture
441Potassium (K), serumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- پرفشاری خون
- اختلالات ریتم قلب
- مصرف داروهای دیئورتیک و ملین
- نارسائی کلیه
- اسهال و استفراغ
- اختلالات اسید و باز
- هیپو و هیپرآلدوسترونیسم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم غیره همولیزه
نوع و حجم نمونه
(Indirect)ISEمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
هیپوکالمی در:
- موارد استرس ( آزاد سازی کاتکول آمین ها)
- دیئورتیک ها
- اسیدوز متابولیک در رابطه با استفراغ واسهال
- اعتیاد به داروهای ملین
- اعتیاد به الکل
- اسیدوز توبولی کلیه
- کتواسیدوز دیابتی و الکلی
- کم بود منیزیم
- افزایش دفع کلر
- هیپرآلدوسترونیسم
افزایش در :
- آسیب های شدید ماهیچه و بافت های دیگر بدن ( تروما)
- نارسائی کلیه
- بحران آدیسون
- مهار کننده گان ACE
تفسير
442Potassium, urine( Random and 24 h. )
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی موارد هیپر/هیپوکالمیکاربرد بالينی
یک میلی لیتر ادرار تازه رندوم ، 5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته نوع و حجم نمونه
(Ion-selective electrode )ISEمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش دفع در:
- فاز پلی اوری در نارسائی کلیه
- نفریت اینتر استیشیال
- اسیدوز توبولی کلیه
- هیپرآلدوسترونیسم
- آلکالوز
- دیابت
- اسهال
- سندرم Coon
- ACTH و Glucocorticoids
کاهش دفع در:
- بدی جذب
- استفراغ
- اسهال
- بیماری آدیسون
- اسیدوز
- گلومرولونفریت
- پیلونفریت
- نفرواسکلروز
- اعتیاد به داروهای ملین
تفسير
443PRA( Plasma Renin Activity )PRA
Plasma Renin Activity
نام تست
نمونه گیری باید قبل از ظهر و 2 ساعت پس از برخواستن از خواب در حالت نشسته ( و یا طبق دستور پزشک) و پس از 5 تا 15 دقیقه حفظ آرامش انجام شود.آماده سازی بيمار
- بررسی بیماران مبتلا به پر فشاری خون ، بخصوص موارد هیپرآلدوسترونیسم اولیه
- کنترل درمان
کاربرد بالينی
4.5 میلی لیتر خون کامل با EDTAنوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در مقایسه با تعیین غلظت Renin ، Plasma Renin Activity پارامتر بهتری جهت بررسی هیپرآلدوسترونیسم اولیه بشمار می رودتفسير
444Pregnancy test,urine (Random) نام تست
اولین ادرار صبحگاهی برای این آزمایش مناسب است.آماده سازی بيمار
تشخیص حاملگیکاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار رندوم تازه نوع و حجم نمونه
Latex agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- این تست فقط جنبه کیفی دارد ( مثبت/منفی) . در مقایسه، تست خون بسیار حساس تر است و می توان توسط آن طول زمان حاملگی را نیز مشخص نمود.تفسير
445Pro BNP
Pro BNP
N - Terminal Pro B - Type natriuretic peptide
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند نارسائی قلبکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمايش مراجعه شودتفسير
446Procalcitonin(PCT)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند بیماریهای باکتریائی-التهابیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- بیماریهای التهابی مزمن
- بیماریهای اتوایمون
- عفونتهای ویروسی
- عفونتهای موضعی
Systemic inflammatory response syndrome - (SIRS)
- پلی تروما
- سوختگی ها
- سپسی
- عفونت های سخت باکتریائی
Multiple organ dysfunction syndrome - (MODS)
PCT حدود 24 ساعت قبل از CRP واکنش نشان می دهد و بنابراین ارتباط نزدیک تری با عامل التهابی دارد.
تفسير
447Progesterone نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی عملکرد جسم زرد ( corpus luteum)
- تشخیص تخمک گذاری
- موارد مشکوک به حاملگی مولار ( molar pregnancy)
- Chorionepithelioma
- theka cell tumor
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
با توجه به آزاد سازی ریتمی پروژسترون که توسط هورمون LH صورت می گیرد، سطح این هورمون در خون بسیار متغییر است.
افزايش در:
- تومور تخمدان
- حاملگی مولار
- سندرم آدرنوژنیتال
کاهش در:
- اختلالات تخمک گذاری
- هیپوگونادیسم
تفسير
448Proinsulinنام تست
نداردآماده سازی بیمار
دیابت تیپ 2، مشخص کردن نوع درمان،کنترل روند درمان، شناسائی بیماران تحت ریسککاربرد بالینی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
به جواب آزمایش مراجعه فرمائید.ارزشهای طبیعی
مقاومت به انسولین به علل ژنتیکی و اختلال در ترشح انسولین از مشخصات دیابت تیپ2 محسوب می شوند . با افزایش مقاومت به انسولین، ظرفیت سیستم آنزیمی جهت تولید انسولین و C-peptide از proinsulin تجاوز کرده و لذا میزان proinsulin بالا می رود. مشخص کردن نوع درمان:
- عدم افزایش proinsulin intact : عدم اختلال در ترشح سلولهای بتا و امکان درما از نوع tropic therapy insulin
- افزایش proinsulin intact : اختلال در ترشح و مقاومت به انسولین یا resistence Insulin ممکن است.
تفسیر
449Prolactinنام تست
- از استرس قبل و طی نمونه گیری جلوگیری شود.
- با توجه ریتم شبانه روزی، نمونه گیری هنگام صبح و حدود ساعت 8 گرفته شود
آماده سازی بيمار
در زنان:
- اختلالات سیکل ماهانه
- گالاکتوره
- ماستوپاتی
- ویریلیسم
- بررسی نازائی
در مردان:
- اختلالات میل جنسی
- هیپوگونادیسم
- گالاکتوره
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
هیپرپرولاکتینمی در زنان:
- حاملگی
- استرس
- آدنوم هیپوفیز ( پرولاکتینوم)
- داروها
- نارسائی کلیه
- اولیگومنوره و آمنوره
- نارسائی جسم زرد
- گالاکتوره
- مستوپای
- ویریلیسم
- هیپو تیروئیدیسم
- سارکوئیدوز
- لنفوما
هیپرپرولاکتینمی در مردان:
- استرس
- آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوم)
- داروها
- نارسائی کلیه
- هیپوتیروئیدیسم
- هیپوگونادیسم
- اختلالات میل جنسی
- سارکوئیدوز
- لنفوما
تفسير
450Prostatic Acid phosphataseنام تست
نداردآماده سازی بیمار
-بیماری گوشه (Gausher's disease)
-تومور استخوان و متاستاز
کاربرد بالینی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
PNPP IFCCمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبیعی
افزایش در:
-کارسینوم پروستات
-لمس پروستات، هیپرتروفی پروستات،پروستاتیت، انفارکتوس پروستات
-متاستاز تومورهای بدخیم
تفسیر
451Prostatic dischargeمتد: Direct Smear+ Culture
452Prostatic discharge For Candidaمتد: Direct Smear+ Culture
453Prostatic discharge For Gardenellaمتد: Direct Smear+ Culture
454Prostatic discharge For GCمتد: Direct Smear+ Culture
455Prostatic discharge For Listeriaمتد: Culture
456Prostatic discharge For Mycoplasmaمتد: Culture
457Prostatic discharge For Ureaplasmaمتد: Culture
458Protein Cنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی ترومبوفیلی
- موارد مشکوک به کمبود اکتسابی یا مادر زادی Protein C
- قبل از مدیکاسیون با آنتاگونیست های ویتامین K
- پورپورای فولمیننت
- نکروز ناشی از 4-هیدروکسی کومارین
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
Colorimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- کمبود مادرزادی : نادر است،
- کمبود اکتسابی شایع است، اغلب در رابطه با تجویز آنتاگونیستهای ویتامین K ، کمبود ویتامین K ، ترومبوز تازه، DIC ، سپسی، اختلالات عملکرد کبد، بیماریهای التهابی روده
- جهت تایید تشخیص کمبود مادر زادی تکرار آزمایش لازم است. در این رابطه بهتر است که افراد فامیل نزدیک نیز تحت آزمایش مکرر پروتئین C قرار گیرند.
- روش بهتر تایید ، استفاده از Protein C genotyping است.
تفسير
459Protein CSFنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص ومنترل روند بیماریهای حاد و مزمن سلسله اعصاب مرکزیکاربرد بالينی
1 میلی لیتر مایع نخاعنوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- ممکن است در بسیاری از بیماریهای سلسله اعصاب مرکزی مشاهده شود.
- اختلالات سد خون/مایع نخاع
- سنتز intrathecal
- خونریزی در فضای مایع نخاع
- اختلالات مصنوعی ( artificial ) خون با مایع نخاع
تفسير
460Protein Sنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی ترومبوفیلی
- موارد مشکوک به کمبود اکتسابی و یا ارثی پروتئین S
- قبل از تجویز آنتاگونیست های ویتامین K
- پورپورای فولمیننت
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
Coagulationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
پروتئین S ( وابسته به ویتامین K ) کوفاکتور پروتئین C فعال شده است که در غیر فعال سازی فاکتورهای انعقادی Va و VIIIa دارای نقش است.
میزان فعالیت پروتئین S تحت تاثیر بسیاری از عوامل فیزیولوژیکی و متدولوژیکی قرار دارد، بطوریکه این عوامل اغلب سبب تفسبر اشتباه در کمبود آن می گردند.
کمبود اکتسابی در:
- در طی دوران بارداری و تحت درمان با داروهای ضد بارداری خوراکی
- ترومبوز تازه
- بیماری های کبد
- کولیت
- DIC
- کمبود ویتامین K
- تحت درمان با کومارین
- سندرم آنتی فسفولیپید آنتی بادی
- HIV
اغلب وجود پلاکت در سیترات پلاسما سبب نتایج غیر طبیعی میگردد.
کمبود مادر زادی پروتئن S نادر است . بمنظور تایید تشخیص کمبود مادر زادی علاوه بر تکرار آزمایش ، آفراد درجه یک نیز مورد بررسی قرار گیرند. بعلاوه می توان جهت تایید از Protei n-S genotyping نیز استفاده نمود .
تفسير
461Protein, total, serumProtein, total, serumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
افزایش ESR
- پروتئین اوری
- ادم
- پلی اوری
- بیماری های مزمن کلیه
- بیماری های کبد
- اسهال مزمن
- تومورهای بدخیم
- تمایل به عنونت های مکرر
- درد استخوان
- روماتیسم
- لنفوم
- خونریزی های داخلی و خارجی
- بارداری
- قبل و بعد از عمل جراحی
- ترومای سخت
- شوک
- سوختگی
- سوء تغذیه
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز نوع و حجم نمونه
(Biuret)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در :
- اختلال در سنتز (اختلال در عملکرد کبد، کمبود آنتی بادی)
- سوء تغذیه
- بدی جذب
- سندرم هدر رفتن پروتئین
- اسهال های مزمن
- آسیت
- اکسودای پلور
- همودیالیز
- درمان از طریق انفوزیون
- بارداری
- تشنگی مفرط
- خونریزی
افزایش در:
- پلاسموسیتوم
- M.Waldenström
- بیماری های التهابی مزمن
- سیروز کبد
- کم شدن آب بدن
تفسير
462Protein, urine ( 12 and 24 h. ) Protein, urine ( 12 and 24 h. ) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند بیماریهای کلیه که با پروتئین اوری همراه هستند.
- کنترل نتیجه مثبت پروتئین در ادرار توسط نوار
کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار24 ساعته یا 12 ساعته نوع و حجم نمونه
Turbidimetryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- بیماریهای حاد و مزمن کلیه
- پاراپروتئینمی
- میوگلوبین اوری
- عفونت مجاری ادرار
تفسير
463Prothrombin ( G20210A ) ( DNA )
Prothrombin ( G20210A ) ( DNA )
Prothrombin-Gen-Mutation
Thrombophilie
نام تست
انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در 2 - 8°c. نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشدآماده سازی بيمار
تشخیص موتاسیون G20210A در ژن F2 بر رروی کروموزوم ‎ 11p11-q12 در موارد:
- شرح حال مشکوک بیمار
- ترومبوزهای مکرر
- درمان با هورمون
- بالا بودن فعالیت factor II
- سقط جنین مکرر
پروترومبین یا فاکتور II خونی یک پروتئین انعقادی است جهش G20210A در ناحیه 3´ ژن پروترومبین باعث بالا رفتن میزان این پروتئین در خون شده که با خطر بروز ترومبوز ارتباط دارد. بررسی جهش G20210A در تخمین ریسک ترومبوز، شناسایی ریسک مشکلات زایمانی، و بررسی ریسک ابتلا به ترومبوفیلیا کاربرد دارد.
کاربرد بالينی
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
شیوع موتاسیون پروترومبین حدود 2% ، در بیماران مبتلا به ترومبوز حدود 5 تا 7% و در برخی مراجع حتی تا 20 % گزارش شده است. در حالی که موتاسیون هتروزایگوت به تنهائی ریسک ترومبوآمبولی را به سه برابر افزایش می دهد ، وجود همزمان factor V-mutation (Leiden) سبب بالا رفتن ریسک تا چندین برابر می گردد. موتاسیون هوموزیگوت پروترومبین ممکن است سبب سقط مکرر جنین شود .
مثبت بودن این تست نشانه وجود جهش Prothrombin ( G 20210 A ) می باشد و گزارش مثبت آن به دو صورت Heterozygote ( وجود یک الل جهش یافته) و یا Homozygote ( وجود دو الل جهش یافته) می باشد.
تفسير
464PSA ( Free ) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بهبود تشخیص افتراقی کارسینوم پروستات و هیرپلازی خوش خیم پروستاتکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- اندازه گیری (Free )PSA به تنهائی کیفیت تشخیص را افزایش نمی دهد بلکه نسبت (Free )PSA به (Total)PSA ( یا F/T-PSA ) دقت تفکیک بین هیپرپلازی خوش خیم را از کارسینوم امکان پذیر می سازد .
- باید توجه داشت که F/T-PSA در مواردیکه سطح T-PSA بسیار پائین و یا بسیار بالا است ، تفسیر آزمایش را دوچار اشکال می کند.
- بهبود حساسیت و ویزه گی تشخیص در مواردی قابل انتظار است که در رابطه با کاهش سطح F-PSA ، سطح T-PSA بین 2.5 تا 20 میکروگرم در لیتر باشد .
تفسير
465PSA(Total)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند کارسینوم پروستاتکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- کارسینوم پروستات
- هیپرتروفی خوش خیم پروستات
- التهاب پروستات ( prostatitis)
- پس از لمس پروستات ، بیوپسی و اولتراسوند
جهت تشخیص افتراقی بین کارسینوم و هیپرتروفی پروستات می توان از نسبت F-PSA به T-PSA استفاده کرد .
تفسير
466PT( Prothrombin Time )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- موارد مشکوک به اختلالات انعقادی ( FII,VII,X,FV) فیبرینوزن و دیس فیبرینوژنمی
- درمان با آنتاگونیست های ویتامین K
- بیماریهای کبد و کمبود ویتامین K
- قبل از عمل جراحی و غربلگری اختلالات انعقادی
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر پلاسمای سیتراته در لوله استاندارد سیترات سدیم نوع و حجم نمونه
Coagulationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
PT اندازه ای است برای فاکتورهای extrincic coagulation system .
در صورتی که تعداد پلاکت ها، bleeding time و thrombin time نرمال باشند، طولانی شدن PT احتمال کاهش فاکتورهای وابسته به ویتامین K یعنی II, VII.X و V را مطرح می سازد.
تفسير
467PTH ( 1 - 84 )Parathyroid hormone-PTH,bio intact= whole PTH
نام تست
بعلت تغییرات شبانه روزی باید نمونه گیری در هنگام صبح و پس از 12 ساعت ناشتائی صورت گیردآماده سازی بيمار
- اوستئوپاتی
- اختلالات متابولیسم کلسیم
- موارد مشکوک به هیپو/هیپرپاراتیروئیدیسم
- نارسائی کلیه
- سنگ کلیه و مجرای ادرار
- بدی جذب
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- هیپر پاراتیروئیدیسم
- پسودو پاراتیروئیدیسم
- سندرم بدی جذب
کاهش در:
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- ویتامین D بیش از حد لزوم ( overdose)
- پرکاری تیروئید
- هیپرکالسمی ناشی از تومور
- سارکوئیدوز
تفسير
468PTH ( intact )
Intact parathyroid hormone(iPTH)نام تست
ب علت تغییرات شبانه روزی باید نمونه گیری در هنگام صبح و پس از 12 ساعت ناشتائی صورت گیردآماده سازی بيمار
اوستئوپاتی
- اختلالات متابولیسم کلسیم
- موارد مشکوک به هیپو/هیپرپاراتیروئیدیسم
- نارسائی کلیه
- سنگ کلیه و مجرای ادرار
- بدی جدب
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- هیپر پاراتیروئیدیسم
- پسودو پاراتیروئیدیسم
- سندرم بدی جذب
کاهش در:
- هیپوپاراتیروئیدیسم
- ویتامین D بیش از حد لزوم ( overdose)
- پرکاری تیروئید
- هیپرکالسمی ناشی از تومور
سارکوئیدوز
تفسير
469R.P.R
R.P.R( Rapid plasma reagin test )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- غربالگری سفلیس
- غربلگری زنان حامله در رابطه با سفلیس
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
(SlideAgglutination)Flocculationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- نتایج منفی کاذب ممکن است که در مرحله اولیه و یا مرحله دیر هنگام سفلیس مشاهده شود. در موارد مشکوک باید از تستهای اختصاصی استفاده کرد.
- در موارد مثبت لازمست که نتیجه تست توسط تستهای اختصاصی نظیر FTA - ABS مورد تایید قرار گیرد.
- نتیجه مثبت کاذب ممکن است که در رابطه با برخی بیماریها نظیر بیماری سل، SLE و غیره مشاهده شود .
تفسير
470Reducing substance,
urine and stool ( Random )
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- عدم تحمل لاکتوز (مدفوع)
- اختلالات متابولیکی (ادرار)
کاربرد بالينی
ادرار 5 میلی لیتر مدفوع 2 گرم ، ادرار تازه رندوم یا مدفوع تازه نوع و حجم نمونه
Alkaline Reductionمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
نمونه مدفوع و ادرار باید بطور تازه مورد آزمایش قرار گیرند. در غیر این صورت امکان نتایج منفی کاذب وجود دارد .تفسير
471Reducing Substance,Urine and stool
Reducing Substance,Urine and stoolنام تست
نمونه مدفوع وادرار باید بطور تازه مورد آزمایش قرار گیرند، در غیر این صورت امکان نتایج منفی کاذب وجود دارد.آماده سازی بيمار
- عدم تحمل لاکتوز (مدفوع)
- اختلالات متابولیکی(ادرار)
کاربرد بالينی
ادرار 5 میلی لیتر مدفوع2.0 g ادرار تازه رندوم یا مدفوع تازه نوع و حجم نمونه
Alkaline Reductionمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
472Reninنام تست
- نمونه گیری قبل از ظهر ، 2 ساعت پس از برخاستن از خواب و در حالت نشسته و 5 تا 15 دقیقه آرامش، انجام شود و یا بر اساس دستور پزشک.
- در صورت امکان و با موافقت پزشک معالج لازمست که داروهای Spironollacton,Eplerenon , و داروهای حاوی Drospirenon، Triamteren و Amilorid چهار هفته قبل از آزمایش قطع شوند
- در موارد مشکوک به هیپرآلدوسترونیسم لازمست که نسبت آلدوسترون به رنین ( Aldosteron –Renin-Ratio=ARR) انجام شود.
آماده سازی بيمار
- تشخیص هیپر/هیپو آلدوسترونیسم
- موارد مشکو به تولید ectopin Renin production
- بررسی پرفشاری خون
کاربرد بالينی
4.5 میلی لیترخون کامل با EDTA نوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش رنین در:
- هیپرآلدوسترونیسم ثانویه
- هیپوآلدوسترونیسم اولیه
- کمبود Hydroxylase-21
- تومورهای تولید کننده رنین
- پرفشاری renovaschlar
- پرفشاری بدخیم
کاهش رنین در:
- هیپرآلدوسترونیسم اولیه
تفسير
473Reticulocyte countنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص افتراقی آنمی های hypo-normo- hyper regenerative
- بررسی فعالیت مغز استخوان در آنمی های نورموسیتر
- کنترل درمان
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون EDTA نوع و حجم نمونه
Vital stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- رتیکولوسیتوز در آنمی های همولیتیک
- هیپراسپلنیسم
- درمان با اریتروپو یتین
- رتیکولوسیتوپنی در آنمی آپلاستیک
- آنمی های هیپورژنراتیو
تفسير
474RF ( Rheumatoid Factor )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص وکنترل روند بیماری های روماتیسمی نظیر آرتریت روماتوئید، بیماریهای کلاژن و کرایو گلوبولینمیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetric assayمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
مثبت در :
- در حدود 20 درصد از افراد سالم ساخورده
- آرتریت روماتوئید 70 تا 90 درصد
- لوپوس اریتماتو 10 تا 35 درصد
- سندرم شوگرن 70 تا 95 در صد
- 50 MCTD تا 60 در صد
- بیماریهای مزمن کبد تا 70 درصد
تفسير
475RH Factorنام تست
برای تعیین گروه خون و فاکتور RH به یک لوله خون جداگانه مورد نیاز است که با نام ، نام خانواده گی و تاریخ تولد مشخص شده باشد.آماده سازی بيمار
آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی
- آماده سازی بیمار قبل از انتقال خون
- آماده سازی بیمار قبل از ترانسپلانتاسیون
- در رابطه با بارداری
کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون لختهنوع و حجم نمونه
Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمايش مراجعه شودتفسير
476ROMA Index
Risk of ovarian Malignancy
Algorithm CA 125 / HE4
نام تست
محاسبه ROMA Index تنها زمانی قابل اعتماد است که هر دو پارامتر یعنی CA 125 و HE4 از یک نمونه خون و یک تولید کننده از دو تست مذبور ، انجام شوند.آماده سازی بيمار
- تعیین ریسک بدخیمی تخمدانهاکاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
محاسبهمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- از ROMA جهت تخمین ریسک کارسینوم اپیتلیال تخمدان در زنانی که بعلت توده ادنکس مورد عمل جراحی قرار می گیرند ، استفاده می شود.
- ترکیب HE4 (Human Epididymis protein 4 ) و CA 125 می تواند پیش آگهی دقیق تری را نسبت به هر یک از مارکرها به تنهائی ارائه دهد.
تفسير
477SalmonellaDirect Smear+ Culture:متد
478Scalp scraping for Fungi متد:Direct Smear+ Culture
479Schistosomiasis Bilharziasis
Schistosoma haematobium
نام تست
- نمونه ادرار باید بین ساعت 10 صبح الی 2 بعد از ظهر گرفته شود
- بیمار باید از 2 ساعت قبل در حال ورزش سبک یا پیاده روی بوده باشد.
آماده سازی بيمار
- تشخیص بیماری پارازیتی سیستم دفع ادرارکاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار نوع و حجم نمونه
میکروسکپی ادرار و تشخیص تخم کرممتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
480Semen analysisSemen analysis, Spermogramنام تست
- جمع آوری یکبار انزال اسپرم پس از حداقل 2 و حداکثر 7 روز عدم انزال. قبل از انزال مثانه تخلیه گردد. آماده سازی بيمار
ناباروریکاربرد بالينی
2-6 میلی لیتر اسپرم نوع و حجم نمونه
(Computer assistant sperm Analysis)C.A.S.Aمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
اسپرم از نظر مورفولوژی، حرکت و شمارش آنالیز می شود.
به جواب آزمایش مراجعه شود
تفسير
481Semen Fructose نام تست
- عدم تماس جنسی ( عدم انزال) حد اقل تا 4 روز قبل از آزمایشآماده سازی بيمار
- بررسی اختلالات باروریکاربرد بالينی
1 میلی لیتر Semen نوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- Prostatovesiculitis
کاهش در:
- انسداد ejaculatory ducts
- اختلالات مادر زادی ejaculatory ducts
- اختلالات مادر زادی seminal vesicle
- اختلالات مادر زادی vas afferens
تفسير
482Serum Protein Electrophoresisنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند بیماری در:
- مونوکلونال گاموپاتی
- واکنشهای التهابی مزمن وحاد
- تومورهای بدخیم
- بیماریهای کبدی
- هدر رفتن پروتئین(سندرم نفروتیک)
- کمبود آنتی بادی
- سوء تغذیه (کمبود مواد پروتئینی)
- غیر طبیعی بودم میزان پروتئن در سرم
- غیر طبیعی بودن سرعت رسوب گلبولی
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Micro capillary electrophoresisمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- الگوی الکتروفورز در رابطه با بیماریها مختلف متفاوت است
- تشخیص گاموپاتی مونوکلونال در فراکسیون گاما. در صورت غیر طبیعی بودن آن انجام ایمنوتایپینگ در سرم و اندازه گیری کمی IgG,IgA,IgM در سرم لازم است .
تفسير
483Serum protein immunotyping Serum protein immunotyping (Monoclonal immunoglobulins & free light chains )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند گاموپاتی های مونوکلونال (مولتیپل میلوما/ MM )
- Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)
- لنفوما ( M.Waldensröm)
- بیماری زنجیره های سبک
- بیماری زنجیره های سنگین
- بیماریهای اتو ایمون
کاربرد بالينی
2 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Micro capillary electrophoresisمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
شیوع پلاسموسیتوما ( MM ) :
- IgG حدود 60% از MM
- IgA حدود 10 تا 20% از MM
- زنجیره های سبک : حدود 10 تا 20% از MM
- IgD : حدود 5/0 % از MM
- IgE : حدود 1/0 % از MM
تشخیص MGUS ، باتوجه به اینکه حدود 20% از آن به MM می انجامند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
تفسير
484SGOT(AST)SGOT( serum glutamic oxaloacetic transaminase )
AST( aspartate aminotransferase
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص، تشخیص افتراقی و کنترل روند بیماری در:
- بیماری های کبدی و صفراوی
- انفارکتوس میوکارد
- اسیب ماهیچه اسکلت
- بعنوان بخشی از تست های چک آپ
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز نوع و حجم نمونه
( IFCC)Enzymatic متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
SGOT در بسیاری از بافت های بدن نظیر کبد، ماهیچه قلب ، ماهیچه اسکلت، کلیه، مغز، پانکرآس، ریه، لکوسیت ها و گلبولهای قرمز وجود دارد. کبد و ماهیچه اسکلت بیشترین مقدار از این آنزیم را دارا هستند. افزایش همزمان SGOT و SGPT همواره نکروز سلولهای کبدی را مطرح می سازد بعلاوه از SGOT هنوز هم جهت تشخیص و کنترل روند انفارکتوس میوکارد استفاده می شود.تفسير
485SGPT (ALT)SGPT (serum glutamate-pyruvate transaminase)
ALT (alanine transaminase)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص، تشخیص افتراقی و کنترل روند بیماری در:
- بیماری های کبدی و صفراوی
- بعنوان بخشی از تست های چک آپ
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
( IFCC)Enzymatic متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ALT در کبد تنها در سیتوزول هپاتوسیتها وجود دارد و افزایش آن بمعنی آسیب پلاسما مامبران و لزا خروج آنزیم است . میزان افزایش آنزیم وا بسته به تعداد سلولهای آسیب دیده است. بنابراین بعنوان مثال افزایش 50< برابر حد اکثر ارزش رفرانس در موارد هپاتیت ویروسی حاد مشاهده می شود.
جهت غربلگری بیماری های کبدی- صفراوی انجام تست های ALT، GGT و cholinesterase لازم است.
تفسير
486SHBG( Sex Hormone Binding Globulin )SHBGنام تست
نداردآماده سازی بيمار
کاهش و یا افزایش غلظت تستوسترون.کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
افزایش در مردان:
- هیپوگنادیسم
- ژنیکوماستی
-سیروز کبد
-هیپرتیروئیدی
-تحت درمان با داروهای ضد صرع
افزایش در زنان:
- تحت درمان با داروهای هورمونی ضد حاملگی
- هیپرتیروئیدی
- سیروز کبد
- حاملگی
- تحت درمان با داروهای ضد صرع
کاهش در:
- هیپوتیروئیدی
- چاقی مفرط
-هیپرکرتیزولیسم
-هیپرپرولاکتینمی
-آکنه
- تحت درمان با Ketoconazol
تفسير
-
487ShigellaDirect Smear+ Culture:متد
488Sickel Cell, PreparationSickel Cell, Preparationنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص هموگلوبین Sکاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون EDTA نوع و حجم نمونه
Sodiummetabisulfiteمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
اضافه کردن متابیسولفیت ایجاد گلبولهای قرمز داسی شکل را تسریع میکند. جهت تعیین ژنوتیپ انجام هموگلوبین الکتروفورز لازم استتفسير
489Skin scraping for Fungi

متد:Direct Smear+ Culture
490Sodium (Na), serum Sodium , serum
Na(Natrium)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند اختلالات الکترولیت ها و یا اختلالات اسید-باز
- پلی اوری و تشنگی مفرط
- بیماریهای کلیه
- پرفشاری خون
- هیپر/هیپوآلدوسترونیسم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ISE Indirectمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
هیپرناترمی در:
- هیپرناترمی درکمبود ADH ( central diabetes insipidus)
- Renal diabetes insipidus
- هیپوکالمی
- هیپرکالسمی
- نارسائی کلیه
- دیئورز اسمزی
- ناکافی بودن ورود آب به بدن
- مسمومیت آب دریا
- هیپرآلدوسترونیسم اولیه
هیپوناترمی در:
- نارسائی کلیه
- سیروز کبدی
- انفارکتوس حاد میوکارد
- افزایش ترشح ADH
- کارسینومها
- هیپوتیروئیدیسم
- اسهال واستفراغ
- سوختگی ها
- بیماری آدیسون
- دیئورتیک ها
- داروهای ملین
- هیپرلیپوپروتئینمی
- پاراپروتئینمی
تفسير
491Sodium, urine
(Random and 24 h. )
Sodium, urine ( Random and 24 h. )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کنترل درمان با دیئورتیک ها
- بررسی هیپو/هیپر ناترمی( هیپر/هیپوآلدوسترونیسم)کنترل درمان با دیئورتیک ها
- بررسی هیپو/هیپر ناترمی( هیپر/هیپوآلدوسترونیسم)
- نارسائی کلیه
کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته ، 1 میلی لیتر ادرار تازه رندوم نوع و حجم نمونه
(Ion -selective electrode )ISEمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش دفع سدیم در :
- نارسائی غده فوق کلیوی(هیپوآلدوسترونیسم)
- اسیدوز توبولی کلیه
کاهش دفع سدیم در:
- پرکاری غده فوق کلیوی (بیماری کوشینگ، هیپرآلدوسترونیسم)
- کاهش فیلتراسیون گلومرولی
- هدر رفتن سدیم از طریق روده
تفسير
492Specific GravityTest strip or Refractometerمتد
493Specific Gravity, urine
( Random and 24 h.)
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- وابسته به غلظت الکترولیتها، گلوکز، فسفات، کربنات است. در افراد سالم با اوسمولالیته قابل مقایسه می باشد. کاربرد بالينی
1.0 میلی لیتر ادرار24 ساعته نوع و حجم نمونه
Refractometeryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
494Spermمتد:Direct Smear+ Culture
495sperm antibodysperm antibody, serum and / or cervical mucusنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- ناباروریکاربرد بالينی
- یک میلی لیتر اسپرم
- دو میلی لیتر خون لخته شده
نوع و حجم نمونه
Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- اتوآنتی بادی بر علیه اسپرم در حدود 1 از 10 موارد ناباروری قابل تشخیص است.
- عدم تشخیص آنتی بادی در سرم وجود آن در ترشحات بدن را نفی نمی کند. بنابراین باید در صورت لزوم تست را بااستفاده از cervical mucus تکرار کرد ( PCT) .
تفسير
496Sperm for GCمتد:Direct Smear+ Culture
497Sperm for mycoplasma متد:Culture
498Sperm for ureaplasma متد:Culture
499Spermogram testنام تست
- از آخرین خروج لسپرم (منی) بیمار نباید کمتر از 3 یا بیشتر از 7 روز گذشته باشد.
- بهتر است نمونه در آزمایشگاه و به روش استمناء گرفته شود.
- اگر بیمار ترجیح میدهد در خانه نمونه گیری کند ، رساندن سریع نمونه (تا 20 دقیقه) و در دمای 37 نمونه (نگه داری نمونه در زیر بغل) به آزمایشگاه الزامی است.
آماده سازی بيمار
- بررسی ناباروریکاربرد بالينی
2-6 میلی لیتر اسپرم نوع و حجم نمونه
C.A.S.Aمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
500Sputumمتد:Direct Smear+ Culture
501Sputum for Fungi

متد:Direct Smear+ Culture
502Stone Analysisنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص ترکیب سنگ :
- کلسیم، فسفات،سیستئین، آمونیوم، کربنات،منیزیم، اسید اوریک،اگزالات
کاربرد بالينی
حداقل به ابعاد
1 x 1 x 1 میلیمترنمونه سنگ
نوع و حجم نمونه
Qualitativeمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- آزمایش سنگ تکمیل کننده بررسیهای مربوط به اختلالات متابولیکی که به تولید سنگ منتهی می شوند، محسوب می گردد. بعبارت دیگر باید از طریق آزمایشهای ادرار و سرم ، فاکتور های ریسک تولید سنگ را شناسائی و بمنظور جلوگیری از ایجاد سنگ ، مورد درمان قرار داد .تفسير
503Stoolمتد:Culture
504Stool Cult. for Vib. Choleraeمتد: (wet mount)
Direct Smear+ Culture
505Stool EosinophilsStool Eosinophilsنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص موارد:
- (EGE)Eosinophilic gastroenteritis
- Eosinophilic colitis
کاربرد بالينی
5 گرم مدفوع نوع و حجم نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
به جواب آزمايش مراجعه شودتفسير
506Stool fat, Randomنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- سندرم سوء جذب و هضم (malabsorption,maldigestion)
- اختلالات عمل پانکرآس (بخش برون ریز)
کاربرد بالينی
5 گرم مدفوع نوع و حجم نمونه
Sudan 3 stainمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
بالا بودن میزان چربی در مدفوع در:
- سوء جذب سوء جذب و هضم (مثلا در پانکرآتیت مزمن)
تفسير
507 Stool for Fungi

متد:Direct Smear+ Culture
508Stool Neutrophilsنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص علت اسهالکاربرد بالينی
5 گرم مدفوع نوع و حجم نمونه
Wright stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
عفونت های ویروسی و انگلی معمولا سبب ظهور نوتروفیل ها در مدفوع نمی شوند. هرچه تعداد نوتروفیل ها بیشتر باشد بهمان نسبت امکان وجود یک invasive pathogen بالاتر است.
نوتروفیلی شدید در مدفوع در موارد زیر مشاهده می شود:
- Chronic ulcerative colitis
- Bacillary dysentery
- Localized abcesses, fistulas of the sigmoid rectum or anus.
- Shigellosis
- Salmonellosis
- Yersinia infection
- Invasive Escherichia coli diarrhea
- Campylobacter infection
عدم وجود لکوسیت در مدفوع در موارد زیر مشاهده می شود:
- Cholera
- Nonspecific diarrhea(eg. Drug or food induced)
- Viral diarrhea
- Toxigenic bacteria(eg. Staphylococcus,Clostridium)
- Parasites(eg. Giardia,Entamoeba
تفسير
509Streptococcus agalactiaمتد: Direct Smear+ Culture
510Streptococcus pneumoniaمتد: Direct Smear+ Culture
511Streptococcus pyogenesمتد: Direct Smear+ Culture
512(Culture)Suprapubic Urineمتد:Urine Analysis+ Culture
(UA + UC)
513(Culture)Surgery Siteمتد:Direct Smear+ Culture
514(Culture)Synovial Fluidمتد:Direct Smear+ Culture
515Sugar,urine( Random and 24 h.)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند دیابت
- آسیب سمی کلیه
- گلوکز اوری حاملگی
کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار24 ساعته نوع و حجم نمونه
(Hexokinase)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
درافزایش در :
- دیابت
- اختلالات جذب مجدد گلوکز
- بارداری
- آسیب سمی کلیه
تفسير
516Sulfhemoglubinنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- سولف هموگلوبینمی معمولا توسط داروها القاء میشود (sulphonamides, sulphasalazine) . سیانوز و رنگ سبز خون
- در رابطه با شغل های خاص (phenazopyridine )
کاربرد بالينی
1.0 میلی لیتر هپارینه یا EDTA نوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در صورت قطع دارو و turnover خون ، وضعیت به حالت طبیعی باز می گردد، اگرچه ممکن است که در موارد خاص و شدید انتقال خون واجب باشد.تفسير
517T3 ( Free and total) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص موارد T 3 – تیروتوکسیکوز با غلظت های نرمال T4 و FT4
- ندیکاتور شدت توکسیکوز در هیپرتیروئیدیسم
- شناسائی بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدیسم ساب کلینیکال با ساپرشن TSH و مقادیر نرمال FT3 و FT4 . این بیماران تحت ریسک هپیر تیروئیدیسم قرار دارند.
- بررسی شدت هیپوتیروئیدیسم اولیه
- بررسی پیش آگهی درمان Grave’s disease . بالا بودن غلظت T3 در بدو درمان، نشانگر میزان بالای عود بیماری محسوب می شود.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در سرم تنها 0.2 تا 0.3 در صد از T3 بصورت آزاد و فعال (یا FT3) 99.8 % بصورت ترکیب با پروتئین یافت می شود . توان ترشح غده تیروئید را می توان با اطمینان زیاد توسط T3 ( و هچنین FT3 ) مورد بررسی قرار داد .
افزایش در :
- هیپرتیروئیدیسم
- در 5 تا 10 در صد از پرکاری های تیروئید تنها T3 افزایش نشان میدهد.
- درمان با داروهای حامل T3
- نشانی از برگشت پرکاری
- افزایش T3 در افراد تحت درمان با Amiodaron ، یک هیپرتیروئیدیسم القائی را مطرح می سازد.
- در تومورهای هیپوفیز تولید کننده TSH
کاهش در:
- هیپوتیروئیدیسم
- درمان طویل المدت آنتی تیروئید
- بیماریهای مزمن
تفسير
518T3 - Uptake T3 - Uptake نام تست
نداردآماده سازی بيمار
T3-uptake بطور غیر مستقیم ،کمیت پروتئین های جذب کننده تیروکسین (thyroid binding prealbumin, albumin,TBG) را مورد بررسی قرار میدهدکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- هورمونهای آنابول و گلکوکورتیکوئیدها
- سندرم نفروتیک
- کمبود ژنتیکی TBG
کاهش در:
- دوران حاملگی
- در شروع هپاتیت حاد
- افزایش ژنتیکی TGB
تفسير
519T4 ( Free and total) T4 ( Free and total) نام تست
نداردآماده سازی بيمار
در موارد مغایرت نتایج تستهای FT4 و TSH
تست تکمیل کننده در هیپو و هیپرتیروئیدیسم اولیه
احتمال هیپوتیروئیدیسم ثانويه
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- هیپرتیروئیدیسم
- Graves’disease
- احتمالا در مرحله نخست تیرئیدیت هاشیموتو
- احتمالا در رابطه با iodine premedication از جمله داروهای حاوی ید و یا contrast media
کاهش در:
- هیپوتیروئیدیسم اولیه (thyrogenic)
- تحت درمان thyrostatic therapy
- مادرزادی
- کمبود شدید ید
- هیپوتیروئیدیسم ثانویه ( pituitary)
تفسير
520Tacrolimusنام تست
نداردآماده سازی بيمار
کنترل درمان ایمونوساپرشن پس از پیوند اعضاءکاربرد بالينی
2.0 میلی لیتر خون تام EDTA نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تاکرولیموس بیان ( expretion ) ژنهای مربوط به IL- 2 , IL- 3 و IL - 2 - R را مهار و بنابراین از فعال شدن سلولهای T ، پرولیفراسیون سلولهای B وابسته به T - Helper cells و تحریک specific T-Helper cells جلوگیری میکند .تفسير
521Tb-Interferon-Test
Interferon-gamma-release-assay
(IGRA),(Quantiferon)

نام تست
نداردآماده سازی بيمار
1.موارد مشکوک به توبرکولوز فعال و یا پنهان 2. آزمایش و بررسی افراد در تماس با بیماران مبتلا به سل 3. غربالگری افراد تحت ریسک 4 . غربالگری کارکنان مرکز بهداشت و درمان
5. تشخیص موارد مشکوک به توبرکولوز پنهان قبل از درمان سرکوبگر ایمنی
کاربرد بالينی
حجم 1×3 میلی لیتر خون کامل در 3 لوله مخصوص نوع و حجم نمونه
اندازه گیری آزادسازی γ-Interferon از سلولهای Tuberculosis specific T-Cells پس از تحریکمتد
به جواب آزمایش مراجعه شودارزشهای طبيعی
جواب مثبت به منزله تشخیص عفونت توبرکولوز است، ولیکن تشخیص عفونت فعال از پنهان ممکن نیست. واکسیناسیون BCG در گذشته نتیجه تست را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ویژگی تست حدود 98 درصد و حساسیت آن 90 درصد است. ( در مقایسه حساسیت تست توبرکولین حدود 70 درصد می باشد)تفسير
522Testosterone (Free) نام تست
بعلت تغییرات شبانه روزی قابل توجه، نمونه گیری هنگام صبح و حدود ساعت 8 انجام شود.آماده سازی بيمار
در مردان:
- هیپوگنادیسم
- بیضه پنهان ( Cryptorchidism)
- اختلال در قابلیت نعوظ ( erectile dysfunction)
- تومورهای بیضه
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تنها حدود تنها حدود 2.5% از تستوسترون بصورت آزاد (بدون ترکیب با SHBG ) وجود دارد. در صورت احتمال تغییر تعادل بین SHBG و تستوسترون ( مثلا در پرکاری تیروئید و درمان با داروهای ضد صرع) اندازه گیری تستوسترون آزاد می تواند راه گشا باشد.تفسير
523Testosterone (total)نام تست
بعلت تغییرات شبانه روزی قابل توجه، نمونه گیری هنگام صبح و حدود ساعت 8 انجام شود.آماده سازی بيمار
در مردان:
- هیپوگنادیسم
- بیضه پنهان ( Cryptorchidism)
- اختلال در قابلیت نعوظ (erectile dysfunction)
- تومورهای بیضه
- کنترل درمان
در زنان:
- تومورهای تخمدان
- ویریلیسم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در مردان:
- سندرم آدرنوژنیتال
- تومورهای تولید کننده آندروژن
- درمان با هورمون
افزایش در زنان:
- سندرم آدرنوژنیتال
- بلوغ زود رس ( pubertas praecox )
- تومورهای تولید کننده آندروژن
- ویریلیسم
کاهش در مردان:
- هیپوگنادیسم
- تحت درمان با داروهای آنابول
- سیروز کبدی
- اعتیاد به مواد مخدر
- Anorexia
کاهش در زنان:
- نارسائی غدد جنسی
- داروهای ضدآندروژن
- داروهای ضد حاملگی
- درمان با استروژن
- M. Addison
- سیروز کبدی
- اعتیاد به مواد مخدر
- Anorexia
تفسير
524Three glasstests
(UA/UC )VB1,VB2,VB3,
(first + middle + last portion)
متد:Wet mount+ Culture
525Throat Swabمتد:Direct Smear+ Culture
526Thymidine Kinaseنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- دیده بانی تومورهای با سرعت تکثر بالا (high proliferation rate) بخصوص در بیماریهای هماتوانکولوژی ( لوسمی ، لنفوم )کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
CLIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- کنترل روند تومورهای با سرعت تکثر بالا. باید توجه داشت که بیماری های خوش خیم دارای سرعت تکثیر بالا نظیر عفونت های ویروسی از گروه هرپس نظیر عفونت های EBV و CMV می توانند سبب افزایش فعالیت تیمیدین کیناز شوند.تفسير
527ThyroglobulinTG
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- کنترل روند کارسینوم تیروئید ( differentiated thyroid cancer )
- تیروئیدیت ( destructing thyroiditis)
- تیروتوکسیکوز
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- TG>3ng/ml در موارد تحت درمان suppression therapy مشکوک به عود بیماری است.
افزایش در:
- Euythyreosis struma
- Struma nodosa
- M.Basedow
- آدنوم اتونوم
- تیروئیدیت (destructing thyroiditis)
کاهش در:
- Athyreosis
- thyrotoxicosis factitia
تفسير
528TIBCTotal Iron Binding Capacity
نام تست
نمونه گیری پس از 8 ساعت ناشتائی گرفته می شود. استفاده از برخی دارو ها نظیر ACTH, Chloramphenicol, Fluorides و داروهای ضد حاملگی می توانند نتیجه تست را دوچار اشکال کنند. در صورت موافقت پزشک معالج لازمست که قبلا این گونه داروها حذف شوند .آماده سازی بيمار
- علائم کمبود آهن و کم خونیکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- کم خونی های ناشی از کمبود آهن
- بارداری
کاهش در :
- آنمی های همولیتیک
- هیپوپروتئینمی
- التهاب ( Inflammation )
- بیماریهای کبد (سیروز)
- سوء تغذیه
- کمبود ویتامین B12
- آنمی داسی شکل
تفسير
529Tinea versicolor
Tinea versicolor( Malassezia fur fur )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- عفونت قارچی مزمن پوست مشکوک به Tinea versicolorکاربرد بالينی
بستگی به وسعت محل ضایعات 3-2 لام تهیه می شود. ضایعه هیپوپیگمانته یا هیپرپیگمانته نوع و حجم نمونه
Skin scraping Direct smearمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
530Tounge Swabمتد:Direct Smear+ Culture
531Tounge swab for Fungi
متد:Direct Smear+ Culture
532TPHA
(Treponema Pallidum Haemagglutination assay)
TPHA
Treponema Pallidum
نام تست
پنجره تشخیصی 14 تا 24 روز و در برخی موارد 10 تا 90 روز است.آماده سازی بيمار
- تشخیص عفونت سفلیسکاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Hemagglutination assayمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در صورت مثبت بودن تست باید تست تایید کننده یعنی
Treponema pallidum-Antikörper-Absorptions-(FTA-ABS-) Test انجام شود.
تفسير
533Tracheal washingمتد:Direct Smear+ Culture
534TransferrinTransferrinنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل درمان کمبود آهن ، بار اضافه آهن (Iron overload) کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Immunoturbidimetric methodمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
ترانسفرین يک anti acute phase protein است و بهتر است که جهت بهبود تفسیر آزمایش همواره بهمراه CRP انجام شود.
کاهش در :
- Acute phase reaction
- اختلال سنتز در کبد
- هدر رفتن پروتئین
افزایش در:
- کمبود آهن
- آسیب سلولهای کبد
- بارداری
تفسير
535Transferrin Saturationمتد:Calculation
536Trichomonas vaginalis/hominisDirect Smear:متد
537Triglycerideنام تست
نمونه گیری پس از 12 ساعت ناشتائیآماده سازی بيمار
- غربالگری ریسک آترواسکلروز
- تشخیص و کنترل روند اختلالات متابولیسم چربی ها
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
(GPO-PAP)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در :
- تری گلیسریدمی اولیه
افزایش ثانویه در:
- دیابت
- نارسائی مزمن کلیه
- سندرم کوشینگ
- گاموپاتی مونوکلونال
- SLE
- نقرس
- الکلیسم
- سوء تغذیه
- بارداری
- تحت درمان با تیازید، استروئیدها واستروژن
تفسير
538Troponin Iنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص و کنترل روند انفارکتوی حاد قلب
- کنترل اثر گذاری درمان ترومبولیز
- میوکاردیت
- پیش آگهی angina pectoris ناپایدار
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECL/ EIFAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Troponin I در 50% از موارد ازانفارکتوس حاد میوکارد ، ، پس از 3 تا 4 ساعت قابل تشخیص است . میزان تروپونین I طی چند ساعت پس از انفارکتوس به شدت افزایش پیدا میکند(حد اکثر آن پس از 12 ساعت) و طی5تا 9روز بتدریج کاهش مییابد. تجویز بیوتین بمقدار زیاد (دیالیز) و بیماریهای مزمن کلیه می توانند سبب تشخیص غیر اختصاصی تروپونین شوند.تفسير
539Troponin T نام تست
نداردآماده سازی بيمار
احتمال آسیب سلولهای میوکارد در :
- سندرم حاد عروق کرونر
- انفارکتوس میوکارد
- Angina pectoris
- میوکاردیت
- پس از عمل جراحی قلب
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
Troponin T در 50% از موارد ازانفارکتوس حاد میوکارد ، ، پس از 3 تا 4 ساعت قابل تشخیص است . میزان تروپونین T طی چند ساعت پس از انفارکتوس به شدت افزایش پیدا میکند(حد اکثر آن پس از 12 ساعت) و طی5تا 9روز بتدریج کاهش مییابد. تجویز بیوتین بمقدار زیاد (دیالیز) و بیماریهای مزمن کلیه می توانند سبب تشخیص غیر اختصاصی تروپونین شوند.تفسير
540Tryptic Activity of Feces نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص اختلالات پانکراس (پانکرآتیت مزمن)
- احتمال فیبروز کیستیک پانکراس در کودکان
کاربرد بالينی
2 گرم مدفوع تازه نوع و حجم نمونه
Semi Quantitativeمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
از این تست بعنوان غربالگری فیبروز کیستیک پانکرآس استفاده می شود. در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش بکار گیری تستهای تایید کننده دیگر الزامی است. تفسير
541Two glasstests
(first portion + middle portion)
متد:Wet mount+ Culture
542TSH Thyroid stimulating Hormoneنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تست غربالگری در تشخیص کم کاری و پرکاری تیروئید
- کنترل روند درمان اختلالات عملکرد تیروئید
- بررسی هیپوپرولاکتینمی
- بررسی هیپرکلسترینمی
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- هیپوتیروئیدیسم (بعلل مختلف)
کاهش در:
- Graves disease
- Toxic nodular goiter
- بالا بودن میزان ید در بدن ( iodine contrast/CT scan)
- مصرف برخی داروها نظیر کورتیکوئید ها/استروئیدها، دوپامین ، برخی داروهای شیمی درمانی ، مورفین و غیره....
تفسير
543UBC (UBC)Urinary Bladder Cancer نام تست
- از ادرار صبحگاهی استفاده نشود
- از نمونه های ادرار که جهت تشخیص عفونت گرفته شده اند استفاده نشود.
- از مواد نگهدارنده استفاده نشود
- نمونه مناسب mid-stream urine است.
آماده سازی بيمار
- تست کیفی آنالیز Cytokeratin 8 و Cytokeratin18 در نمونه ادرار جهت تشخیص وچک برگشت بیماری UBCکاربرد بالينی
Urine Random 1 ml
نوع و حجم نمونه
Rapid test, qualitativeمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
از تست UBC نمی توان بعنوان تست غربالگری سرطان استفاده کرد..
نتایج مثبت کاذب ممکن است در رابطه با عمل جراحی مجاری ادرار ، عفونت مجاری ادرار ، سنگ مجاری ادرار و طی دوران حاملگی مشاهده شود.
تفسير
544Umblicus Swabمتد:Direct Smear+ Culture
545Unstable Hgb, Qualitativeنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص آنمی همولیتیک ناشی از Unstable Hgb . این نوع هموگلوبین ها در داخل گلبولهای قرمز رسوب کرده که بعنوان Heinz bodies مشخص می شوند. تا بحال بیش از 200 نوع از Unstable Hgb شناخته شده اند که حدود 50% از آنها سبب بروز علائم بالینی می شوند شایعترین آنها Hb Köln است . کاربرد بالينی
3 میلی لیتر خون تام + EDTA نوع و حجم نمونه
Heat & Isopropanol testمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
546Urea clearance urine( 24 h. )متد:Calculation
547Urea, serumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص وکنترل روند نارسائی مزمن کلیه و در بیماران تحت درمان دیالیزکاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
( Ureas UV)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
میزان اوره در خون وابسته به میزان تولید آن و GFR است. در سنین بالا و مصرف زیاد مواد پروتئینی ممکن است که میزان اوره در خون افزایش پیدا نماید .تفسير
548Urea, urine (Random and 24 h.)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص و کنترل روند نارسائی کلیهکاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته و ادرار رندومنوع و حجم نمونه
(Ureas U.V)Photometry متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
میزان اوره دفع شده وابسته به جذب مجدد توبولی و GFR است.تفسير
549Ureaplasma urealyticumCulture:متد
550Urethral Dischargeمتد:Direct Smear+ Culture
551Urethral Discharge for candida
متد:Direct Smear+ Culture
552Urethral Discharge for GCمتد:Direct Smear+ Culture
553Urethral Discharge for Gardenerella
متد:Direct Smear+ Culture
554Urethral Discharge for Listeria


متد:Direct Smear+ Culture
555Urethral Discharge for mycoplasmaمتد:Culture
556Urethral Discharge for Ureaplasmaمتد:Culture
557Urinalysis (middle portion)متد:Wet mount
558Urinalysis +Urine culture
(middle portion)


متد:Wet mount+ Culture
559 ( AP )Urine after Prostatic massage
متد:UA/UC
560Urine after Prostatic massage
for candida ( AP)
متد:UA/UC
561(AP) Urine after Prostatic massage
for GC
متد:UA/UC
562Urine after Prostatic massage( AP )
for G.vaginalis
متد:UA/UC
563Urine after Prostatic massage(AP)
for mycoplasma
متد:Culture
564Urine after Prostatic massage(AP )
for ureaplasma
متد:Culture
565Uric Acid, serumنام تست
نداردآماده سازی بيمار
تست غربالگری متابولیسم ، تشخیص و کنترل روند بیماری نقرس .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
( Uricase)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش:
- افزایش تولید و یا کاهش دفع از طریق کلیه ها
- علل ژنتیکی
- بیماریهای myelo/lymphoproliferative
- پسوریازیس
- کمبود glucose -6-phosphatase
- نارسائی کلیه
- دیابت
- پرفشاری خون
- مسمومیت با سرب
- کم کاری تیروئید
- پرکاری پاراتیروئید
- سارکوئیدوز
- شیمی درمانی
افزایش ثانویه:
- تغذیه سرشار از پروتئین ( purin)
- الکلیسم
- کار سخت بدنی
تفسير
566Uric Acid,urine(Random and 24 h.)Uric Acid, urine ( Random and 24 h. )نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- آزمایش تکمیلی در موارد غیر طبیعی بودن اسید اوریک در سرم
- سنگ مجاری ادرار
کاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار24 ساعته و ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
(Uricase)Photometryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش دفع اسید اوریک در ادرار ریسک ایجاد سنگ کلیه را بالا می برد.تفسير
567Urine Analysisمتد:ميكروسكوپيTest strip+ wet mount
568Urine Bileمتد: Test strip و روش شيميايي
569Urine Culture
without UA
متد:Culture
570Urine for Mycoplasmaمتد: Culture
571Urine for Ureaplasmaمتد: Culture
572Urine Glucoseمتد: Test strip
573Urine Hemosiderinنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تست غربلگری در تشخیص آنمی همولیتیک مزمن یا آنمی همولیتیک حاد . گرانولهای هموزیدرین حدود 2 تا 5 روز پس از واقعه همولیز حاد ظاهر می شوند.کاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار تازه رندوم نوع و حجم نمونه
Stainingمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
در موارد مثبت لازمست که به موارد زیر توجه شود:
- اندازه گیری آهن
- ترانس فرین
- فریتین
- LDH
- رتیکولوست ها
تشخیص افتراقی : هموکروماتوز
تفسير
574Urine keton ( Aceton )متد:Test strip
575Urine Norepinephrine(Noradrenaline)
Catecholamine
نام تست
- داروها ، در صورت امکان و پس از تایید پزشک معالج ، قطع شوند
- از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز،پنیر، انواع بادام، شکلات،تخم مرغ اجتناب شود.
آماده سازی بيمار
- تومورهای سیستم sympatho-adrenal
- وروبلاستوم
- پرفشاری خون مقاوم به درمان
کاربرد بالينی
ادرار 24 ساعته نوع و حجم نمونه
EIAمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- فئوکروموسیتوم
تفسير
576Urine PHمتد: Test strip
577Urine prior to Prostatic massage( PP)متد: UA/UC
578Urine prior to Prostatic massage( PP)
for candida
متد: UA/UC
579Urine prior to Prostatic massage( PP)
for GC
متد:UA/UC
580Urine prior to Prostatic massage( PP)
for G.vaginalis
متد:UA/UC
581Urine prior to Prostatic massage( PP)
for mycoplasma
متد:Culture
582Urine prior to Prostatic massage( PP)
for ureaplasma
متد:Culture
583Urine Proteinمتد: cobas 6000+ روش اسپكتروفوتومتری +
(Sulfu Salicylic Acid) SSA
584Urine Protein Electrophoresis نام تست
نداردآماده سازی بيمار
تشخیص و تشخیص افتراقی پروتئین اوری های prerenel, renal و postrenalکاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
Micro capillaryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
585Urine protein immunotyping Monoclonal immunoglobulins&free light chainsنام تست
نداردآماده سازی بيمار
- Bence-Jones-Proteinuria
- احتمال پاراپروتئین اوری (گاموپاتی مونوکلونال/ پلاسموسیتوما)
- بررسی پروتئین اوری نامشخص
کاربرد بالينی
20 میلی لیتر ادرار 24 ساعتهنوع و حجم نمونه
Micro capillaryمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
586Urine schistosoma متد:(Sediment) wet mount
587Urine sugar chromatography (Glucose,Galactose,Lactose,Fructose,Sucrose)نام تست
ندارد
آماده سازی بيمار
تشخیص فروکتوز، گلوکز، گالاکتوز، ساکاروز، سوکروز و لاکتوز در ادرارکاربرد بالينی
10 میلی لیتر ادرار رندوم نوع و حجم نمونه
TLCمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
588Vaginal cuffمتد:Direct Smear+ Culture
589Vaginal cuff For Gardenerella متد:Direct Smear+ Culture
590Vaginal cuff for GC متد:Direct Smear+ Culture
591Vaginal cuff for Listeria متد:Direct Smear+ Culture
592Vaginal cuff for Mycoplasmaمتد:Culture
593Vaginal cuff for ureaplasmaمتد:Culture
594Vaginal Dischargeمتد:Direct Smear+ Culture
595Vaginal Discharge cuff for candida
متد:Direct Smear+ Culture
596Vaginal Discharge for candida( monilia )
متد:Direct Smear+ Culture
597Vaginal Discharge for Gardnerellaمتد:Direct Smear+ Culture
598Vaginal Discharge for GCمتد:Direct Smear+ Culture
599Vaginal Discharge for Mycoplasma متد:Culture
600Vaginal Discharge for Ureaplasma متد:Culture
601Vaginal for Listeriaمتد:Culture
602Vaginal PHمتد:Culture
603Valproic Acidنام تست
- اندازه گیری peak concentration : حدود 1تا 4 ( 8- )ساعت پس از صرف دارو
- اندازه گیری trough concentration : قبل از صرف دارو
آماده سازی بيمار
- طول نیمه عمر دفع Valproic Acid حدود 10تا 16 ساعت است.
- زمان لازم جهت رسیدن به steady state حدود 2 تا 4 ساعت است
- بیماریهای مزمن کبدی در متابولیسم دارو اثر گذارند.
- از این تست بمنظور سازگاری بیمار ( patient compliance ) استفاده می شود.
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Fluorescence polarizationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
604Vibirio choleraeمتد:Wet mount+ Direct smear culture

605Vincent anginaDirect smear:متد
606Vitamin ARetinolنام تست
نمونه گیری در حالت ناشتاآ ماده سازی بيمار
کمبود ویتامین A در رابطه بااختلالات هضم و جذب، بخصوص در موارد اختلالات سازگاری چشم با تاریکی، هیپرکراتوز، ریزش موی سر و یا آتروفی بافت مخاطی و بررسی علل هیپرکالسمیکاربرد بالینی
یک میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
HPLC متد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبيعی
افزایش در درمان آکنه توسط داروهای محتوی رتینول،
کاهش در اختلالات هضم و جذب روده، بیماری کرون و سلیاک و پانکرآتیت مزمن
تفسیر
607Vitamin B12Cobalamin
نام تست
قبل از اندازه گیری حد اقل به مدت چند هفته از ویتامین B12 استفاده نشده باشد.آماده سازی بيمار
احتمال کمبود ویتامین B12 در موارد :
- گاستریت مزمن آتروفیک
- پس از برداشتن معده و یا بخشی از معده
- علائم عصبی- روانی
- بیماریهای بخش ترمینال ایلئوم نظیر بیماری کرون، کولیتیس،عفونت ، سلیاک و بر داشتن بخشی از ایلئوم
کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
ECLمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
608Vitamin D به h 1.25(OH)2 Vit.Dو h h 25(OH)D Vit.D مراجعه شود
609Vitamin ETocopherolنام تست
نمونه گیری در حالت ناشتاآماده سازی بیمار
کمبود ویتامین E در رابطه با بیماریهای التهابی روده، اختلالات استرس اکسیدائیکاربرد بالینی
یک میلی لیتر سرمنوع و حجم نمونه
HPLCمتد
به جواب آزمایش مراجعه شود.ارزشهای طبیعی
کمبود ویتامین A در بیماریهای پانکرآس و اختلالات کبدی- صفراوی مشاهده می شود.تفسیر
610VLDLمتد:Calculation
611VMA
VMA, urine ( 24 h. )
Vanillyl mandelic Acid
نام تست
- در صورت امکان و با نظر پزشک معالج یک هفته قبل از آزمایش داروها قطع شوند.
- از24 ساعت قبل تا پایان زمان جمع آوری ادرار از خوردن موز، شکلات، مركبات، چای پررنگ وقهوه، آناناس، نوشابه گازدار،کیوی،گردو، بستني و شيريني که محتوي وانيل مي باشد واز سيگار کشيدن ، مصرف استامینوفن و فعالیت بدنی شدید خودداري نمائيد
آماده سازی بيمار
- تومورهای سیستم سمپاتو-آدرنال، نوروبلاستوم ، پرفشاری خون مقاوم به درمانکاربرد بالينی
5 میلی لیتر ادرار 24 ساعته نوع و حجم نمونه
Ion exchange Resinمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
افزایش در:
- فئوکروموسیتوما
- نوروبلاستوم
- پرفشاری خون
- هیپوگلیسمی
تفسير
612( External genitalia )Vulve

متد:Direct Smear+ Culture
613Vulve for candida( monilia)
متد:Direct Smear+ Culture
614Vulve for Gardnerellaمتد:Direct Smear+ Culture
615Vulve for GCمتد:Direct Smear+ Culture
616Vulve for Mycoplasmaمتد:Culture
617Vulve for Ureaplasmaمتد:Culture
618VZV ( DNA ), QualitativeVZV ( DNA ), Qualitative
Varizella-Zoster-Virus
نام تست
- دوره کمون بیماری حدود 8 تا 21 روز است .
- انتقال تا 24 ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در ‎ 2-8°c . نمونه فریز شده مورد قبول نمی باشد .در مورد نمونه های CSF ، تا 8 ساعت در دمای محیط، تا 72 ساعت در دمای ‎ 2-8°c
- در مورد نمونه خون، عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری
آماده سازی بيمار
- تشخیص VZV در رابطه با ضایعات پوستی ( راش) نامشخص و احتمال عفونت VZV
- ویروس مولد بیماری آبله مرغان- زونا (واریسلا زوستر) از خانواده هرپس ویروسها می باشد.
- عفونت اولیه با VZV می‏تواند در جنین ، افراد با نقص ایمنی، کودکانی که تحت درمان سرطان هستند، به دنبال پیوند عضو کشنده بوده و یا عوارضی از قبیل پنومونیت، میوکاردیت، کاردیومیوپاتی، میلیت، واسکولوپاتی و مننگوانسفالیت را بدنبال داشته باشد.
کاربرد بالينی
بنا به نیاز:
- یک میلی لیتر مایع نخاع
-3 میلی لیتر خون EDTA
- swab
نوع و حجم نمونه
Real-Time PCRمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
تشخیص VZV-DNA عفونت VZV را تایید میکند و می تواند در بررسی روند بیماری و تفسیر شرایط بیمار و تاثیر دارو مورد استفاده قرار می گیرد.تفسير
619Water sugar test Water sugar test
Sugar-water hemolysis test
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- علائم بیماری Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
- آنمی بدون علت معلوم
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر خون تام با ضد انعقاد سیترات سدیم در لوله استاندراد نوع و حجم نمونه
Hemolysisمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- نتیجه غیر طبیعی بیماری PNH را تایید میکند
- آنمی های اتوایمون و لوسمی ممکن است که سبب نتایج مثبت کاذب گردند.
تفسير
620( سدیمان ادراری )Wet mount

متد: رسوب سانتريفيو‍ژ شده
621Widal Agglutination Test Widal Agglutination Test
Salmonella typhi and Salmonella paratyphi
نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- تشخیص بیماری حصبه و شبه حصبه
- تب های تیفوئیدی (تب روده)
- سپتی سمی و عفونت خونی
- مسمومیت های غذائی
کاربرد بالينی
1 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Silde & Tube Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
باسیلهای تیفوئید و پاراتیفوئید را می توان قبل از اینکه تست ویدال مثبت شود به ترتیب از خون، مدفوع و سپس ادرار جدا کرد. به تدریج که تیتر آنتی بادی بالا می رود کشتهای مثبت میکروب نیز کمتر می شوند. طبق آمار گزارش شده تنها ۵۰درصد از بیمارانی که مبتلا به تب روده ای می شوند آزمایش ویدال آنها یک هفته پس از ورود میکروب به بدن مثبت می شود در صورتی که چهار هفته بعد، ۹۰تا ۹۵درصد بیماران آزمایش ویدال آنها مثبت خواهد شد.تفسير
622Whiff test
KOH test - Odor test
متد:Direct
623Wright Agglutination TestWright Agglutination Test
Brucellosis
Malta vever
نام تست
- زمان کمون بیماری حدود 2 تا 3 هفته است.آماده سازی بيمار
- تشخیص تب مالت( بروسلوز)کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم نوع و حجم نمونه
Silde & Tube Agglutinationمتد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
- نتیجه منفی تست تماس با باکتری عامل بروسلوز را نفی می کند. باید توجه داشت که این تست ممکن است که بیماری را در مراحل اولیه تشخیص ندهد. از این رو تکرار تست پس از 10 رور تا 3 هفته مفید است.
- محدوده ارزش نرمال ممکن است از آزمایشگاه به آزمایشگاه متفاوت باشد .
تفسير
624ZincZinc(ZN)نام تست
نداردآماده سازی بيمار
- بررسی متابولیسم روی، بخصوص موارد کمبود آن (مثلا دیر کرد بهبود زخم، Acrodermatitis enteropathica و ضعف ایمنی بعلل نا مشخص .کاربرد بالينی
0.5 میلی لیتر سرم بدون همولیز نوع و حجم نمونه
Photometry متد
به جواب آزمايش مراجعه شودارزشهای طبيعی
کاهش در:
- اختلال در جذب ( M. Crohn, Colitis ulcerosa, coeliac disease ، بیماریهای مزمن کبد، الکلیسم) ، هدر رفتن روی (نارسائی کلیه، دیابت، سوختگی های شدید، استفاده زیاد از مسهل، اسهال) .
افزایش در :
- در رابطه با مشاغل خاص نظیر شیشه گری، باطری سازی، تولید سموم آفات و ضد حشرات و ضد قارچ .
تفسير